P r e d k l a d a c i a   s p r á v a

 

 

            Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov reaguje predovšetkým na zákon č. 519/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Citovaný zákon v čl. VII obsahuje novelu zákona o Horskej záchrannej službe, ktorá ustanovuje odbornú spôsobilosť príslušníkov Horskej záchrannej služby na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade služobného úradu, ktorým je Horská záchranná služba.

 

Zo spomenutých dôvodov je potrebné v súlade s príslušným splnomocňovacím ustanovením citovanú vyhlášku rozšíriť o obsah a rozsah špecializovanej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na uvedené odborné činnosti, ako aj školenia a preskúšania. Obsahom novely predmetnej vyhlášky sú aj úpravy týkajúce sa rozsahu špecializovanej prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na jednotlivé druhy záchranných činností vrátane školenia a preskúšania, ktoré vyplynuli z poznatkov doterajšej aplikačnej praxe.

Predložený návrh vykonávacieho predpisu nemá dopad na štátny rozpočet, rozpočty územných samospráv ani na iné verejné rozpočty. Nemá vplyv na zamestnanosť, podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.

Z hľadiska obsahu i formy je návrh vyhlášky v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä s ústavou a zákonom, ktorý vykonáva.

Navrhovaná právna úprava po skončení medzirezortného pripomienkového konania a jeho vyhodnotení bude  predložená na posúdenie Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky pre správne právo.