(Návrh)

 

 

V Y H L Á Š K A

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

 

z ......... 2008,

 

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov

 

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 15 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov ustanovuje:

 

Čl. I

 

            Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:

 

1. V § 1 sa za písmenom a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, kontroly, odbornej prípravy rozhodnutí, odbornej prípravy návrhov zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov, odbornej prípravy podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí a uplatňovania právnych vzťahov v osobnom úrade (ďalej len „odborná činnosť“), ako aj školenia a preskúšania.“.

 

            Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

 

2. V § 3 ods. 3 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.

 

3. V § 3 ods. 4 sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

 

4. V § 3 ods. 5 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

 

5. V § 3 ods. 8 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.

 

6. § 3 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

 

„(9) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 8. Na účel školenia a preskúšania sa celkový rozsah prípravy podľa prílohy č. 8 skracuje o 50 %.“.

 

 

 

 

7. V § 6 ods. 2 sa číslovka „8“ nahrádza číslovkou „9“.

8. Prílohy č. 1 až 7 vrátane nadpisov znejú

„Príloha č. 1

k vyhláške č. 23/2006 Z. z.

v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

letná časť

zimná časť

teória

prax

skúška/

preskúšanie

teória

prax

skúška/

preskú

šanie

1.

Záchrana v horách na Slovensku – história a štatistika

1

-

-

-

-

-

2.

Horské nešťastia, záchranár, právo a etika

1

-

-

1

-

-

3.

Spolupráca záchranných zložiek integrovaného záchranného systému

1

-

áno

-

-

-

4.

Základy pohybu v horskom teréne, horolezectvo

4

11

áno

2

11

áno

5.

Sneh a lavíny, primárna záchrana

-

-

-

3

7

áno

6.

Topografia a orientácia v teréne

4

2

áno

-

-

-

7.

Rádiospojenie

2

1

áno

-

-

-

8.

Meteorológia, búrky a ochrana pred bleskom

2

-

-

-

-

-

9.

Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy

8

6

áno

8

4

áno

10.

Lyžovanie – skialpinizmus

-

-

-

2

7

áno

11.

História leteckej záchrany, zásady pohybu okolo vrtuľníka

1

-

-

1

-

-

12.

Organizácia záchrannej akcie

2

-

áno

1

-

áno

13.

Ochrana prírody

1

-

-

-

-

-

14.

Materiál pre pohyb v horách, jeho kontrola a životnosť, ochrana a bezpečnosť pri práci

1

-

-

1

-

-

 

Spolu

28

20

 

19

29

 

 

CELKOVE

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 2

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na pozemnú záchrannú činnosť

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

letná časť

zimná časť

teória

prax

skúška/

preskúšanie

teória

prax

skúška/

preskú

šanie

1.

Improvizácia pri záchrannej akcii

2

10

áno

2

10

áno

2.

Technické a transportné prostriedky (oceľové lano, sane)

2

8

áno

-

-

-

3.

Záchrana pomocou statického lana (lanovka, zariadenie určené na osobnú lanovú dopravu, ľadopád)

3

12

áno

3

8

áno

4.

Lavíny

-

-

-

3

9

áno

5.

Rádiospojenie

-

-

áno

1

1

áno

6.

Organizácia záchrannej akcie, algoritmy

1

-

áno

1

-

áno

7.

Ochrana a bezpečnosť pri práci

1

-

-

1

-

-

8.

Zdravoveda, odporúčania Medzinárodnej komisie pre alpskú záchranu (ICAR), algoritmy

5

4

áno

5

4

áno

 

Spolu

14

34

 

16

32

 

 

CELKOVE

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 3

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť

pomocou vrtuľníka lanovou technikou

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

 

teória

prax

skúška/

preskú

šanie

1.

Zásady leteckej záchrany v horských oblastiach

3

-

áno

2.

Transportné prostriedky pod vrtuľník

1

-

-

3.

Rádiospojenie a korešpondencia

1

-

-

4.

Navádzanie vrtuľníka

1

1

-

5.

Nastupovanie, vystupovanie, nakladanie a vykladanie postihnutého pri zapnutom motore v šikmom teréne

1

1

-

6.

Nácvik činností na trenažéri

1

3

áno

7.

Zlaňovanievisu vrtuľníka

-

1

-

8.

Práca s palubným žeriavom

-

1

-

9.

Práca s vrtuľníkom v podvese

-

1

-

10.

Nácvik záchrannej akcie v teréne

-

2

-

 

Spolu

8

10

 

 

CELKOVE

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 4

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na jaskynnú záchrannú činnosť

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

 

teória

prax

skúška/

preskú

šanie

1.

Bezpečnostné zásady pri činnosti v jaskyni

2

-

áno

2.

Osobný výstroj a osobná výzbroj

1

2

áno

3.

Záchranný materiál

1

1

áno

4.

Jednolanová technika, práca na lane

2

11

áno

5.

Vystrojovanie priepasti

2

5

áno

6.

Technika individuálnej záchrannej činnosti

2

5

áno

7.

Technika kolektívnej záchrannej činnosti

2

5

áno

8.

Taktika záchrannej akcie

2

-

áno

9.

Zásady poskytovania prvej pomoci v jaskyni

2

2

áno

10.

Prežitie v podzemí

2

4

áno

11.

Krasológia

2

2

áno

 

Spolu

20

37

 

 

CELKOVE

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 5

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť v lavíne

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

zimná časť

teória

prax

skúška/

preskú

šanie

1.

Meteorologické podmienky na vznik lavíny

2

1

áno

2.

Topografické podmienky na vznik lavíny

2

1

áno

3.

Snehová pokrývka – štruktúra

2

7

áno

4.

Stratégia rozhodovania pri riziku lavíny

2

2

áno

5.

Lavínová prevencia Horskej záchrannej služby

2

7

áno

6.

Kataster lavínových dráh, evidencia a popisy lavín

1

1

áno

7.

Organizácia záchrany z lavíny

2

7

áno

8.

Prevencia, ochrana a bezpečnosť pri práci v lavínovom teréne

2

7

áno

9.

Spolu

15

33

 

 

CELKOVE

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 6

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť

pomocou lavínového a pátracieho psa

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

 

teória

prax

skúška/

preskúšanie

1.

Špeciálny výcvik na lavíne a v horskom

teréne

6

49

áno

2.

Výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psa

4

14

áno

3.

Problematika lavín

2

1

-

4.

Veterinárna prednáška

2

1

-

5.

Zdravotná príprava

2

1

-

6.

Rádiospojenie

1

1

áno

7.

Nasadenie psa pomocou vrtuľníka

2

7

-

8.

Organizácia záchrannej akcie

1

1

-

9.

Ochrana a bezpečnosť pri práci

1

-

-

 

Spolu

21

75

 

 

CELKOVE

96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 7

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

zimná časť

teória

prax

skúška/

preskú

šanie

1.

Zdravotná príprava

8

6

áno

2.

Technické transportné prostriedky

2

8

áno

3.

Rádiospojenie

2

-

áno

4.

Lavíny

1

1

-

5.

Navádzanie vrtuľníka

1

-

-

6.

Nácvik záchrannej akcie v teréne

-

6

áno

7.

Organizácia záchrannej akcie

1

-

áno

 

Spolu

15

21

 

 

CELKOVE

36“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 8, ktorá vrátane nadpisu znie:

 

„Príloha č. 8

k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. .../2008 Z. z.

 

 

 

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na odbornú činnosť

 

Por.

číslo

Téma

Vyučovacie a výcvikové hodiny

 

 

 

teória

prax

skúška/

preskúšanie

1.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, postavenie, pôsobnosť a organizačná štruktúra

2

-

áno

2.

Postavenie Horskej záchrannej služby, štatút a organizačný poriadok

2

-

áno

3.

Právne predpisy v podmienkach Horskej záchrannej služby

6

-

áno

4.

Integrovaný záchranný systém

2

-

áno

5.

Štátna služba a jej výkon v podmienkach Horskej záchrannej služby

2

-

áno

6.

Sociálne zabezpečenie príslušníkov Horskej záchrannej služby

2

-

áno

7.

Etický kódex príslušníka Horskej záchrannej služby

2

-

áno

 

Spolu

18

-

 

 

CELKOVE

18“.

 

 

Doterajšia príloha č. 8 sa označuje ako príloha č. 9.

 

 

 

 

Čl. II

 

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.