Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. marec 2023, streda
 

Národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity (2016-2022)

NFP: 3 106 720,26 EUR

Obdobie realizácie projektu: 1/2016 - 11/2022 

Opis projektu: 

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom zhromažďovania dát a informácií o socioekonomických podmienkach života Rómov zabezpečiť komplexné monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a vyhodnotenie ich dopadu na rómsku populáciu, predovšetkým na marginalizované rómske komunity. Cieľovými skupinami projektu sú obyvatelia/obyvateľky MRK a zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy pracujúci/e s MRK.  Výstupy projektu budú používať aj experti, akademické pracoviská a odborná verejnosť. Zameranie projektu reaguje na potrebu zefektívnenia jednotlivých inkluzívnych opatrení a zvýšeného zacielenia sa na monitorovanie a hodnotenie pokroku v plnení cieľov Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a jej akčných plánov.

Hlavná aktivita projektu

Podpora komplexného systému monitorovania, hodnotenia a zberu dát o inkluzívnych politikách zameraných na socioekonomické podmienky života rómskej populácie, predovšetkým marginalizovaných rómskych komunít.

Spolupráca s expertnými inštitúciami

Pri plnení konkrétnych úloh národného projektu nadviazal projektový tím spoluprácu s Inštitútom pre výskum práce a rodiny, Štatistickým úradom Slovenskej republiky, organizáciou Zdravé regióny, Národným centrom zdravotníckych informácií, Inštitútom zdravotnej politiky MZ SR,  s expertmi a expertkami z Prešovskej univerzity, Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, Ústavom sociálnej antropológie FSEV Univerzity Komenského v Bratislave a Agentúrou Európskej únie pre základné práva (FRA).

 

Zber a analýza údajov

Monitorovanie a hodnotenie

Kontakty