Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. jún 2019, Streda
 

Informácie pre politické strany a politické hnutia


Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

 

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Podanie kandidátnej listiny

Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolanie kandidatúry

Delegovanie do volebných komisií