Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. marec 2023, štvrtok
Verejná správa
 

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície

Právo byť volený

Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je

Ÿ  výkon trestu odňatia slobody,

Ÿ  právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

Ÿ  pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.


   KANDIDÁTNA LISTINA


Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana“), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“).

Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme aj elektronickej forme [na prenosnom elektronickom médiu – CD alebo USB kľúč v editovateľnom formáte MS Excel (XLS alebo XLSX)] prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 90 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 1. decembra 2019), zapisovateľovi Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty; t.j. v nedeľu 1. decembra 2019 o 24:00 h. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina politickej strany alebo koalície [vzor kandidátnej listiny (XLSX, 19 kB)] obsahuje:

  názov politickej strany alebo názvy politických strán tvoriacich koalíciu,

  zoznam kandidátov, ktorý obsahuje:

-  meno,

-  priezvisko,

-  titul,

-  dátum narodenia kandidáta,

-  zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u žien - kandidátok použije prechyľovanie),

-  adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu;pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí http://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a

-  poradie na kandidátnej listine vyjadrené arabským číslom pri všetkých kandidátoch.

  meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; v prípade koalície meno, priezvisko, funkciu, podpis osoby oprávnenej konať v mene každej politickej strany tvoriacej koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu.

Ku kandidátnej listine politickej strany alebo koalície musí byť pripojené

  potvrdenie o uhradení volebnej kaucie 17 000 eur (ďalej len „kaucia“),

Kaucia sa uhrádza na mimorozpočtový účet uvedený v tvare IBAN:


SK31 8180 0000 0070 0024 9545

Pri platbe sa ako variabilný symbol uvedie identifikačné číslo politickej strany (IČO) vydané Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Ak kandidátnu listinu podáva koalícia, pri platbe uvedie ako variabilný symbol identifikačné číslo politickej strany (IČO), ktorá je na kandidátnej listine uvedená na prvom mieste.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vráti uhradenú kauciu do jedného mesiaca po vyhlásení výsledku volieb politickej strane alebo koalícii, ktorej kandidátna listina nebola zaregistrovaná, alebo politickej strane alebo koalícii, ktorá získala aspoň dve percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov. Kaucie, ktoré sa nevracajú, sú príjmom štátneho rozpočtu.

  zoznam

1.členov najvyššieho orgánu politickej strany podľa zaregistrovaných stanov podľa zákona o politických stranách s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena uvedeného v zozname v počte najmenej 5-násobku členov výkonného orgánu strany [vzor zoznamu členov najvyššieho orgánu politickej strany (XLSX, 16 kB)] s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v najvyššom orgáne politickej strany podľa zaregistrovaných stanov [vzor vyhlásenia člena najvyššieho orgánu politickej strany (DOCX, 34 kB)]; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, zoradenie tlačív vyhlásení musí zodpovedať poradiu členov najvyššieho orgánu politickej strany uvedených v zozname,


aleb
o

2.členov politickej strany rovnajúci sa najmenej dvojnásobku počtu kandidátov uvedených na kandidátnej listine politickej strany s uvedením poradového čísla, mena a priezviska, adresy trvalého pobytu a dátumu narodenia každého člena [vzor zoznamu členov politickej strany (XLSX, 15 kB)] s pripojeným vlastnoručne podpísaným vyhlásením každého člena politickej strany uvedeného v zozname, ktorým potvrdzuje svoje členstvo v politickej strane [vzor vyhlásenia člena politickej strany (DOCX, 33 kB)]; pravosť podpisu musí byť úradne osvedčená, a to najskôr v deň uverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky; zoradenie tlačív vyhlásení musí zodpovedať poradiu členov politickej strany uvedených v zozname.

 

  vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine [vzor vyhlásenia kandidáta (DOCX, 34 kB)], v ktoromuvádza meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu (okres, obec, ulica, číslo domu), že súhlasí so svojou kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine, a že nemá prekážky práva byť volený; zoradenie tlačív vyhlásení musí zodpovedať poradiu kandidátov politickej strany uvedených na kandidátnej listine,

  oznámenie o určení splnomocnenca politickej strany alebo koalície a jeho náhradníka [vzor oznámenia o určení splnomocnenca a jeho náhradníka (DOCX, 32 kB)] s uvedením mena, priezviska a adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti; úkonmi splnomocnenca vo volebných veciach je politická strana alebo koalícia viazaná, pričom splnomocnencom politickej strany alebo koalície ani jeho náhradníkom nemôže byť kandidát.

Politická strana alebo koalícia môže na kandidátnej listine uviesť najviac 150 kandidátov.

Po podaní kandidátnej listiny nie je možné dopĺňať kandidátnu listinu o ďalších kandidátov ani meniť ich poradie.

Na kandidátnej listine môže politická strana uviesť svoj grafický znak (logo). Koalícia môže na kandidátnej listine uviesť grafické znaky politických strán tvoriacich koalíciu. Pre vyhotovenie hlasovacieho lístka s grafickým znakom odporúčame ku kandidátnej listine priložiť zreteľne vyhotovený grafický znak v listinnej podobe a v elektronickej podobe (vo formáte JPG alebo PNG). 

Zapisovateľkou štátnej komisie jeOrientačná mapa

Ing. Eva Chmelová


riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Sídlom zapisovateľky je

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Drieňová 22
Bratislava

Podanie kandidátnej listiny je potrebné vopred dohodnúť na telefónnom čísle:

02/4859 2310

0903 776 796

 

 


   SPÄŤVZATIE KANDIDÁTNEJ LISTINY, VZDANIE SA  A ODVOLANIE KANDIDATÚRY


Späťvzatie kandidátnej listiny politickej strany alebo koalície

Politická strana alebo koalícia môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. februára 2020 do 7:00 h) písomne prostredníctvom splnomocnenca vziať späť svoju kandidátnu listinu.

Vzor späťvzatia kandidátnej listiny (DOCX, 19 kB)

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou musí byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí jeho zverejnenie vo volebných miestnostiach. Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou nemožno vziať späť.

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii a v okrskových volebných komisiách.

Vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Kandidát sa môže najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. februára 2020 do 7:00 h) svojej kandidatúry vzdať; vzdanie musí urobiť v listinnej forme a jeho podpis musí byť úradne osvedčený. Najneskôr 48 hodín pred začatím volieb (najneskôr 27. februára 2020 do 7:00 h)môže kandidáta prostredníctvom splnomocnenca odvolať aj politická strana alebo koalícia, ktorá ho kandidovala.

Vzor vzdania sa kandidatúry (DOCX, 19 kB)

Vzor odvolania kandidáta (DOCX, 19 kB)

Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry musí byť doručené predsedovi štátnej komisie, ktorý zabezpečí ich zverejnenie vo volebných miestnostiach. Vzdanie sa alebo odvolanie kandidatúry nemožno vziať späť.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, alebo ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

 


   DELEGOVANIE DO VOLEBNÝCH KOMISIÍ


Okrsková volebná komisia

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Prehľad počtu utvorených volebných okrskov
v jednotlivých obciach, mestách a mestských častiach (XLSX, 189 kB)

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Okrsková volebná komisia utvorená pre osobitný volebný okrsok

Do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok [vzor oznámenia o delegovaní do okrskovej volebnej komisie utvorenej pre osobitný volebný okrsok (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia predsedovi štátnej komisie v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Okresná volebná komisia

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie [vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie (DOCX, 19 kB)] doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 8. januára 2020 do 24.00 h).

Spoločné podmienky pre delegovanie a činnosť volebných komisií

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať:

  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

  meno, priezvisko a podpis osoby

-  oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany;

-  meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok pečiatky každej politickej strany tvoriacej koalíciu, ak ide o koalíciu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú na účely delegovania do volebných komisií zverejní konkrétna obec, resp. okresný úrad na svojom webovom sídle. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

V listinnej forme možno doručiť oznámenie o delegovaní člena osobne alebo prostredníctvom pošty. Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu (odporúčame prijatie oznámenia o delegovaní overiť na obci / okresnom úrade telefonicky). Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Členstvo vo volebnej komisii vzniká delegovaním člena do volebnej komisie (doručením oznámenia o delegovaní starostovi obce, resp. prednostovi okresného úradu). Zložením zákonom predpísaného sľubu sa člen volebnej komisie ujíma svojej funkcie.

Volebná komisia si na svojom prvom zasadaní určí zo všetkých členov komisie svojho predsedu a podpredsedu žrebom. Žrebovanie riadi zapisovateľ volebnej komisie.

V prípade zániku členstva predsedu alebo podpredsedu volebnej komisie, je nevyhnutné na uprázdnenú funkciu uskutočniť nové žrebovanie.

Členstvo vo volebnej komisii zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní člena politickou stranou alebo koalíciou, ktorá ho delegovala alebo doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi volebnej komisie, ktorej je členom. Predseda volebnej komisie povolá náhradníka, ak bol politickou stranou alebo koalíciou náhradník v zákonnej lehote v oznámení určený. Členstvo vo volebnej komisii zaniká aj vtedy, ak člen nezloží sľub najneskôr desať dní predo dňom konania volieb; to sa netýka náhradníka.

Náhradník nastúpi len v prípade, ak zanikne členstvo delegovanému členovi volebnej komisie jeho odvolaním alebo vzdaním sa.

Späťvzatie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou má za následok zánik členstva tejto politickej strany alebo koalície v okresnej volebnej komisii a v okrskových volebných komisiách.

„Člen volebnej komisie je povinný zachovávať pri výkone funkcie nestrannosť a nepôsobiť v prospech alebo neprospech kandidujúcich subjektov. Tomu má prispôsobiť aj svoje oblečenie a konanie.“. (Uznesenie štátnej komisie č. 10/4/4 zo 4. 2. 2016).

Je neprípustné, aby členovia okrskovej volebnej komisie svojím správaním alebo svojím odevom pôsobili vo volebnej miestnosti na voličov v prospech alebo neprospech kandidujúcich politických strán, koalícií a kandidátov.

V prípade narušenia poriadku vo volebnej miestnosti je predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, povinný vyzvať člena okrskovej volebnej komisie, aby sa zdržal svojho konania. V prípade opakovaného narušenia poriadku vo volebnej miestnosti alebo neuposlúchnutia výzvy, predseda okrskovej volebnej komisie, v jeho neprítomnosti podpredseda komisie, požiada o pomoc orgány polície a informuje o tom prostredníctvom okresnej volebnej komisie štátnu komisiu.