Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín

O Európskom fonde pre integráciu Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na roky 2007-2013 bol zriadený Rozhodnutím Rady č. 2007/435/ES (PDF, 177 kB) z 25. júna 2007 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

Všeobecný cieľ:

Všeobecným cieľom fondu je podporovať úsilie členských štátov umožňovať štátnym príslušníkom tretích krajín splniť podmienky na udelenie pobytu a zjednodušiť ich integráciu do európskych spoločností. Fond sa primárne zameriava na akcie týkajúce sa integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí práve pricestovali.

Osobitné ciele:

 1. zjednodušenie vypracovávania a vykonávania postupov prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín;
 2. rozvoj a uskutočňovanie procesu integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín , ktorí práve pricestovali;
 3. zvyšovanie schopnosti členských štátov vypracovávať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť politiky a opatrenia na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín;
 4. výmena informácií a najlepších postupov a spolupráca v členských štátoch a medzi nimi pri vypracovávaní, vykonávaní, monitorovaní a hodnotení politík a opatrení na integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín.

Oprávnené akcie:

Oprávnené akcie zahŕňajú najmä činnosti, ktoré:

 • členským štátom zjednodušujú vypracovávanie a vykonávanie postupov prijímania a zvyšujú ich účinnosť a prístupnosť štátnym príslušníkom tretích krajín;
 • lepšie pripravujú štátnych príslušníkov tretích krajín na integráciu do prijímajúcej spoločnosti tým, že podporujú opatrenia vykonávané pred príchodom do nej, zamerané na zoznámenie štátnych príslušníkov tretích krajín s prijímajúcou spoločnosťou a umožňujú im nadobudnúť základné znalosti o jej jazyku, dejinách, inmštitúciach, sociálno-ekonomických črtách, kultúrnom živote a zásadných pravidlách a hodnotách alebo takéto programy alebo činnosti dopĺňajú;
 • rozvíjajú a zlepšujú kvalitu takýchto programov a činností na miestnej a regionálnej úrovni s osobitným dôrazom na občiansku orientáciu, zvyšujú schopnosť takýchto programov a činnosti nadviazať kontakt s osobitnými skupinami;
 • zvyšujú flexibilitu takýchto programov a činností, najmä prostredníctvom kurzov popri zamestnaní, zrýchlených modulov, systémov diaľkového alebo elektronického vzdelávania alebo podobných modulov, ktoré umožňujú štátnym príslušníkom tretích krajín absolvovať programy alebo činnosti popri zamestnaní alebo štúdiu;
 • rozvíjajú a vykonávajú takéto programy alebo činnosti zameriavajúc sa na mladých štátnych príslušníkov tretích krajín a vysoko kvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín;
 • zlepšujú prístup štátnych príslušníkov tretích krajín k verejnému a súkromnému tovaru a službám, podporujú trvalé a trvalo udržateľné zapojenie sa do občianskeho a kultúrneho života;
 • rozvíjajú a realizujú medzikultúrnu odbornú prípravu, nadobudanie schopností a riadenie rozmanitosti, odbornú prípravu zamestnancov verejných a súkromných poskytovateľov služieb vrátane vzdelávacích inštitúcií;
 • posilňujú schopnosť koordinovať, vykonávať, monitorovať a hodnotiť národné stratégie integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín naprieč rôznymi úrovňami a orgánmi verejnej správy;
 • prispievajú k vyhodnocovaniu postupov prijímania alebo programov, podporujú reprezentatívne prieskumy medzi štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí sa na týchto programoch zúčastnili a/alebo medzi príslušníkmi zainteresovanými stranami ako sú napríklad podniky, mimovládne organizácie a regionálne či miestne orgány;
 • zavádzajú a vykonávajú systémy na zhromažďovanie a anylýzu informácií o potrebách rôznych kategórií štátnych príslušníkov tretích krajín;
 • vypracovávajú ukazovatele a referenčné porovnávania pokroku dosiahnutého na vnútroštátnej úrovni, nástroje na monitorovanie integračných politík a opatrení a systémy na ich hodnotenie;
 • zvyšujú akceptovanie migrácie a integračných opatrení v prijímajúcich spoločnostiach prostredníctvom informačných kampaní uskutočnených najmä v médiách.