Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Európsky fond pre návrat

O Európskom fonde pre návrat Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

Európsky fond pre návrat na roky 2008-2013 bol zriadený Rozhodnutím Europského parlamentu a Rady č. 575/2007/ES (PDF, 184 kB) z 23. mája 2007 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

Všeobecný cieľ fondu:

Všeobecným cieľom fondu je podporovať úsilie členských štátov o zlepšenie riadenia návratov vo všetkých aspektoch prostredníctvom využívania koncepcie integrovaného riadenia a zabezpečovaním spoločných akcií alebo vnútroštatných akcií v rámci zásady solidarity.

Osobitné ciele:

 1. zavedenie a zlepšenie organizácie a vykonávania integrovaného riadenia návratov;
 2. skvalitnenie spolupráce medzi členskými štátmi;
 3. podpora účinného a jednotného uplatňovania spoločných noriem pre návrat.

Oprávnené akcie:

 • vytvorenie alebo zlepšovanie spolupráce orgánov členských štátov s konzulárnymi úradmi a imigračnými útvarmi tretích krajín s cieľom získať cestovné doklady potrebné pre návrat štátnych príslušníkov tretích krajín;
 • podpora spôsobov a prostriedkov čo najrýchlejšieho poskytovania informácií o návrate v rámci azylových a imigračných konaní a nabádania jednotlivých štátnych príslušníkov tretích krajín na využívanie možnosti dobrovoľného návratu;
 • uľahčenie dobrovoľných návratov štátnych príslušníkov tretích krajín, najmä prostredníctvom programov asistovaného dobrovoľného návratu;
 • zjednodušenie a realizácia nútených návratov štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt;
 • spolupráca pri zhromažďovaní a poskytovaní informácií o krajine pôvodu, predchádzajúceho pobytu alebo tranzitu potenciálnym navrátilcom;
 • vypracovávanie spoločných integrovaných plánov pre návrat a ich vykonávanie vrátane spoločných programov pre dobrovoľný návrat, ktoré sa týkajú konkrétnych krajín alebo regiónov pôvodu, predchádzajúceho pobytu alebo tranzitu;
 • štúdie o aktuálnej situácii a možnostiach skvalitnenia administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti návratu a o úlohách, ktoré majú v tomto kontexte zohrávať medzinárodné a mimovládne organizácie;
 • výmena informácií a najlepších postupov, podpora a poradenstvo pri riešení návratu obzvlášť zraniteľných skupín;
 • organizovanie odborných seminárov o najlepších postupoch so zameraním na konkrétne tretie krajiny a/alebo regióny;
 • spoločné opatrenia umožňujúce prijatie vrátených osôb v krajinách pôvodu, predchádzajúceho pobytu alebo tranzitu;
 • spoločná príprava akcií na zabezpečenie udržateľného návratu osôb do krajiny ich pôvodu alebo predchádzajúceho pobytu;
 • zvyšovanie kapacity príslušných orgánov prijímať vysoko kvalitné rozhodnutia o návrate v čo najkratšom čase;
 • zvyšovanie kapacity príslušných správnych orgánov na urýchlené vykonávanie alebo vynucovanie rozhodnutí o odsune pri plnom rešpektovaní ľudskej dôstojnosti a príslušných európskych bezpečnostných noriem týkajúcich sa týchto operácií;
 • zvyšovanie kapacity súdnych orgánov na rýchlejšie posudzovanie rozhodnutí o návrate, voči ktorým bol podaný opravný prostriedok;
 • organizovanie seminárov a spoločnej odbornej prípravy zamestnancov príslušných vnútroštátnych, regionálnych, miestnych, mestských a iných príslušných správnych orgánov, orgánov činných v trestnom konaní a súdnych orgánov, pokiaľ ide o právne a praktické aspekty operácií v oblasti návratu;
 • zvyšovanie kapacity príslušných správnych orgánov na účinné vykonávanie spoločných dohôd o vzájomnom uznávaní a o spoločných operáciách návratu vrátane odporúčaní, prevádzkových noriem a najlepších postupov v oblasti návratu, ktoré definovala agentúra.

Oprávnené opatrenia:

 • vo všetkých prípadoch spojených s návratom, všeobecné informácie o návrate pre štátnych príslušníkov tretích krajín, poradenstvo pre jednotlivé osoby o možnostiach dobrovoľného návratu, náklady na preklad, zaobstaranie nevyhnutných cestovných dokladov, náklady na potrebné lekárske prehliadky pred návratom, náklady na cestu a stravovanie navrátilcov a ich sprievodu vrátane zdravotníckeho personálu a tlmočníkov, ubytovanie pre sprievod vrátane zdravotníckeho personálu a tlmočníkov, náklady na dopravu v členskom štáte až po krajinu návratu a spolupráca s orgánmi krajiny pôvodu, predchádzajúceho pobytu alebo tranzitu;
 • vo všetkých prípadoch návratu osobitnú pomoc zraniteľným osobám ako sú maloleté deti, maloleté deti bez sprievodu, ľudia so zdravotným postihnutím, starí ľudia, tehotné ženy, osamelí rodičia s maloletými deťmi a osoby, ktoré boli vystavené mučeniu, znásilneniu alebo iným závažným formám psychologického, fyzického alebo sexuálneho násilia;
 • v prípade núteného návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na vstup a pobyt, aj náklady na cestu, stravovanie a dočasné ubytovanie navrátilcov a ich sprievodu zo zúčastneného členského štátu v organizujúcom členskom štáte pred odchodom v prípade spoločných operácií návratu;
 • v prípade dobrovoľného návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na vstup alebo pobyt, aj pomoc navrátilcom pri príprave návratu, ako aj krytie základných výdavkov pred návratom;
 • v prípade dobrovoľného návratu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú povinní opustiť územie členských štátov a v iných prípadoch, ak to považujú členské štáty za vhodné, poskytnutie obmedzeného finančného príspevku na úvodné výdavky po návrate, preprava osobného majetku navrátilca, primerané dočasné ubytovanie v prijímacom centre alebo v prípade potreby v hoteli počas prvých dní po príchode do krajiny návratu, odborná príprava a pomoc pri hľadaní zamestnania a podľa potreby prípadná obmedzená podpora na začatie hospodárskej činnosti;
 • vzdelávanie a odborná príprava zamestnancov príslušných správnych orgánov, orgánov činných v trestnom konaní a justičných orgánov, dočasné vysielanie týchto kategórií zamestnancov z iných členských štátov s cieľom zabezpečiť účinné a jednotné uplatňovanie spoločných noriem pre návrat;
 • v prípadoch operatívnej spolupráce s konzulárnymi orgánmi a prisťahovaleckými útvarmi tretích krajín na účely získania cestovných dokladov a zabezpečenia rýchleho konania o odsune, cestovné náklady a náklady na ubytovanie v členských štátoch pre zamestnancov orgánov a útvarov zodpovedných za identifikáciu štátnych príslušníkov tretích krajín a overenie ich cestovných dokladov;
 • v prípade reintegračných opatrení pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nie sú povinní opustiť územie členského štátu, hotovostné stimuly a iné krátkodobé opatrenia potrebné na začatie procesu reintegrácie pre osobný rozvoj navrátilca ako napríklad odborná príprava, pomoc pri hľadaní práce a zamestnania, počiatočná podpora pri výkone hospodárskej činnosti a pomoc a poradenstvo po návrate;
 • v prípadoch reintegračných opatrení pre štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo už nespĺňajú podmienky na vstup a pobyt, a ak to členské štáty považujú za vhodné, hotovostné stimuly a iné krátkodobé opatrenia potrebné na začatie procesu reintegrácie pre osobný rozvoj navrátilca ako napríklad odborná príprava, pomoc pri hľadaní práce a zamestnania, počiatočná podpora pri výkone hospodárskych činností a pomoc a poradenstvo po návrate, ako aj opatrenia umožňujúce členským štátom ponúknuť navrátilcom pri ich príchode do tretej krajiny primerané prijatie.