Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. február 2021, nedeľa
 

O nás

Štátny archív v Trnave je zložkou siete štátnych archívov s regionálnou územnou pôsobnosťou, ktorých zriaďovateľom je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Je odborným pracoviskom, prostredníctvom ktorého ministerstvo vykonáva štátnu správu na úseku archívov a registratúr v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava.

Základnou právnou normou upravujúcou súčasné postavenie a činnosť archívu je zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2003.

Archív na základe vymedzenej vecnej a územnej kompetencie preberá, eviduje, ochraňuje, odborne spracúva a sprístupňuje archívne dokumenty pochádzajúce z činnosti:

  • štátnych orgánov so sídlom a s pôsobnosťou v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených týmito štátnymi orgánmi,
  • obcí nachádzajúcich sa v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava ako aj od právnických osôb zriadených a založených týmito obcami,
  • právnických osôb, ktoré majú sídlo a pôsobia prevažne v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
  • významných fyzických osôb miestneho spoločenského života, ktoré majú trvalý pobyt v územnom obvode okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava,
  • iných pôvodcov, ktorých určí ministerstvo.

Štátny archív v Trnave uchováva a spravuje 925 archívnych fondov a zbierok v rozsahu 5 273,66 bežných metrov uložených archívnych dokumentov (stav k 13.12.2017). Sú to dokumenty pochádzajúce z činnosti úradov miestnej štátnej správy a obecnej samosprávy, orgánov justície, miestnych podnikov, družstevných organizácií, politických strán a spoločenských organizácií, dokumenty z oblasti kultúry a školstva, zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, náboženských organizácií, písomnosti cechov, spolkov a záujmových organizácií, osobné fondy a zbierky, ktoré sa viažu na územie terajších okresov Hlohovec, Piešťany a Trnava.

Časové rozpätie dokumentov uchovávaných v tomto archíve je od roku 1238 po súčasnosť s perspektívou postupného preberania ďalších novších ročníkov dokumentov. Dokumenty sú písané vo viacerých jazykoch: pri písomných záznamoch do roku 1848 prevažuje latinčina, v rokoch 1849-1867 nemčina, v rokoch 1867-1918 maďarčina a od roku 1919 je to slovenčina. Okrem písomných dokumentov sú v archíve uložené aj iné – špeciálne druhy dokumentov: mapy, plány, plagáty, štočky, fotografie, mikrofilmy, medaily, pečatidlá a pečiatky.

Základný prehľad o okruhu pôvodcov dokumentov uchovávaných v archíve a ich časovom rozsahu poskytuje Zoznam archívnych fondov. Podrobnejšie informácie o obsahu archívnych fondov / dokumentov možno získať z archívnych pomôcok (sprievodca po archívnych fondoch a zbierkach, archívne inventáre, katalógy, registre), ktoré sú prístupné na štúdium v bádateľni archívu.

Fondy a zbierky Štátneho archívu v Trnave tvoria súčasť kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky.

Štátny archív v Trnave má za sebou bohatú históriu svojho pôsobenia. Do 31.10.2015 pôsobil ako Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava. Štátny archív v Bratislave, pobočka Trnava bol priamym pokračovateľom činnosti Štátneho okresného archívu v Trnave (do roku 1975 mal názov Okresný archív v Trnave), ktorý pôsobil v Trnave do 31.12.2002 ako odborné archívne zariadenie Okresného úradu v Trnave (predtým – do roku 1990 ako zariadenie Okresného národného výboru v Trnave). Tento archív vznikol na báze štyroch pôvodne samostatných archívov: troch okresných (Okresný archív v Hlohovci, Okresný archív v Piešťanoch a Okresný archív v Trnave) a jedného mestského archívu (Archív mesta Trnavy) pri územnej a administratívnej reorganizácii štátnej správy v roku 1960. Okresné archívy v Hlohovci, Piešťanoch a v Trnave mali v roku 1960 za sebou iba krátke obdobie svojej samostatnej existencie. Počiatky a formovanie týchto archívov je spojené s rokmi 1951-1954, kedy okresné národné výbory začali vytvárať základné priestorové a personálne podmienky pre činnosť samostatných archívnych pracovísk, ktorých pôsobnosť sa vzťahovala na územný obvod príslušného okresu. Okresné archívy v rokoch 1954-1960 postupne sústreďovali zachované archívne dokumenty z inštitúcií pôsobiacich v minulosti na území príslušného okresu. V dôsledku vládneho nariadenia č. 36/1960 Zb. o územnom členení štátu došlo k zrušeniu okresov Hlohovec a Piešťany a už bývalé Okresné archívy v Hlohovci a v Piešťanoch so svojimi archívnymi fondmi boli pričlenené k Okresnému archívu v Trnave. V tom istom období bol k Okresnému archívu v Trnave pripojený aj Archív mesta Trnavy, ktorý mal stáročnú tradíciu a obsahoval dokumenty mesta Trnavy od 13. storočia do polovice 20. storočia. Týmto spojením bol vytvorený archív, ktorý nadobudol širšiu regionálnu pôsobnosť a zároveň sústredil významné a historicky hodnotné súbory dokumentov, ktoré sa stali vyhľadávaným zdrojom retrospektívnych informácií o tomto regióne.

Štátny archív v Trnave okrem systematickej starostlivosti o uložené archívne dokumenty vykonáva aj predarchívnu starostlivosť u súčasných pôvodcov registratúr, zabezpečuje odborné spracovanie a sprístupňovanie archívnych fondov a zbierok a umožňuje ich využívanie pre potreby úradných konaní, pre študijné účely i pre účely publikačné a výstavné.

Logo Štátneho archívu v Trnave

 

[Späť]

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)