Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Ochrana prírody a krajiny

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

21.09.2020 
U P O V E D O M E N I A   o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa mimo lesa v k. ú. Polianka. (PDF, 224 kB)

18.09.2020
U P O V E D O M E N I E  o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa s prvým stupňom ochrany, v k.ú. Stará Myjava. (PDF, 224 kB)

14.09.2020
U P O V E D O M E N I E  o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany, v k.ú. Brestovec. (PDF, 224 kB)

19.08.2020
U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín rastúcich mimo lesa v území s druhým stupňom ochrany z podnetu ABSOL s.r.o Pezinok. (PDF, 225 kB)

06.08.2020
Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  u p o v e d o m e n i e   o  začatí správneho konania na internetovej stránke. (PDF, 223 kB)

10.2.2020
Oznámenie o výrube drevín podaného LTA – PJ spol. s r.o. Senica. (PDF, 218 kB)


U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov).
(PDF, 179 kB)