Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

ochrana prírody a krajiny

Oznámenia o výrube podľa osobitných predpisov

Informácie pre držiteľov exemplárov CITES k novele zákona (PDF, 321 kB)

Nezameniteľné označenie exemplárov vtákov CITES a zoznam držiteľov licencie na výrobu alebo distribúciu krúžkov - informácia MŽP SR zverejnené dňa 13.10.2017 (PDF, 214 kB)

Chovatelia exemplárov CITES – informácia k nezameniteľnému označovaniu exemplárov zverejnené dňa 02.02.2017 (PDF, 179 kB)

Preradenie druhu Psittacus erithacus (papagáj sivý – žako) z prílohy B do prílohy A nariadenia zvrejnené dňa 02.02.2017 (PDF, 916 kB)(PDF, 916 kB)

Dňa 1.2.2017 bolo v Úradnom vestníku EÚ publikované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/160 z 20. januára 2017, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 338/97 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení vo vestníku, t. j. dňa 4.2.2017.

Upozorňujeme chovateľov papagájov sivých – žako (Psittacus erithacus) a gekónov druhu Lygodactylus williamsi, že uvedené druhy budú preradené z prílohy B do prílohy A nariadenia Rady (ES) č. 338/97 z 9. decembra 1996 o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín reguláciou obchodu s nimi v platnom znení, nadobudnutím účinnosti novely nariadenia Rady (ES) č. 338/97. Držiteľom týchto exemplárov vznikajú nové povinnosti v oblasti evidencie, nezameniteľného označovania, preukazovania pôvodu a vykonávania komerčnej činnosti na území EÚ.

V súvislosti s vyššie uvedenými zmenami dávame do pozornosti nasledovné odkazy, doručené elektronicky MŽP SR :

 http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/pozor-zmena-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi.pdf

 http://www.minzp.sk/files/sekcia-ochranyprirodyakrajiny/obchodovanie-s-ohrozenymi-druhmi-organizmov-cites/informacia-mzp-sr-k-zmenam-povinnosti-drzitelov-papagajov-sivych-gekonov-druhu-lygodactylus-williamsi.pdf