Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2020, piatok
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin
Telefón 043/4204269
Fax 043/4134428

 

Meno Funkcia Telefón Č. kanc. E-mail
Mgr.František Rybárik vedúci odboru

4 204 269 Fax:4134428

620 Frantisek.Rybarik@minv.sk    ocdpk.mt@minv.sk
Ing. Marta Kubeková cestná doprava 4 204 282 622 Marta.Kubekova@minv.sk

Rastislav Kurhajec

cestná doprava

4 204 476

623

Rastislav.Kurhajec2@minv.sk

Ing. Ľubomír Turan

cestná doprava

4 204 466

621

Lubomir.Turan@minv.sk

Matúš Hulla pozemné komunikácie 4 204 465 625 Matus.Hulla@minv.sk
Ing. Michaela Gromovská pozemné komunikácie 4 204 465 625 Michaela.Gromovska@minv.sk
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii v časti II/v technickom osvedčení vozidla - zápisu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (314,4 kB) pdf
Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla (231,3 kB) pdf
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES/JDV z členského štátu/iného zmluvného štátu (493,9 kB) pdf
Žiadosť o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (555,5 kB) pdf
Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (374,9 kB) pdf
Žiadosť o schválenie prestavby jednotlivého vozidla (228,0 kB) pdf
Žiadosť o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla (230,8 kB) pdf
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (563,4 kB) pdf
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (558,5 kB) pdf
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému/komponentu/samostatnej technickej jednotky (297,5 kB) pdf
Žiadosť o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia (379,0 kB) pdf
Žiadosť o schválenie jednotlivo dokončovacieho vozidla (233,7 kB) pdf
Žiadosť o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (397,7 kB) pdf
Žiadosť o pridelenie náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (MDVaRR SR) (149,2 kB) pdf
Žiadosť o povolenie výroby jednotlivého vozidla (297,8 kB) pdf
Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (249,3 kB) pdf
Žiadosť o povolenie prestavby jednotlivého vozidla (222,6 kB) pdf
Vyhlásenie k jednotlivo dovezenému vozidlu (153,0 kB) pdf
Plnomocenstvo (208,5 kB) pdf
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na pripojenie účelovej komunikácie v zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (32,3 kB) doc
Žiadosť o vydanie povolenia na uzávierku v zmysle §7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (37,9 kB) doc
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu a výjazdu v zmysle §3b zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (31,7 kB) doc
Žiadosť o vydanie povolenia výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme v zmysle §11 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (33,8 kB) doc
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (30,7 kB) doc
Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie komunikácie v zmysle §8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (rozkopávka, podtunelovanie, realizácia nadzemného vedenia ponad cestu) (34,8 kB) doc
 
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy