Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. júl 2021, sobota
 

Odbor dokumentaristiky a zahraničnej spolupráce

       najmä

  • zabezpečuje komplexne dokumentačno-informačnú činnosť a analytickú činnosť o krajinách pôvodu žiadateľov o udelenie azylu, najmä spracúva metodológiu v oblasti spracovávania informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o udelenie azylu pre rozhodovaciu činnosť v azylovom konaní a poskytuje metodické usmernenia v tejto oblasti, zhromažďuje, analyzuje a poskytuje informácie o krajinách pôvodu žiadateľov o udelenie azylu zamestnancom migračného úradu, zainteresovaným orgánom na základe dohôd o spolupráci, spolupracuje so zahraničnými azylovými a migračnými úradmi, najmä pri výmene informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o udelenie azylu, vrátane aktívneho zapojenia sa do činnosti strategickej siete a sieti expertov pôsobiacich pod záštitou EASO,
  • zabezpečuje komplexnú agendu migračného úradu súvisiacu so zahraničnou spoluprácou, vrátane prípravy príslušných podkladových materiálov v spolupráci s ostatnými odbormi migračného úradu, najmä nadväzuje a rozvíja medzinárodné kontakty s organizáciami pôsobiacimi v oblasti azylu, a zároveň pôsobí ako kontaktný bod Slovenskej republiky pre EASO, koordinuje aktivity súvisiace s činnosťou EASO, najmä pôsobí ako kontaktný bod pre vzdelávacie a školiace aktivity a aktivity v rámci tzv. azylových podporných tímov; zároveň koordinuje účasť zamestnancov úradu na jednotlivých rokovaniach pod záštitou EASO, vrátane účasti na rokovaniach podľa rozhodnutia riaditeľa migračného úradu, spracúva návrhy plánov zahraničných pracovných ciest a prijatí a komplexne ich vyhodnocuje, sleduje, zabezpečuje a vyhodnocuje plnenie úloh a opatrení zo zahraničných pracovných ciest a prijatí,
  • plní úlohy na úseku dokumentaristiky najmä spravuje internú elektronickú databázu „MIGDOC“, ktorú priebežne aktualizuje, poskytuje podklady do Spoločného európskeho portálu informácií o krajinách pôvodu, realizuje výberový monitoring tlače týkajúci sa informácií o krajinách pôvodu žiadateľov o udelenie azylu, vedie archív získaných informácií a poskytuje ich odborným pracoviskám príslušných štátnych orgánov, vedie evidenciu odbornej literatúry a knižného fondu, zabezpečuje prekladateľskú a tlmočnícku činnosť pre potreby migračného úradu,
  • zabezpečuje komplexnú agendu migračného úradu súvisiacu s členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a koordinuje činnosti úradu súvisiace so zastupovaním záujmov Slovenskej republiky v pracovných skupinách a výboroch Rady Európskej únie a Európskej komisie v oblasti azylovej a migračnej politiky, vrátane účasti na príslušných pracovných skupinách Rady a výboroch a expertných zasadnutiach Európskej komisie,
  • spracováva podklady pre rokovanie príslušných pracovných skupín Rady, pre rokovanie Stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri Európskej únii, ministra vnútra (Rada pre spravodlivosť a vnútro; Rada pre všeobecné záležitostí), vrátane prípravy stanovísk a pozícií Slovenskej republiky k predloženým návrhom a vypracovávania vlastných návrhov,
  • zabezpečuje za migračný úrad prípravu pozícií a účasť na rokovaniach Európskej únie s tretími krajinami v oblasti azylu a migrácie, vrátane prípravy migračných dialógov, mobilitných partnerstiev a medzinárodných podujatí,
  • plní úlohy sekretariátu Riadiaceho výboru pre migráciu a integráciu cudzincov na území Slovenskej republiky.
 
>