Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. september 2021, nedeľa
 

Oddelenie azylových zariadení

       najmä

  • po odbornej stránke riadi, usmerňuje, koordinuje, zabezpečuje a kontroluje chod azylových zariadení a integračného strediska,
  • plní úlohy vyplývajúce z Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku,
  • zodpovedá v azylových zariadeniach za zabezpečovanie starostlivosti o žiadateľov o udelenie azylu, azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana, vrátane transferovaných osôb cez záchytný tábor v Humennom a dobrovoľných návratov,
  • spolupracuje s mimovládnymi organizáciami pri realizácii grantových zmlúv a dohôd v azylových zariadeniach, rieši ich požiadavky a stanoviská,
  • dohliada na dodržiavanie ľudských práv cudzincov ubytovaných v azylových zariadeniach,
  • podieľa sa v spolupráci s ostatnými organizačnými zložkami migračného úradu na identifikácii cudzincov, ktorí potrebujú osobitné prijímacie podmienky,
  • spolupracuje s príslušnými centrami podpory v oblasti zabezpečovania chodu azylových zariadení a dohliada na dodržiavanie finančného a hmotného zabezpečenia ubytovaných cudzincov,
  • vydáva doklad o oprávnení na poskytnutie zdravotnej starostlivosti žiadateľom o udelenie azylu, cudzincom, ktorým sa poskytla doplnková ochrana a cudzincom, ktorí vzali svoju žiadosť o udelenie azylu späť a požiadali o dobrovoľný návrat do krajiny pôvodu v rámci asistovaného dobrovoľného návratu a sú dočasne umiestnení v azylovom zariadení,
  • spolupracuje s miestnou štátnou správou a samosprávou v jednotlivých regiónoch pri vytváraní nových ubytovacích kapacít v prípade krízových situácií.
 
>