Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Odbor koncepcií a analýz

  • v súlade s prioritami vlády SR participuje na  príprave programov vo vzťahu k rómskym komunitám, zodpovedá za  prípravu  programov na podporu prioritných politík a cieľov Stratégie Slovenskej republiky pre integráciu Rómov a Stratégie Európskej únie pre integráciu Rómov,
  • poskytuje odborný, analytický a poradenský servis pre splnomocnenca a jeho poradné orgány, 
  • vypracúva koncepcie, odborné stanoviská, prehľady a podkladové materiály, v spolupráci so zainteresovanými inštitúciami a príslušnými orgánmi pripravuje, koordinuje, monitoruje a vyhodnocuje programy zamerané na zlepšenie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti,
  • pripravuje stanoviská ku koncepciám vypracovaným orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a inými zainteresovanými inštitúciami, ktoré sa týkajú riešenia záležitostí rómskych komunít,
  • zodpovedá za  tvorbu odbornej koncepcie úradu,
  • podieľa sa na vypracovaní podkladov a na vybavovaní návrhov, žiadostí a iných podaní,
  • zabezpečuje spoluprácu s inými štátnymi orgánmi a štátnymi inštitúciami, činnosť ktorých je relevantná pre rómske komunity,
  • podieľa sa, najmä v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi, na príprave dočasných vyrovnávacích opatrení osobitne na úseku prístupu k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti a bývaniu,
  • kontroluje v súčinnosti s ústrednými orgánmi štátnej správy, s miestnymi orgánmi štátnej správy, s orgánmi územnej samosprávy a mimovládnymi organizáciami prijaté a realizované opatrenia zamerané na zlepšenie postavenia rómskych komunít, signalizuje zistené nedostatky pri ich realizácií.