Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Odbor migrácie a integrácie

       najmä

  • spolupracuje so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, samosprávy a mimovládnymi organizáciami na integrácií azylantov do spoločnosti najmä v oblasti ubytovania, zamestnania, sociálneho zabezpečenia a vzdelávania,
  • v spolupráci so zainteresovanými orgánmi štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátna školská inšpekcia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) dohliada na vzdelávanie maloletých žiadateľov o udelenie azylu,
  • komplexne zabezpečuje prípravu, realizáciu a koordináciu projektov, ktoré sú realizované migračným úradom a zabezpečuje účasť na súvisiacich pracovných rokovaniach,
  • vykonáva vecnú kontrolu projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie v oblasti starostlivosti o žiadateľov o udelenie azylu, azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,
  • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje vykonávanie sociálnej práce v azylových zariadeniach,
  • spolupracuje s príslušnými útvarmi ministerstva a mimovládnymi organizáciami pri realizácii projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie,
  • zabezpečuje vypracovanie návrhov „národných projektov“ migračného úradu  v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, zabezpečuje ich koordináciu a realizáciu,
  • koordinuje spoluprácu v oblasti príjmu utečencov, najmä v rámci Európskej siete azylových organizácií pracujúcich v oblasti príjmu utečencov (ENARO),
  • realizuje aktivity súvisiace s činnosťou národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN).