Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2021, pondelok
 

Odbor migrácie a integrácie

       najmä

 • spolupracuje so zainteresovanými orgánmi štátnej správy, samosprávy a mimovládnymi organizáciami na integrácií azylantov do spoločnosti najmä v oblasti ubytovania, zamestnania, sociálneho zabezpečenia a vzdelávania,
 • v spolupráci so zainteresovanými orgánmi štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Štátna školská inšpekcia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky) dohliada na vzdelávanie maloletých žiadateľov o udelenie azylu,
 • komplexne zabezpečuje prípravu, realizáciu a koordináciu projektov, ktoré sú realizované migračným úradom a zabezpečuje účasť na súvisiacich pracovných rokovaniach,
 • vykonáva vecnú kontrolu projektov financovaných zo zdrojov Európskej únie v oblasti starostlivosti o žiadateľov o udelenie azylu, azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana,
 • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje vykonávanie sociálnej práce v azylových zariadeniach,
 • spolupracuje s príslušnými útvarmi ministerstva a mimovládnymi organizáciami pri realizácii projektov financovaných z prostriedkov Európskej únie,
 • zabezpečuje vypracovanie návrhov „národných projektov“ migračného úradu  v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, zabezpečuje ich koordináciu a realizáciu,
 • realizuje aktivity súvisiace s činnosťou národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN),
 • realizuje aktivity vyplývajúce z nominácie do siete EASO pre expertov zaoberajúcich sa zraniteľnými osobami (EASO VEN),
 • podieľa sa na identifikácii zraniteľných osôb,
 • koordinuje prípravu aktualizácie migračnej politiky Slovenskej republiky,
 • podieľa sa na aktivitách súvisiacich s prevenciou kriminality, bojom proti extrémizmu, radikalizácii a terorizmu,
 • organizuje prednášky a diskusie na školách, festivaloch, po divadelnom predstavení Domov, kde je ten Tvoj? - na tému azylovej problematiky (kontakt v prípade záujmu),
 • spolu s UNHCR a MŠVVaŠ SR sa podieľa na projekte Vzdelávanie o utečencoch.
 
>