Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Odbor opravných prostriedkov

Odbor riadi, kontroluje a koordinuje výkon štátnej správy uskutočňovaný okresnými úradmi, vykonáva v druhom stupni štátnu správu vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni rozhoduje okresný úrad, ktorým má sídlo v jeho územnom obvode vo veciach priestupkov, na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na úseku starostlivosti o životné prostredie, na úseku pôdohospodárstva a na úseku katastra nehnuteľností.

Odbor opravných prostriedkov

Komenského 52, 041 26 Košice
Telefón (055) 6001 303