Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Informácie odboru organizačného

- Všeobecné pokyny, informácie a formuláre týkajúce sa príslušnej agendy nájdete v Dokumentoch na stiahnutie, príslušnej agendy.

- Zoznam zamestnancov odboru 

Registratúra

  • Žiadosť o vyhľadanie registarúrnych záznamov

Súbory v rôznych formátoch nájdete v Dokumentoch na stiahnutie v spodnej časti.

Odbor organizačný

Občan má možnosť na organizačnom odbore OÚ Banská Bystrica

   - podať sťažnosti v zmysle § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach
   - podať petíciu v zmysle § 5 ods. 6 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve
   - žiadať informácie v zmysle § 2 ods. 1) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

ďalej organizačný odbor

   - koordinuje podľa rozhodnutia vlády plnenie spoločenských úloh s inými miestnymi orgánmi štátnej správy pri riešení spoločensky závažných javov v zmysle § 4 ods. 1 písm. c) a § 4 ods. 2) zákona č. 583/2008 Z.z.
   - sleduje plnenie úloh obcí vo vzťahu k miestnym pohrebiskám na úseku vojnových cintorínov, hrobov a iných pamätných miest v zmysle zákona 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch § 6 ods. 3 .