Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2022, piatok
 

Odbor regionálnej koordinácie

  • zabezpečuje odbornú spoluprácu a koordináciu na lokálnej úrovni s orgánmi miestnej štátnej správy, orgánmi samosprávy, školami, školskými zariadeniami, mimovládnymi organizáciami, právnickými osobami a fyzickými osobami v oblasti programov a politík zameraných na zlepšovanie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti,
  • vybavuje návrhy, žiadosti a podania právnických osôb a fyzických osôb zamerané na riešenie zlepšovania postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti,
  • podieľa sa na lokálnej úrovni na realizácií programov zameraných na zlepšovanie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti,
  • intervenuje v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, štátnej samosprávy, školami, školskými zariadeniami, mimovládnym neziskovým sektorom, lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie, aktivistami, cirkevnými inštitúciami, inými právnickými osobami a fyzickými osobami, na zlepšovania postavenia Rómov na lokálnej úrovni, najmä na úseku ich začleňovania do spoločnosti,
  • sústreďuje poznatky o stave a životných podmienkach urbanistických sídiel rómskych komunít, o dobrej praxi pri zlepšovaní postavenia rómskych komunít v spoločnosti, navrhuje ich zovšeobecnenie v programoch a politikách na regionálnej aj celoštátnej úrovni, koordinuje výmenu týchto poznatkov,
  • navrhuje opatrenia a programy orgánom miestnej štátnej správy, miestnej samosprávy, mimovládnym organizáciám, lokálnym partnerstvám sociálnej inklúzie, právnickým osobám, vysielajúcim organizáciám a prijímateľom dobrovoľníckej činnosti, zamerané na zlepšovanie postavenia príslušníkov rómskych komunít v spoločnosti, pri ich začleňovaní do spoločnosti; v rámci ich realizácie poskytuje potrebnú spoluprácu a metodickú pomoc,
  • zúčastňuje sa výberových konaní na pozíciu pomocných profesií v rámci programov TSP,  KC, MOPS, PRIM,
  • zabezpečuje informačný tok pre splnomocnenca a úrad, potrebný pre prijímanie bezodkladných opatrení na zabezpečenie pomoci rómskym komunitám, monitoruje účinnosť vládnych politík, miestnych politík, programov a opatrení zameraných na zlepšovanie postavenia rómskych komunít.