Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. december 2019, sobota
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

 

I N F O R M Á C I A  pre verejnosť Trinitis. (PDF, 158 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť NOVA. (PDF, 161 kB)


I N F O R M Á C I A  pre verejnosť. (PDF, 159 kB)


V E R E J N Á  V Y H L Á Š K A  -  č.j. OU-NM-OSZP-2019/013569-2 zo dňa 28.11.2019 stavebník Mesto Stará Turá  -  o z n á m e n i e  „Prestavba objektu domu špecialistov súp. Č 373 na bytový dom , Stará Turá“.
(PDF, 360 kB)


OZNÁMENIE o vypracovaní strategického dokumentu: Zmeny a doplnky č. 1. Územného plánu obce (ZaD č. 1. ÚPN-O) Nová Bošáca podľa § 5 zákona č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o posudzovaní) pre obstarávateľa Obec Nová Bošáca.
(PDF, 1 MB)R O Z H O D N U T I E    o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Bytová zóna TRINITIS" - Nové Mesto nad Váhom, navrhovateľ PROPERTY s.r.o. Bratislava v zastúpení ENVIS s.r.o Bratislava.
(PDF, 171 kB)


INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ o prerušení konania "Bytová zóna TRINITIS" - Nové Mesto nad Váhom. (PDF, 162 kB)


R O Z H O D N U T I E   o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Bytový komplex NOVA" - Nové Mesto nad Váhom - navrhovateľ Eugen Koronthály Bratislava v zastúpení PPR Peter Pálka Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 1 MB) 


R O Z H O D N U T I E   o prerušení zisťovacieho konania vo veci zámeru "Zariadenie na zber a skladovanie nebezpečných a kovových odpadov - Nové Mesto nad Váhom" navrhovateľ ALMI-EKO, s.r.o, Nitra.
(PDF, 1 MB)


INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ o prerušení konania Bytový komplex NOVA Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 163 kB)


INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ
 o prerušení konania Zber a skladovanie NO - ALMI-EKO s.r.o., prevádzka Nové Mesto nad Váhom.
(PDF, 98 kB)


R O Z H O D N U T I E   zo zisťovacieho konania podľa § 29 zákona č. 24/2006 Z.z. vo veci oznámenia o navrhovanej činnosti Výrobný závod MANZ Slovakia, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom - rozšírenie areálu.
(PDF, 401 kB)


Obce okresu Nové Mesto nad Váhom - novelizácia zákona o odpadoch - upozornenie na zmeny. (PDF, 188 kB)