Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. január 2020, štvrtok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 Vedúca odboru Ing. Emília Milčíková

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Odpadové hospodárstvo, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5755 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031

Ing. Anna Lajdová

Štátna vodná správa
Telefón 0961 24 5758
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

SPRÁVNE KONANIA - úseky

OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 


NOVÉ:
 

U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany z podnetu: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195. (PDF, 225 kB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA  -  ŽS Myjava - rekonštrukcia staničnej budovy a priľahlých objektov vrátane plynofikácie, SO 09 Prípojka vody, SO 10 - Prípojka kanalizácie, navrhovateľom je Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
(PDF, 1 MB)


N Á V R H   N A   V Y D A N I E   K O L A U D A Č N É H O   R O Z H O D N U T I A   na stavbu: Administratívna budova a sklad, Dažďová kanalizácia. Navrhovateľ: THERMOPLASTIC, s.r.o. 906 22 Poriadie 273. (PDF, 463 kB)I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť   - Novostavba bytových domov Myjava - Vŕšok.
(PDF, 171 kB)U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov).
(PDF, 179 kB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 315 kB)

 

Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava. (PDF, 137 kB) 

 

N Á V R H    N A    K O L A U D Á C I U    vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava. (PDF, 1 MB)I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "
Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)".

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)


V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
(PDF, 247 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 51 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany z podnetu: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195. (PDF, 225 kB)


VEREJNÁ VYHLÁŠKA  -  ŽS Myjava - rekonštrukcia staničnej budovy a priľahlých objektov vrátane plynofikácie, SO 09 Prípojka vody, SO 10 - Prípojka kanalizácie, navrhovateľom je Železnice SR, Klemensova 8, 813 61 Bratislava.
(PDF, 1 MB)


NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA na stavbu: Administratívna budova a sklad, Dažďová kanalizácia. Navrhovateľ: THERMOPLASTIC, s.r.o. 906 22 Poriadie 273. (PDF, 463 kB)


INFORMÁCIA PRE VEREJNOSŤ - Novostavba bytových domov Myjava - Vŕšok. (PDF, 171 kB)


UPOZORNENIE P
RE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov).
(PDF, 179 kB)V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 315 kB)

 

Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava. (PDF, 137 kB) 


NÁVRH NA KOLAUDÁCIU vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava. (PDF, 1 MB)I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "
Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)".


OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)


INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky
(PDF, 191 kB)