Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. apríl 2020, piatok
 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Poverená vedúca odboru Ing. Anna Lajdová

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Štátna vodná správa, Moravská 1, 907 01 Myjava
Telefón 0961 24 5758 mobil: +421 910 999 243
Fax 034/6212 031

Kontakty na zamestnancov odboru starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Janka Camacho

Ochrana prírody
Telefón 0961 24 5756
Fax 034/6212 031

Bc. Soňa Gabrižová

Ochrana ovzdušia
Telefón 0961 24 5757
Fax 034/6212 031


Náplň činností odboru starostlivosti o životné prostredie

Kompetencie odboru starostlivosti o životné prostredie  vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva Okresného úradu Myjava

Sadzobník správnych poplatkov odboru starostivosti o životné prostredie (PDF, 37 kB)

Zoznam právnych predpisov na úseku štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2016 (PDF, 28 kB)

TLAČIVÁ A FORMULÁRE  odboru starostlivosti o životné prostredie

SPRÁVNE KONANIA - úseky

OZNAMY ODBORU STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

OZNÁMENIA O VÝRUBE DREVÍN podľa osobitných predpisov v súlade s § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

 

 

NOVÉ: 

U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania č.j. OU-MY-OSZP-2020/000523 z 23.03.2020 vo veci: Výrub drevín rastúcich mimo územia lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Krajné na parcele reg. C KN č. 9286, 9292, 9294, 9306/2, 9333, 9330, 9310 z dôvodu vyčisenia pozemkov pre zachovanie účelu druhu pozemku. (PDF, 222 kB) 


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania ć.j. OU-MY-OSZP-2020/000520-2 vo veci: Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Priepasné na parcele reg. E KN č. 12657 z dôvodu založenia ovocného sadu.
(PDF, 223 kB)Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  u p o v e d o m e n i e  o začatí správneho konania - Č. j.: OU-MY-OSZP-2020/000450-2. (PDF, 222 kB)


O Z N Á M E N I E   o  začatí správneho konania, číslo jednania OU-MY-OSZP-2020/000403-2 vo veci Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava na parc.reg. C KN č. 40116/109 a 40116/94.
(PDF, 222 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok pri inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri inej činnosti v území s tretím stupňom ochrany pozdĺž železničnej trate v úseku Hradište pod Vrátnom - Brezová pod Bradlom a v úseku Vrbovce - Poriadie, z podnetu: Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb so sídlom ul. Bratislavská č. 2/A, Trnava.
(PDF, 223 kB)


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany z podnetu: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195.
(PDF, 225 kB)U P O Z O R N E N I E    P R E   V E R E J N O S Ť   - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov). (PDF, 179 kB)

 

V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 315 kB)

 

Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava. (PDF, 137 kB) 

 

N Á V R H    N A    K O L A U D Á C I U    vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava. (PDF, 1 MB)I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "
Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)".

OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)

INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky (PDF, 191 kB)


V Z O R Y   T L A Č Í V   - podľa vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov.
(PDF, 247 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo lesa. (RTF, 50 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie záväzného stanoviska/vyjadrenia/stanoviska k projektovej dokumentácií stavby. (RTF, 42 kB)

ŽIADOSŤ o vydanie vyjadrenia k zmene druhu pozemku. (RTF, 52 kB)

PREDLOŽENIE druhovej karty exemplára živočícha a žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára. (RTF, 81 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín. (RTF, 54 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe značnej škody na majetku. (RTF, 48 kB)

OZNÁMENIE podľa § 47 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o výrube dreviny rastúcej mimo lesa podľa § 47 ods.4 písm. e) ak oprávnenie alebo povinnosť vyplýva z osobitných predpisov (RTF, 37 kB)

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

NOVÉ:

U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania č.j. OU-MY-OSZP-2020/000523 z 23.03.2020 vo veci: Výrub drevín rastúcich mimo územia lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Krajné na parcele reg. C KN č. 9286, 9292, 9294, 9306/2, 9333, 9330, 9310 z dôvodu vyčisenia pozemkov pre zachovanie účelu druhu pozemku. (PDF, 222 kB) 


U P O V E D O M E N I E   o začatí správneho konania ć.j. OU-MY-OSZP-2020/000520-2 vo veci: Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Priepasné na parcele reg. E KN č. 12657 z dôvodu založenia ovocného sadu.
(PDF, 223 kB)


Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany  -  u p o v e d o m e n i e  o začatí správneho konania - Č. j.: OU-MY-OSZP-2020/000450-2.
(PDF, 222 kB)


OZNÁMENIE o začatí správneho konania, číslo jednania OU-MY-OSZP-2020/000403-2 vo veci Výrub drevín rastúcich mimo lesa v území s prvým stupňom ochrany v k.ú. Stará Myjava na parc.reg. C KN č. 40116/109 a 40116/94.
(PDF, 222 kB)


UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok pri inej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri inej činnosti v území s tretím stupňom ochrany pozdĺž železničnej trate v úseku Hradište pod Vrátnom - Brezová pod Bradlom a v úseku Vrbovce - Poriadie, z podnetu: Železnice SR, Oblastné riaditeľstvo Trnava, Sekcia železničných tratí a stavieb so sídlom ul. Bratislavská č. 2/A, Trnava.
(PDF, 223 kB)


UPOVEDOMENIE o začatí správneho konania vo veci: Aplikácia chemických látok a hnojív pri poľnohospodárskej činnosti na súvislej ploche väčšej ako 2 ha v území s druhým stupňom ochrany a aplikácia chemických látok pri poľnohospodárskej činnosti v území s tretím stupňom ochrany z podnetu: Roľnícke družstvo "Turá Lúka" v Myjave, so sídlom Turá Lúka č. 195.
(PDF, 225 kB)UPOZORNENIE P
RE VEREJNOSŤ - Invázne druhy rastlín (zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov).
(PDF, 179 kB)V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A   -   Informácia o vyhlásených chránených územiach európskeho významu v Trenčianskom kraji a ich zmenách a aktualizácii. (PDF, 315 kB)

 

Z O Z N A M    stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá a zoznam spaľovní s kapacitou pod 2 tony/hod. v okrese Myjava. (PDF, 137 kB) 


NÁVRH NA KOLAUDÁCIU vodnej stavby "Výstavba prevádzky na spracovanie a uskladnenie ovocia" SO 041 vodovod, SO 042 Požiarna nádrž, SO 051 Dažďová kanalizácia v k.ú. Myjava, navrhovateľ  Anna Horešová, s.r.o., Turá Lúka 33, 907 01  Myjava. (PDF, 1 MB)I N F O R M Á C I A   P R E   V E R E J N O S Ť    -   "
Novela zákona č. 15/2005 Z. z. (CITES)".


OZNÁMENIE - vyjadrenia k NATURA 2000 (PDF, 185 kB)


INFORMÁCIA Okresného úradu Myjava k postupu verejnosti v prípade podozrenia na výskyt vtáčej chrípky
(PDF, 191 kB)