Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. december 2021, sobota
 

Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane

Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane je ustanovená § 18a zákona NR SR č. 2/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva s účinnosťou od 1. januára 2012. Ustanovenie §  8a ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je v praxi vyžadovaná oprávnenými osobami pri všetkých súvisiacich právnych aktoch, procesných úkonoch a kontrolnej činnosti na úseku vypracovania a aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vrátane vykonávanej vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany.

Zákonom je ustanovená povinnosť pre všetky subjekty zabezpečiť odborne spôsobilou osobou:

 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (okresné úrady, obce/mestá),
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia vrátane škôl a školských zariadení)
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (všetky subjekty)

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva obsahuje:

 • postup pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti,
 • obsah a rozsah odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,
 • zloženie a činnosť skúšobnej komisie,
 • evidencia dokumentácie o odbornej príprave a školení.


UPOZORŇUJEME odborne spôsobilé osoby, že osvedčenia vydané v roku 2016 strácajú platnosť po 5 rokoch podľa dátumu ich vydania. Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2- týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky, u právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov aj s poplatkom 104 EUR.

Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane  a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku „Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane“ pod odkazom http://www.minv.sk/?osvco 

Pre osoby z Košického a Prešovského kraja je predurčené:

Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta

Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves: 

Ing. Vladimír Tremba; e-mailová adresa: >>napísať mail<<

Termíny konania 2-týždňovej odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v prvom polroku 2021:

  • 17. – 28. mája 2021

Vykonávateľ odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Termíny konania 2-dňových školení na predĺženie odbornej spôsobilosti v prvom polroku 2021:

  1. 28. 01. – 29. 01. 2021
  2. 18. 02. – 19. 02. 2021
  3. 18. 03. – 19. 03. 2021
  4. 15. 04. – 16. 04. 2021
  5. 13. 05. – 14. 05. 2021
  6. 10. 06. – 11. 06. 2021 

Aktualizácia informácie: 03.02.2021, Ing. Gačová