Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V CIVILNEJ OCHRANE

Požiadavka na odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane je ustanovená § 18a zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva s účinnosťou od 1. januára 2012. Ustanovenie § 18a ukladá povinným osobám získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborná spôsobilosť je v praxi vyžadovaná oprávnenými osobami pri všetkých súvisiacich právnych aktoch, procesných úkonoch a kontrolnej činnosti na úseku vypracovania a aktualizácie plánov ochrany obyvateľstva a plánov ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti vrátane vykonávanej vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany.

Zákonom je ustanovená povinnosť pre všetky subjekty zabezpečiť odborne spôsobilou osobou:

 • vypracovanie plánu ochrany obyvateľstva (okresné úrady, obce),
 • vypracovanie plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti (právnické osoby, fyzické osoby – podnikatelia vrátane škôl a školských zariadení)
 • vykonávanie vzdelávacej činnosti na úseku civilnej ochrany (všetky subjekty)

Vyhláška MV SR č. 7/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na  úseku civilnej ochrany obyvateľstva obsahuje:

 • postup pri predkladaní žiadosti o vykonanie odbornej prípravy a skúšky, školenia a preskúšania na získanie odbornej spôsobilosti,
 • obsah a rozsah odbornej prípravy, skúšky, školenia a preskúšania,
 • zloženie a činnosť skúšobnej komisie,
 • dokumentácii o odbornej príprave a školení.

UPOZORNENIE !
Školenie na predĺženie platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva v roku 2020
Platnosť vydaných osvedčení je stanovená na 5 rokov od dátumu ich vydania. Upozorňujeme odborne spôsobilé osoby, že osvedčenia vydané v roku 2015 strácajú platnosť podľa dátumu ich vydania. Pokiaľ si odborne spôsobilá osoba včas nepredĺži platnosť osvedčenia na ďalších 5 rokov v rámci 2-dňového školenia, bude musieť absolvovať opätovne 2-týždňovú odbornú prípravu s následným vykonaním skúšky, u právnických osôb a fyzických osôb aj s poplatkom 104 EUR.
Bližšie informácie o podmienkach na získanie odbornej spôsobilosti v civilnej ochrane  a o preškolení sú zverejnené na web stránke sekcie krízového riadenia MV SR v informačnom bloku „Odborná spôsobilosť v civilnej ochrane“ pod odkazom http://www.minv.sk/?osvco :

 • spôsob podávania žiadosti a adresa na jej zaslanie,
 • termíny konania odbornej prípravy a preškolenia v roku 2020,
 • kontaktné osoby,
 • formuláre žiadostí,
 • prehľad o vydaných osvedčeniach

Žiadosť vyplňte a pošlite podľa pokynu. Pokiaľ Vás vysiela organizácia, je vhodné zaslať žiadosť so sprievodným listom podpísaným štatutárom aj s požiadavkou o zaradenie do konkrétneho termínu konania odbornej prípravy.

Pre osoby z Košického a Prešovského kraja je predurčené:
Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves
Predná Huta 13, 053 31 Novoveská Huta
Kontaktná osoba pre Školiace zariadenie vzdelávania a prípravy Spišská Nová Ves:
Ing. Vladimír Tremba; e-mailová adresa: vladimir.tremba@minv.sk

Termíny konania odbornej prípravy na získanie odbornej spôsobilosti v prvom polroku 2020:

1. 20. – 30. apríla 2020

 
Vykonávateľ odbornej prípravy bude z hľadiska kapacitných možností plánovať zaradenie žiadateľov do jednotlivých termínov odbornej prípravy tak, aby bolo zabezpečené ich plynulé rozloženie. Informácia od vykonávateľa odbornej prípravy o konkrétnom termíne konania odbornej prípravy bude žiadateľom oznámená formou pozvánky na odbornú prípravu (min. 10 dní pred termínom jej konania).

Termíny konania školení na predĺženie odbornej spôsobilosti v prvom polroku 2020:

1. 23. 01. – 24. 01. 2020
2. 20. 02. – 21. 02. 2020
3. 19. 03. – 20. 03. 2020
4. 16. 04. – 17. 04. 2020
5. 21. 05. – 22. 05. 2020
6. 17. 06. – 18. 06. 2020

 
Aktualizácia informácie: 10.12.2019, Ing. Gačová