Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

ODBORNÉ ZHROMAŽDENIE na úseku plnenia úloh CNP [30. 01. 2020]

Dňa 30. januára 2020 na Okresnom úrade Košice vo veľkej zasadacej miestnosti na Komenského 52 v Košiciach sa konalo odborné zhromaždenie štatutárov a poverených zástupcov orgánov samosprávy - mesta Košice, mestských častí mesta Košice, Košického samosprávneho kraja; súčinnostných orgánov miestnej štátnej správy, vybraných právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a zamestnancov uvedených subjektov zabezpečujúcich úlohy krízového riadenia a civilnej ochrany v územnom obvode Košice. 

Témou pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie činnosti za rok 2019 a prezentácia úloh stanovených na rok 2020 v oblasti Civilného Núdzového Plánovania (CNP) podľa jednotlivých úsekov činnosti – krízové riadenie, civilná ochrana obyvateľstva, hospodárska mobilizácia, obrana štátu, správa materiálu CO, humanitárna pomoc a integrovaný záchranný systém.

V úvode uvítal účastníkov zhromaždenia Ing. Dávid Mrukvia, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice. Predstavil zástupcov súčinnostných orgánov pplk. Ing. Tomáša Berzéteia, riaditeľa Okresného riaditeľstva HaZZ v Košiciach, Ing. Adrianu Šmajdovú zástupkyňu orgánu krízového riadenia mesta Košice, Ing. Norberta Takáča, vedúceho odboru obrany štátu OÚ Košice, vedúcu oddelenia CO a krízového plánovania odboru KR OÚ Košice PhDr. Henrietu Michalčovú, vedúceho Koordinačného strediska IZS  a zamestnancov odboru krízového riadenia OÚ Košice. Vyhodnotil plnenie úloh za rok 2019, poukázal na dielčie nedostatky najmä v dodržiavaní termínov ich plnenia. PhDr. Michalčová prezentovala hlavné ciele a nosné úlohy na jednotlivých úsekoch činnosti  s dôrazom na ich včasné a kvalitné plnenie nevynímajúc aj aktuálnosť kontaktných údajov v kartách CO a včasnosť ich zasielania.

Riaditeľ OR HaZZ v Košiciach prezentoval činnosť a úlohy OR HaZZ v oblasti protipožiarnej ochrany v podmienkach územného obvodu Košice. Poukázal na neraz zložitú a náročnú prácu hasičov pri zásahoch v súvislosti s poznatkami a skúsenosti z činnosti hasičského zboru pri ochrane života a zdravia osôb, zvierat, majetku a životného prostredia pred požiarmi a ostatnými mimoriadnymi udalosťami. Predostrel pripravovaný zámer na zlepšenie situácie na príjazdových komunikáciách k miestu mimoriadnej udalosti, ktorý bude riešený v súčinnosti s mestom Košice a mestskými časťami.

 
Ing. Adriana Šmajdová ozrejmila kompetencie a činnosť orgánov krízového riadenia mesta Košice, štruktúru Krízového štábu mesta Košice a tiež postupnosť krokov a súčinnosť pri riešení mimoriadnych udalostí so základnými zložkami integrovaného záchranného systému, Okresným úradom Košice. Vysvetlila pojem „mimoriadnej situácie“ v súvislosti s podmienkami pre jej vyhlásenie. V závere poukázala na niektoré nedostatky pri výkone záchranných prác z nedávnych mimoriadnych udalostí a zdôraznila potrebu koordinácie a princíp hierarchie a kompetencií pri riadení záchranných prác. 

Vedúci odboru krízového riadenia Ing. Norbert Takáč vo svojom vystúpení zdôraznil všetky úlohy, ktoré sú povinné orgány samosprávy, právnických osôb a fyzických osôb v roku 2020 na úseku obrany štátu realizovať podľa platnej legislatívy. Niektoré úlohy prezentoval podrobnejšie aj v súvislosti s nedostatkami pri ich plnení v roku 2019 zo strany dotknutých subjektov vrátane upozornenia s uložením sankcií pri nedodržaní stanovených termínov v roku 2020. 

V ďalších bodoch zamestnanci odboru KR OÚ Košice jednotlivo oboznámili účastníkov o úlohách v ďalších oblastiach. Vedúci Koordinačného strediska IZS informoval o súčasných podmienkach pre zabezpečovanie funkčnosti strediska a tiesňovej linky 112 a o ďalších úlohách, ktoré koordinačné stredisko zabezpečuje. Neopomenul osvetovú činnosť k využívaniu tiesňovej linky 112, ktorá je zameraná predovšetkým na školopovinnú mládež. Ing. Vladimír Tremba z odboru KR OÚ Košice oboznámil účastníkov o termínoch školení týkajúcich sa odbornej spôsobilosti v oblasti CO a tiež o možnom udelení pokuty za neodovzdané neplatné osvedčenia. MVDr. Ingrid Jurušová ozrejmila úlohy na úseku hospodárskej mobilizácie pre orgány samosprávy a ďalšie subjekty HM. V závere odborného zhromaždenia Ing. Stella Gačová zdôraznila potrebu zabezpečovať neustálu pripravenosť subjektov krízového riadenia v súlade s platnou legislatívou vlastnou starostlivosťou a účasťou na odbornej príprave organizovanej okresným úradom, mestom Košice a inými rezortmi. Pre koordináciu a plnenie prezentovaných úloh a zabezpečenie súčinnosti vydal OÚ Košice 23. januára 2020 „Plán hlavných úloh oblasti CNP ... na rok 2020“ a 10. februára 2020 „Výpis úloh ...na rok 2020“ z tohto dokumentu pre školy a školské zariadenia v územnom obvode Košice.

Odborné zhromaždenie ukončil vedúci odboru KR OÚ Košice a poďakoval sa prítomným za účasť.
Spracovala Ing. Gačová, 14.02.2020