Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

ODBORNÉ ZHROMAŽDENIE na úseku plnenia úloh CNP [31. 01. 2019]

Odbor krízového riadenia Okresného úradu vykonal dňa 31. januára 2019 odborné zhromaždenie štatutárov a poverených zástupcov orgánov samosprávy - mesta Košice, mestských častí mesta Košice, Košického samosprávneho kraja; súčinnostných orgánov miestnej štátnej správy, vybraných právnických osôb, fyzických osôb - podnikateľov a zamestnancov uvedených subjektov zabezpečujúcich úlohy krízového riadenia a civilnej ochrany v územnom obvode Košice. Odborné zhromaždenie sa uskutočnilo na Okresnom úrade Košice vo veľkej zasadacej miestnosti na Komenského 52 v Košiciach.

Témou pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie činnosti za rok 2018 a prezentácia úloh stanovených na rok 2019 v oblasti Civilného Núdzového Plánovania (CNP) podľa jednotlivých úsekov činnosti – krízové riadenie, civilná ochrana obyvateľstva, hospodárska mobilizácia, obrana štátu, správa materiálu CO, humanitárna pomoca integrovaný záchranný systém. V úvode uvítal účastníkov zhromaždenia vedúci odboru krízového riadenia Ing. Dávid Mrukvia a zároveň vyhodnotil spoluprácu so všetkými subjektmi s dôrazom na plnenie hlavných úloh najmä mestskými časťami a právnickými osobami. V závere svojej prezentácie skonštatoval, že roku 2019 je potrebné vyvinúť zo strany dotknutých subjektov väčšie úsilie, aby stanovené úlohy boli splnené efektívne a na kvalitatívne vyššej úrovni ako v roku 2018. V nasledujúcom bode programu vedúci oddelenia civilnej ochrany a krízového riadenia Ing. Ján Plačko oboznámil prítomných s hlavnými cieľmi činnosti pre nasledujúce obdobie, ktoré boli rozpracované v „Pláne hlavných úloh na rok 2019 pre orgány samosprávy, PO a FO podnikateľov pri plnení úloh CNP ...“ v oblastiach krízového riadenia, civilnej ochrany obyvateľstva, hospodárskej mobilizácie, obrany štátu, správy materiálu civilnej ochrany a humanitárnej pomoci“. Nosné úlohy boli prezentované zamestnancami odboru podľa jednotlivých úsekov činnosti s dôrazom na dodržiavanie termínov a kvalitné plnenie. Samostatne bolo vyhodnotené splnenie úloh za rok 2018 na úseku obrany štátu vedúcim odboru obrany štátu OÚ Košice Ing. Norbertom Takáčom. V prezentovaných úlohách na rok 2019 upriamil pozornosť na včasné splnenie termínovaných úloh, ako i ďalších stanovených úloh v priebehu kalendárneho roka.  Účastníkov svojou prezentáciou o činnosti Slovenského Červeného kríža na území mesta Košice zaujala riaditeľka Územného spolku SČK Košice - mesto Ing. Zuzana Jusková, MBA. Na odborné zhromaždenie bola prizvaná organizátorom v rámci vzájomnej spolupráce územného spolku a okresného úradu, ktorá vyplýva aj zo zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Účastníci mali k dispozícii rôzne informatívne a propagačné materiály CO, SČK a Ozbrojených síl SR.

Vykonané odborné zhromaždenie je súčasťou odbornej prípravy orgánov krízového riadenia a svojim obsahom plní hlavne informatívnu úlohu pre všetky subjekty. „Plán hlavných úloh ... na rok 2019“ bol zaslaný elektronickou poštou pozvaným účastníkom. Dokument je zverejnený aj na web stránke OÚ Košice v „INFORMÁCIÁCH  PRE SAMOSPRÁVU, PO a FO (PODNIKATEĽOV) V ÚZEMNOM OBVODE KOŠICE“ pre ostatné právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov. Tento dokument slúži ako základný plánovací dokument pre všetky subjekty, ktorým povinnosť plniť úlohy CNP na vyššie uvedených úsekoch činnosti je uložená v príslušnej legislatíve. Základným a stredným školám v územnom obvode Košice zasiela okresný úrad výpis úloh z tohto dokumentu v mesiaci február, ktorý zároveň zverejňuje na web stránke OÚ Košice v „INFORMÁCIÁCH  PRE ŠKOLY“.

 

Spracovala Ing. Gačová