Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Oddelenie štátnej stavebnej správy  |  Oddelenie územného plánovania  |  Odelenie bytovej politiky
  • vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad
  • riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi plní úlohy štátneho stavebného dohľadu
  • zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu
  • zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí
  • určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu
  • podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb

Legislatíva

Usmernenia, metodické pokyny


Vedúca oddelenia:

Ing. Jaroslava Ďurišová

Vedúca oddelenia
Telefón 037/ 69 69 316

Zamestnanci:

Ing. Daniela Kunecová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

Mgr. Martina Kantorová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Alena Havlíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 311

Ing. Veronika Balková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Ing. Lýdia Martišková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

JUDr. Mgr. Lucia Hrkeľová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 318

Mgr. Ladislava Antalíková

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317

Mgr. Renáta Durajová

J. Vuruma 1, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 69 69 317