Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2023, nedeľa
 

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Odelenie bytovej politiky  |  Oddelenie územného plánovania  |  Oddelenie štátnej stavebnej správy
  • vykonáva štátnu stavebnú správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec ako stavebný úrad
  • riadi a kontroluje výkon prenesenej štátnej správy vykonávanej obcami ako stavebnými úradmi plní úlohy štátneho stavebného dohľadu
  • zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu, ak obec dlhodobo, najmenej šesť mesiacov nevykonáva svoju pôsobnosť stavebného úradu
  • zabezpečuje výkon pôsobnosti stavebného úradu pri vyhradenej právomoci pri jednotlivých technicky náročných alebo neobvyklých stavbách alebo opatreniach s väčšími alebo rozsiahlejšími účinkami na životné prostredie v ich okolí
  • určuje, ktorý stavebný úrad vykoná konanie a vydá rozhodnutie v prípade stavieb alebo opatrení presahujúcich hranice územného obvodu jedného stavebného úradu
  • podieľa sa na tvorbe koncepcií v oblasti povoľovania a realizácie stavieb

Legislatíva

Usmernenia, metodické pokyny


Vedúca oddelenia:

Zamestnanci: