Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2021, štvrtok
 

Oddelenie komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru

Hlavné úlohy:

 • podieľa sa na tvorbe rezortnej koncepcie mediálnej stratégie Policajného zboru, zabezpečuje a koordinuje jej realizáciu,
 • zabezpečuje informačný servis, systematicky a cieľavedome oboznamuje občanov prostredníctvom médií s výsledkami práce Policajného zboru, s jeho cieľmi a poslaním, za účelom získania ich dôvery,
 • pripravuje a zabezpečuje tlačové besedy a stretnutia s domácimi a zahraničnými novinármi pre prezidenta Policajného zboru a na základe rozhodnutia prezidenta Policajného zboru pre ďalších nadriadených Prezídia Policajného zboru,
 • organizuje skupinové tematické výjazdy pre zamestnancov médií na pracoviská Policajného zboru,
 • sústreďuje, analyzuje a vyhodnocuje mediálne informácie o činnosti Policajného zboru z domácich a zahraničných zdrojov,
 • zabezpečuje v rozsahu pôsobnosti prezídia Policajného zboru poskytovanie informácií podľa osobitných predpisov a plní úlohu koordinátora pri poskytovaní informácií,
 • riadi po odbornej stránke, usmerňuje a kontroluje činnosť oddelení komunikácie a prevencie na krajských riaditeľstvách Policajného zboru,
 • prináša verejnosti aktuálne informácie z činnosti Policajného zboru a prezentuje činnosť útvarov Policajného zboru prostredníctvom sociálnych sietí,
 • podieľa sa v odbore svojej pôsobnosti na medzinárodnej spolupráci s Policajnými zbormi iných štátov,
 • metodicky riadi, usmerňuje a kontroluje činnosť oddelení komunikácie a prevencie na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a skupine prevencie vnútorného odboru na okresných riaditeľstvách Policajného zboru po línii prevencie kriminality,
 • rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v pôsobnosti Prezídia Policajného zboru,
 • zabezpečuje koordináciu postupu organizačných zložiek Prezídia Policajného zboru pri plnení úloh v oblasti prevencie kriminality vyplývajúcich pre Prezídium Policajného zboru zo záverov rokovaní štátnych orgánov Slovenskej republiky, z rozhodnutí ministra a z uznesení Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality,
 • vypracováva odborné stanoviská v oblasti prevencie kriminality pre vedenie Prezídia Policajného zboru,
 • pripravuje podklady z oblasti prevencie kriminality k vystúpeniam prezidenta Policajného zboru na rôznych odborných spoločenských a slávnostných podujatiach,
 • spolupodieľa sa na tvorbe a realizácii programov prevencie kriminality,
 • pripravuje podkladové materiály nutné pre rozhodovanie Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, Radu vlády pre bezpečnosť cestnej premávky a ich pracovné komisie,
 • zabezpečuje poskytovanie informácií a plní úlohu koordinátora pri poskytovaní informácií podľa Zákona  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, v rozsahu pôsobnosti Prezídia Policajného zboru,
 • sústreďuje, analyzuje, vyhodnocuje a odpovedá na podania občanov zaslané elektronickou formou,
 • koordinuje činnosť organizačných celkov Prezídia Policajného zboru pri tvorbe a aktualizovaní internetových stránok Prezídia Policajného zboru. 

 polícia na sociálnych sieťach