Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. január 2021, utorok
 

Odhlásenie vozidla do cudziny

Odhlásenie vozidla do cudziny je možné vykonať týmto spôsobom:

 1. odhlásenie evidovaného vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I,
 2. odhlásenie evidovaného vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I.

Taktiež je možné vykonať odhlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do cudziny, t.j. novozakúpeného vozidla od autorizovaného predajcu nových vozidiel, ktoré ešte nebolo evidované v Slovenskej republike ani v inom štáte. Orgán Policajného zboru však nevykoná odhlásenie vozidla do cudziny, ktoré bolo vyradené z evidencie vozidiel Slovenskej republiky alebo z evidencie vozidiel iného štátu.

Pri odhlásení vozidla do cudziny je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:  

POZOR ZMENA! 
Od 1.8.2019 sa už nepredkladajú žiadosti o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel
a žiadosti o vykonanie zmeny v evidencii vozidiel.

 • osvedčenie o evidencii časť II, alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii alebo technický preukaz vozidla a osvedčenie o evidencii vozidla, 
 • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
 • tabuľky s evidenčným číslom; ak bola tabuľka s evidenčným číslom stratená alebo odcudzená, čestné vyhlásenie o strate alebo odcudzení TEČ, alebo doklad o oznámení takejto udalosti na útvare PZ
 • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
 • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
 • potvrdenie o uzatvorení povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
 • odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" nie starší ako 15 dní, ak sú údaje na identifikátoroch vozidla čitateľné a bezpečne určiteľné

UPOZORNENIE! Odborný posudok o kontrole originality vozidla sa pri odhlásení vozidla do cudziny nevyžaduje:
1) ak sa pri vývoze vozidla do cudziny nemení držiteľ vozidla (súčasný držiteľ evidovaný v SR sa "presťahuje" do cudziny),
2) ak sa do cudziny odhlasuje neevidované vozidlo (nové vozidlo zakúpené od výrobcu vozidiel, resp. autorizovaného predajcu vozidiel), no v tomto prípade sa podľa § 119 ods. 3 zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke vyžaduje pristavenie vozidla na dopravnom inšpektoráte a umožnenie porovnania údajov uvádzaných v osvedčení o evidencii časť II s údajmi priamo na vozidle.

Správne poplatky

 • odhlásenie vozidla s vydaním vývozných tabuliek s evidenčným číslom, papierového osvedčenia o evidencii časť II a polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I – 33 € za každú tabuľku s evidenčným číslom; t. j. poplatok zahŕňa aj vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a čipová karta osvedčenia o evidencii časť I, 
 • odhlásenie vozidla bez vydania vývozných tabuliek s evidenčným číslom, pričom sa vydáva papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I - 12 € – v tomto prípade je poplatok len za vydanie nových dokladov papierové osvedčenie o evidencii časť II a polykarbonátové osvedčenie o evidencii časť I,
 • tiež uvádzame, že je možné požiadať o tzv. urýchlené vydanie polykarbonátového osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je poplatok vo výške 30 €.