Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2018, Nedeľa
 

Odhlásenie vozidla do iného okresu

Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť:

  • vyplnenú žiadosť s údajmi nového držiteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
  • platný doklad totožnosti,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa, 
  • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne osvedčený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, 
  • platné potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
  • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.  

Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.

Poznámka: S účinnosťou od 20. 05. 2018 povinnosť predložiť osvedčenie o evidencii časť I (polykarbonátové OE I) neplatí pri oznámení zmeny držby vozidla, ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, nie je osobne prítomná na orgáne Policajného zboru.

Praktická rada: Je nutné si uvedomiť, že pri zmene držiteľa vozidla je nutné uskutočniť tak úkon odhlásenia vozidla (pôvodný držiteľ), ako i jeho následného prihlásenia (nový držiteľ). Preto dávame do pozornosti životnú udalosť Prihlásenie vozidla  z iného okresu .

V prípade zmeny bydliska držiteľa vozidla do iného okresu (presťahovanie) nie je potrebné vykonať odhlásenie vozidla do iného okresu, ale len prihlásenie, resp. zmenu trvalého pobytu v novom okrese. 

Poistenie vozidla možno preukázať nielen poistkou pôvodného majiteľa ale aj nového majiteľa vozidla.