Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. september 2021, štvrtok
 

Odpis registra trestov

Preukazovanie bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov od 1. decembra 2019

Od 1. decembra 2019 môžu pedagogickí a odborní zamestnanci škôl a školských zariadení poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov  prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle https://crinfo.iedu.sk/, kde sú zverejnené aj usmernenia k postupu pri poskytnutí osobných údajov.

Súčasne od 1. decembra 2019 je naďalej možné poskytnúť osobné údaje aj osobne na Okresnom úrade Bratislava.

 

Preukazovanie bezúhonnosti od 1.10.2019

-       informácie pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl, školských zariadení a zariadení sociálnej pomoci v územnej pôsobnosti Okresného úradu Bratislava

 

          V súlade s § 13 ods. 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bratislava pred podaním žiadosti o odpis registra trestov prostredníctvom určenej osoby overí správnosť údajov uvedených v žiadosti o odpis registra trestov.

          Na základe tohto ustanovenia pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec poskytuje na účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov osobne. Žiadosti doručené Okresnému úradu Bratislava poštou alebo mailom nebudú akceptované.

          Lehota na predloženie údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov je v súlade so zákonom č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 310/2019 Z. z.“) určená do 31.12.2019.

          Údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov predkladá pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec na osobitnom tlačive, ktoré je dostupné na pracovisku Okresného úradu Bratislava – Klientske centrum, Tomášikova 46, 832 05  Bratislava.

          Pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, príp. úspešný uchádzač o prácu v školstve, predložením údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra trestov okresnému úradu v sídle kraja v lehote do 31. decembra 2019 alebo pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu splnil svoju povinnosť vo veci preukázania bezúhonnosti podľa § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

          Odpis registra trestov sa pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, príp. úspešnému uchádzačovi o prácu v školstve, nevydáva.

          Potvrdenie o podaní „žiadosti o odpis registra trestov“ Okresný úrad Bratislava nevystavuje.

          Ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného.

          V súlade so zákonom č. 310/2019 Z. z., ktorým bol novelizovaný aj zákon č. 138/2019 Z. z. sa s účinnosťou od 15.10.2019 určuje okresnému úradu v sídle kraja povinnosť preukázateľne oznámiť zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa predpoklad bezúhonnosti alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti, pričom obsah odpisu registra trestov mu neoznamuje.

          V súlade so znením zákona č. 138/2019 Z. z. účinným od 15.10.2019 a v súlade s lehotami v ňom uvedenými bude Okresný úrad Bratislava zamestnávateľom vo svojej územnej pôsobnosti posielať oznámenia o splnení predpokladu bezúhonnosti alebo nesplnení predpokladu bezúhonnosti pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov príp. úspešných uchádzačov o prácu v školstve, priebežne.