Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Okresný úrad Dunajská Streda

V súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) a v nadväznosti na opatrenia Ústredného krízového štábu SR žiadame všetkých občanov, žiadajúcich príslušný okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o schválenie vozidla, osobitne - uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, najmä z Talianska, aby uprednostnili podávanie žiadostí elektronicky cestou Jednotného informačného systému cestnej dopravy WWW.JISCD.SK.

 
Ďalšie informácie, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky sú zverejnené na
https://www.mindop.sk/media-5144/tlacove-spravy-2726/ministerstvo-dopravy-zaviedlo-dalsie-preventivne-opatrenia-proti-sireniu-koronavirusu.

 

Telefónne  kontakty zamestnancov okresného úradu Dunajská Streda

 

Úradné hodiny

 Okresný úrad Dunajská Streda od 8:00 h do 11:00 h každý pracovný deň

        okrem stredy, kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13.00 hod. do 16.00 hod.

 

 

 Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov platné od pondelka 1.4.2020

            Všeobecne

         Stránkové hodiny podateľne sa stanovujú jednotne v pracovných dňoch
           od 8.00 hod. do 11.00 hod. okrem stredy, kedy sa stránkové hodiny stanovujú
              od 13.00 hod. do 16.00 hod.Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov a dopravných evidencií

1. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

 

2. Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

a. občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.

b. vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.

c. cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

3. Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

4. Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;

5. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

 

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

6. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

7. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx)

8. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

9. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

10. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov

11. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

12. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

13. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

14. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

15. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

16. Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

 

 

 

 

Járási hivatal Dunaszerdahely nyitvatartása

8:00-tól 11:00-ig munkanapokon

 

Általános közlemény a polgárok és a vállalkozók számára, érvényes 2020.04.1 –tól

 

Az ügyfélközpont, a járási hivatal, a rendőrség épülete, ahol jármű- vagy okmánynyilvántartási szolgáltatásokat nyújtanak, csak azok számára elérhető, akiknek előre megbeszélt időpontjuk van a konkrét ügyintézéssel kapcsolatban. Más ügyfelek belépése az ügyfélközpontokba TILOS. A polgárok számára csak a járási hivatal IKTATÓJA elérhető.

Közlemény - A járási hivatalok és az állami levéltárak részlegein

1. A hatóságokkal/hivatalokkal történő kommunikációhoz használjon elektronikus beadványokat a slovensko.sk-n keresztül - a 6. § (2) bekezdésének145/1995 sz. közigazgatási eljárási illetékről szóló törvénye alapján a közigazgatási eljárási illeték elektronikus beadvány esetében a felére csökken, legfeljebb 70 €-val.

2. A közigazgatási eljárási illeték befizetésere használjon mobil aplikációt (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) vagy a vistuális eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx).

3. A járási hivatalok főosztályai ideiglenesen elfogadják az e-mailen keresztül benyújtott beadványokat hiteles elektronikus aláírás  nélkül, de ezeket a lehető leghamarabb időn belül ki kell egészíteni papír formában vagy elektronikus szolgáltatással, amely hivatalos aláírással van ellátva. Az e-mail mellékleteket be kell szkennelni a befizetett illeték igazolásával együtt (QR kód). A főosztály vezetőinek az e-mail címei nyilvánosak.

4. Abban az esetben, ha az állampolgárok nem használják az állami elektronikus szolgáltatásokat és nincs kialakított e-mail fiókja, beadványát benyújthatja a Szlovák Posta keresztül.

5. A konzultációkat általában telefonon vagy a járási hivatalok osztályainak közzétett e-mail címein keresztül végezzék.

6. Személyes konzultáció csak előre megbeszélt időpont alapján lehetséges a minv.sk oldalon feltüntetett kapcsolatokon keresztül.

7. Az ügyfélközpontba történő belépéskor  szigorúan kövesse a felügyelő személyzet illetve a megbízott alkalmazott utasításait.

8. Gyerekkel történő hivatalos ügyintézés tilos, kivételt jelentenek a szükséges ügyintézések.

9. A törvényi határidő nem betartása a rendkívüli intézkedések következtében nem minősül kötelezettségszegésnek, és az állampolgárt vagy vállalkozót nem lehet szankcionálni. A fellebbezés határideje továbbra is érvényes, és továbbra is be kell tartani.

10. Ha az ügyfél rendkívüli intézkedések ideje alatti kijelölt időpontban nem jelenik meg, akkor az nem tekinthető kötelességszegésnek; a járási hivatal köteles a helyettesítő időpontot meghatározni írásban, ami történhet levélben, e-mailben vagy az ügyfél elektronikus postaládájába történő elküldéssel.

11. Az állami levéltárak összes kutató részlege bezárásra kerül.

 

 

 

 

 

 

Telefónne  kontakty odborov okresného úradu:

 

podateľňa: 031/5901 503 

organizačný odbor

031/5901 501

¦ 0903 416 276

pozemkový a lesný odbor

031/5910 313

¦

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

031/5901 561

¦ 0908 129 911

odbor živnostenského podnikania

031/5901 571

¦ 0905 323 400

odbor všeobecnej vnútornej správy

031/5901 531

¦ 0908 727 095

odbor krízového riadenia

031/5901 516

¦ 0905 297 548

odbor starostlivosti o životné prostredie

0915 760 285

¦ 0917 793 561

 

 

Okresný úrad Dunajská Streda

Sekretariát
Korzo B. Bartóka 789/3
Telefón 031 5901 501
Fax 031 552 62 86

Ing. Juraj Morvay

Prednosta
Korzo B. Bartóka 789/3
Telefón 031 5901 502
Fax 031 552 62 86

GPS : 47°59'39.0"N 17°36'59.2"E

Katastrálny odbor - sídlo výkonu práce

Agátová 7, Dunajská Streda, 929 01
Telefón 031/2819035, 031/2819047

GPS : 47°59'44.9"N 17°36'26.5"E

 

 

Úradné hodiny
Pondelok: 08,00 - 11,00
Utorok: 08,00 - 11,00
Streda: 13,00 - 16,00
Štvrtok: 08,00 - 11,00
Piatok: 08,00 - 11,00

 

 visitor counter: 93374

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy