Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. marec 2020, utorok
 

Okresný úrad Humenné

Do klientskych centier len s rúškami !
V záujme ochrany zdravia všetkých občanov, ako aj pracovníkov klientskych centier a okresných úradov upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení len s rúškom, šálom alebo obdobnou ochranou tváre. 
Tieto opatrenia robíme v záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov úradov.

Od 16. marca 2020  fungujú pracoviská MV SR v obmedzenom režime - dôležité info pre občanov a podnikateľov

Úradné hodiny klientskych centier sa od 16. marca 2020  skracujú na čas od 8. h do 11. h každý pracovný deň.

Od 1. apríla dôjde k zmene úradných hodín v stredu, keď budú pracoviská MV SR k dispozícii od 13. do 16. hodiny.

 
Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier od 1. 4. 2020 : 

 • Pondelok 8:00 – 11:00
 • Utorok     8:00 – 11:00
 • Streda    13:00 – 16:00  
 • Štvrtok    8:00 – 11:00
 • Piatok      8:00 – 11:00

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov a dopravných evidencií

1/ Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

2/ Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:
- občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
- vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
- cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok

3/ Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

4/ Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;

5/ Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.


Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

6/ Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur.

7/ Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx) 

8/ Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby so zaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

9/ V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu.

10/ Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov

11/ V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk

12/ Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca.

13/ Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov.

14/ Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje.

15/ Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

16/ Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

 

  

Z dôvodu mimoriadnej situácie Vám oznamujeme, že zamestnancov odboru všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Humenné bude možné kontaktovať na telefónom čísle 0918 824913

 

 

  

 

Okresný úrad Humenné - podateľňa

Kukorelliho1, 066 01 Humenné, 1. poschodie, č.dv. 58,
Telefón 057/7704211

 

Okresný úrad Humenné  - prednosta 

Ing. Ondrej MUDRY

Telefón 057/7704200
Fax 057/7881401
Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu tiež pre okres Snina týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu aj pre okres Medzilaborce na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

 • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.30 hod. do 13.30 hod.
 • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
 • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy