Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. september 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto

Prednosta úradu

Ing. Mgr. Anna Barillová,PhD.

Telefón 041/281 7170

Sídlo úradu

Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto

O Z N A M

Oznamujeme klientom,  že vysunuté pracovisko Okresného úradu Žilina, pozemkový a lesný odbor, ktoré sídli na Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto, Litovelská 1218,  bude od 20. augusta 2020 do 4. septembra 2020  zatvorené.

Podania vybavuje Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33, 010 08  Žilina. 

O Z N A M 

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

V nadväznosti na uvoľňovanie opatrení prijatých v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie vládou Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že na okresných úradoch, ich pracoviskách a klientskych centrách sa

od 20. mája 2020 zavádza bežný režim

vybavovania vecí verejnosti.

Naďalej je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Úradné hodiny:  

pondelok: 8:00 h - 15:00 h

utorok:     8:00 h - 15:00 h

streda:     8:00 h - 17:00 h

štvrtok:    8:00 h - 15:00 h

piatok:     8:00 h - 14:00 h

 

KORONA VÍRUS - COVID19 

K O R O N A   vírus - ak je to možné, vyhnite sa klientskym centrám a použite e-služby!

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji -príloha č.3 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č.4 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č.5 (PDF, 2 MB)


Oznamujeme Vám, že v súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Kysucké Nové Mesto poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra

v budove okresného úradu na Litovelskej 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto. V Klientskom centre sú na jednotlivých pracoviskách nasledovné odbory:

 

pracovisko č. 1 - podateľňa, supervízor

pracovisko č. 2 - oddelenie dokladov  - príjem

pracovisko č. 3 - oddelenie dokladov - výdaj

pracovisko č. 4 - lesný a pozemkový odbor - stránkový deň má jedenkrát v týždni a to v stredu od 08:00 do 17:00

pracovisko č. 5 - odbor živnostenského podnikania

pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 7 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 8 - katastrálny odbor

 

Telefónny zoznam Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto (DOCX, 18 kB)

 

Štátnu správu pre okres Kysucké Nové Mesto vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Podávanie podnetov - oznámenie o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti                                                            

Podľa Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Ministerstva vnútra č. 83 o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti a podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Kysucké Nové Mesto zverejňuje kontaktné údaje osoby, ktorej sa podáva podnet:

1. podnet možno  podať písomne na adresu:                                                                

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia kontroly a inšpekčnej služby

Pribinova 2

812 72  Bratislava

2. písomne podaný podnet je potrebné na obálke označiť:  

 „URČENÉ PRE SKIS MV SR – NEOTVÁRAŤ“    

3. podnet možno podať elektronickou poštou na adresu:     podnetyzamestnancov@minv.sk

 

Oznam o zmene účtov pre úhradu správnych poplatkov  

„Okresný úrad Kysucké Nové Mesto zverejňuje oznam o zmene účtov pre úhradu správnych poplatkov.  K zmene dochádza v nadväznosti na novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správe poplatkoch v platnom znení.

Platnosť zmeny je pre všetky orgány vyberajúce správne poplatky zapojené do centrálneho systému – tzv. služba eKolok.

 Správne poplatky je možné uhradiť:

  1.    za úkony na úseku katastra: účet číslo v tvare  IBAN: SK3665000000270020545796
  2.    za všetky ostatné úkony: účet číslo v tvare  IBAN: SK0365000014090020545796

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto oznamuje,

že na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OO-2014/021005-005 zo dňa 2. septembra 2014 a súhlasného stanoviska MV SR číslo SVS-OMSZV1-2014/023838 zo dňa 25. augusta 2014

zriaďuje pracovisko Okresného úradu Žilina so sídlom v meste  Kysucké Nové Mesto

s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

k 8. septembru 2014 na dobu neurčitú.

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto

Litovelská 1218

024 01 Kysucké Nové Mesto


Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Kysucké Nové Mesto a obce: Nesluša, Rudina, Rudinka, Rudinská, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica, Snežnica

Úradné hodiny

Pondelok      od  8:00 hod. –  do 15:00 hod.

Utorok         od  8:00 hod. –  do 15:00 hod.

Streda          od  8:00 hod. –  do 17:00 hod.

Štvrtok         od  8:00 hod. –  do 15:00 hod

Piatok          od 8:00 hod. –   do 14:00 hod.

tel.: 041/281 7176

e-mail: ozpo.za@minv.sk