Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto

O Z N A M 

V nadväznosti na uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 207 zo 6. apríla 2020 Vám oznamujeme, že 8. apríla a 9. apríla 2020 sa rušia stránkové hodiny v Klientskom centre Okresného úradu Kysucké Nové Mesto a zakazuje sa vstup verejnosti do týchto priestorov.

Za pochopenie ďakujeme.

 

Dôležité informácie pre občanov a podnikateľov

platné od pondelka 16. 3. 2020

 

Všeobecne

Úradné hodiny klientskych centier sa skracujú na čas

Podelok, Utorok, Štvrtok, Piatok od 8:00 h do 11:00 h, Streda od 13:00 h do 16:00 h 

Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, Policajného zboru, kde sú poskytované služby evidencie vozidiel alebo dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. V prípade dohodnutého termínu na dopravnom inšpektoráte bude vstup do klientskeho centra umožnený maximálne 5 minút pred termínom. Počas úradných hodín okresného úradu bude pre občanov k dispozícii len podateľňa okresného úradu.

Na úseku dokladov a dopravných evidencií

  1. Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí budú objednaní online prostredníctvom elektronickej služby prioritne je potrebné vykonávať evidenčné úkony, ktoré sú potrebné na používanie vozidiel obyvateľmi a organizáciami. Občania, ktorí sa už v minulosti objednali mimo nových úradných hodín, sa budú musieť znovu objednať na čas Po-Pi od 8.00 do 11.00 h, nakoľko ich objednávky boli zrušené. Zároveň žiadame občanov, aby si vybavovali len úkony nevyhnutne potrebné najmä pre ich pracovnú činnosť, zabezpečovanie životných potrieb a úkony ako napr. vydane duplikátu tabuľky s evidenčným číslom na nosič na bicykle, zápis ťažného zariadenia, zmena farby vozidla a pod. nechali na neskoršie obdobie. Za nedodržanie lehôt občania nebudú sankcionovaní.

    2. Zamestnanci oddelení dokladov odborov poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru (ďalej len „zamestnanec oddelenia dokladov“) budú zabezpečovať len prijímanie žiadostí o vydanie:

  1. občianskych preukazov pri skončení platnosti maximálne dva mesiace pred uplynutím platnosti alebo ktorých časová platnosť skončila, pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu. Žiadosti o vydanie občianskych preukazov pre deti do 15 rokov nebudú prijímané vôbec.
  2. vodičských preukazov po nadobudnutí vodičského oprávnenia, pri uplynutí časovej platnosti vodičského preukazu a pri nahlásení straty alebo odcudzenia dokladu.
  3. cestovných pasov len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok.

   3.  Vyhotovené doklady budú zasielané občanom prostredníctvom pošty bez zvýšenia správneho poplatku, ak to programové vybavenie umožní.

   4.  Nebude vykonávaná aktivácia certifikátov pre vytvorenie kvalifikovaného elektronického podpisu – občan má možnosť vykonať aktiváciu prostredníctvom elektronickej služby na to zriadenej;

   5. Vykonávanie skúšok odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, vydávanie  zbrojných preukazov, zbrojných sprievodných listov je pozastavené.

 

Na úseku okresných úradov a štátnych archívov

     6. Pre komunikáciu s úradmi využívajte elektronické podania prostredníctvom slovensko.sk - sú podľa § 6 ods. 2 zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch sa správne poplatky pri využití elektronických služieb znižujú o polovicu, najviac o 70 eur. 

     7. Na úhradu správnych poplatkov využívajte mobilnú aplikáciu (https://www.posta.sk/subory/38936/prirucka-pre-mobilnu-aplikaciu-ekolok.pdf) alebo virtuálny eKolkomat (m.ekolky.gov.sk/Login.aspx)  

     8. Odbory okresných úradov budú dočasne akceptovať aj podania realizované prostredníctvom e-mailovej komunikácie bez zaručeného elektronického podpisu, tieto, ale musia byť čo najskôr doplnené aj v papierovej forme alebo prostredníctvom elektronickej služby sozaručeným elektronickým podpisom. Prílohy e-mailových podaní je potrebné naskenovať spolu s potvrdením o zaplatení správneho poplatku (QR kód). E-mailové schránky odborov sú zverejnené.

     9. V prípade, že občan nevyužíva elektronické služby štátu a nemá zriadenú ani e-mailovú schránku, svoje podania môže realizovať prostredníctvom Slovenskej pošty, bez potreby návštevy úradu. 

   10. Konzultácie sa vykonávajú spravidla telefonicky alebo prostredníctvom zverejnených e-mailových schránok odborov okresných úradov

   11. V prípade nevyhnutnosti osobnej konzultácie alebo úkonu je možné dohodnúť si presný čas s konkrétnym úradníkom prostredníctvom zverejnených kontaktov na www.minv.sk 

   12. Pri návšteve klientskeho centra striktne dodržuje pokyny supervízora, resp. povereného zamestnanca. 

   13. Zakazuje sa vstup rodičov s deťmi do všetkých klientskych pracovísk okrem nevyhnutných úkonov. 

    14. Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených mimoriadnych opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona, občan ani podnikateľ nebude za nedodržanie lehoty sankcionovaný. Lehoty pre podávanie opravných prostriedkov zostávajú v platnosti a ich dodržiavanie sa naďalej vyžaduje. 

    15. Nedostavenie sa klienta v stanovenom termíne počas trvania mimoriadnej situácie sa nebude považovať za porušenie povinnosti; náhradný termín je okresný úrad povinný určiť písomne, a to listom, e-mailom alebo zaslaním do elektronickej schránky klienta.

   16. Zatvárajú sa všetky bádateľne štátnych archívov.

 

KORONA VÍRUS - COVID19 

K O R O N A   vírus - ak je to možné, vyhnite sa klientskym centrám a použite e-služby!

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji -príloha č.3 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č.4 (PDF, 4 MB)

Informácia pre verejnosť v Žilinskom kraji - príloha č.5 (PDF, 2 MB)

 

Sídlo úradu

Litovelská 1218, Kysucké Nové Mesto

Prednosta: Mgr. Stanislav Kozina

Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto
Telefón 041/281 7170

 

Oznamujeme Vám, že v súlade s vládnym programom  ESO - EFEKTÍVNA, SPOĽAHLIVÁ  A OTVORENÁ  štátna správa zahajuje Okresný úrad Kysucké Nové Mesto poskytovanie služieb pre občanov, klientov  v novovytvorených priestoroch Klientskeho centra

v budove okresného úradu na Litovelskej 1218, 024 01  Kysucké Nové Mesto. V Klientskom centre sú na jednotlivých pracoviskách nasledovné odbory:

 

pracovisko č. 1 - podateľňa, supervízor

pracovisko č. 2 - oddelenie dokladov  - príjem

pracovisko č. 3 - oddelenie dokladov - výdaj

pracovisko č. 4 - lesný a pozemkový odbor - stránkový deň má jedenkrát v týždni a to v stredu od 08:00 do 11:00

pracovisko č. 5 - odbor živnostenského podnikania

pracovisko č. 6 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 7 - odbor starostlivosti o životné prostredie

pracovisko č. 8 - katastrálny odbor

 

Úradné hodiny v Klientskom centre a Okresnom úrade Kysucké Nové Mesto platné od 16. 03. 2020 sú:

Pondelok          od 08:00 h - 11:00 h

Utorok             od 08:00 h - 11:00 h

Streda             od 13:00 h - 16:00 h

Štvrtok            od 08:00 h - 11:00 h

Piatok              od 08:00 h - 11:00 h

 

Telefónny zoznam Klientskeho centra a Okresného úradu Kysucké Nové Mesto (PDF, 327 kB)

 

Štátnu správu pre okres Kysucké Nové Mesto vykonáva Okresný úrad Žilina týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

Podávanie podnetov - oznámenie o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti                                                            

Podľa Čl. 3 ods. 3 Nariadenia Ministerstva vnútra č. 83 o vnútornom systéme vybavovania podnetov o protispoločenskej činnosti a podľa § 11 ods. 8 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Kysucké Nové Mesto zverejňuje kontaktné údaje osoby, ktorej sa podáva podnet:

1. podnet možno  podať písomne na adresu:                                                                

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

sekcia kontroly a inšpekčnej služby

Pribinova 2

812 72  Bratislava

2. písomne podaný podnet je potrebné na obálke označiť:  

 „URČENÉ PRE SKIS MV SR – NEOTVÁRAŤ“    

3. podnet možno podať elektronickou poštou na adresu:     podnetyzamestnancov@minv.sk

 

Oznam o zmene účtov pre úhradu správnych poplatkov  

„Okresný úrad Kysucké Nové Mesto zverejňuje oznam o zmene účtov pre úhradu správnych poplatkov.  K zmene dochádza v nadväznosti na novelu zákona č. 145/1995 Z. z. o správe poplatkoch v platnom znení.

Platnosť zmeny je pre všetky orgány vyberajúce správne poplatky zapojené do centrálneho systému – tzv. služba eKolok.

 Správne poplatky je možné uhradiť:

  1.    za úkony na úseku katastra: účet číslo v tvare  IBAN: SK3665000000270020545796
  2.    za všetky ostatné úkony: účet číslo v tvare  IBAN: SK0365000014090020545796

 

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto oznamuje,

že na základe rozhodnutia prednostu Okresného úradu Žilina číslo OU-ZA-OO-2014/021005-005 zo dňa 2. septembra 2014 a súhlasného stanoviska MV SR číslo SVS-OMSZV1-2014/023838 zo dňa 25. augusta 2014

zriaďuje pracovisko Okresného úradu Žilina so sídlom v meste  Kysucké Nové Mesto

s výkonom štátnej správy na úseku živnostenského podnikania

k 8. septembru 2014 na dobu neurčitú.

Na novozriadenom pracovisku bude realizovaná aj služba poskytovania výpisov z Obchodného registra SR.

Adresa pracoviska:

Okresný úrad Kysucké Nové Mesto
Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto

(budova Daňového úradu – FS, 1. poschodie č. dverí 17)

Územný obvod pracoviska tvoria:
mesto: Kysucké Nové Mesto a obce: Nesluša, Rudina, Rudinka, Rudinská, Radoľa, Lopušné Pažite, Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Povina, Kysucký Lieskovec, Lodno, Ochodnica, Snežnica

Úradné hodiny

Pondelok      od 08:00 hod. –  do 11:00 hod.

Utorok          od 08:00 hod. –  do 11:00 hod.

Streda          od 13:00 hod. –  do 16:00 hod.

Štvrtok         od 08:00 hod. –  do 11:00 hod

Piatok          od 08:00 hod. –  do 11:00 hod.

tel.: 041/281 7176

e-mail: ozpo.za@minv.sk