Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. apríl 2020, pondelok
 

Okresný úrad Medzilaborce - Окресный уряд Меджілабірці

 

ouml2_2018

 

 

                                   OKRESNÝ  ÚRAD  MEDZILABORCE

                                    Mierová 4, 068 01 Medzilaborce

 

 

 

  O Z N A M

     Stránkové hodiny podateľne okresného úradu, resp. klientskeho centra  sa stanovujú  jednotne v pracovných dňoch od 31. marca 2020 od 8:00 hod do 11:00 hod  okrem stredy, kedy sa stránkové hodiny stanovujú od 13.00 hod. do 16.00 hod.

     Do budovy klientskeho centra, okresného úradu, kde sú poskytované služby evidencie  dokladov, bude umožnený vstup len osobám s dohodnutým termínom na konkrétny úkon. Iní klienti do priestorov klientskeho centra ani okresného úradu vpustení nebudú. Upozorňujeme občanov, že na tieto pracoviská budú vpustení po jednom a v ochranných rúškach.

 

 

                                           ОКРЕСНЫЙ УРЯД МЕДЖІЛАБІРЦІ

                                           Mірова 4, 068 01 Меджілабірці

 

ОЗНАМЛЇНЯ

Урядны годины подательнї окресного уряду, респ. кліентьского центра ся становлюють єднотно в робочіх днях од 31. марца 2020 од 8:00 г. до 11:00 г. окрем середы, коли ся урядны годины становлюють од 13:00 г. до 16.00 г. До будовы кліентьского центра, окресного уряду, де суть додаваны службы евіденції докладів, буде уможненый вступ лем особам з догоднутым терміном на конкретный укон. Іншы кліенты до просторів кліентьского центра ани окресного уряду впущены не будуть. Упозорнюєме обчанів, же на тоты робочі місця будуть впущены окремо по єднім а в охранных рушках.

 

 

Slobodný prístup k informáciam podľa zákona č. 211/2000 Zb. z. o slobode informácií (PDF, 287 kB)

Слободный приступ к інформаціям подля закона ч. 211/2000 З. з. о слободї інформацій (PDF, 201 kB)

Informácia o možnosti použivania jazyka národnostnej menšiny v úradnom styku (PDF, 189 kB)

ІНФОРМАЦІЯ о можности вжываня языка народностной меншыны в уряднім контактї (PDF, 104 kB)

 

Okresný úrad Medzilaborce - podateľňa

Mierová 4, 068 01 Medzilaborce, 3.posch.
Telefón 057/7580624

Prednosta:

Mgr. Radovan Bajaj

Mierová 4, Medzilaborce
Telefón 057/7580624

Úradné hodiny:
        Pondelok :            08.00 - 15.00
        Utorok:            08.00 - 15.00
        Streda:            08.00 - 17.00
        Štvrtok:            08.00 - 15.00
        Piatok:            08.00 - 14.00

 Урядны годины

        Понедїлёк              8:00 – 15:00

        Віторок                  8:00 – 15:00

        Середа                  8:00 – 17:00

        Четверь                 8:00 – 15:00

        Пятніця                  8:00 – 14:00

 

Štátnu správu pre okres Medzilaborce vykonáva Okresný úrad Humenné na pracovisku Klientskeho centra č. 2  takto:

  • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
  • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - streda od 8.00 hod. do 17.00 hod.
  • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. - plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

ОЗНАМЛЇНЯ

Урядны днї

 

Віторок –Одбор общой внуторной справы

Середа –Одбор фундушів і лїсів

Четверь – Одбор жывностного подниканя

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy