Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Okresný úrad Námestovo

Sídlo úradu

Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Telefón 043-312 47 01
telefón: +421 43 312 4700 

e-mail: prednosta.no@minv.sk

         

  

V prípade otázok, žiadostí, nejasností, podnetov, prípadne sťažností, kontaktujte prosím prednostu na tento e-mail: prednosta.no@minv.sk

od 1.10.2020 sú aktualne informácie zverejnené na stránke

https://www.minv.sk/?okresne-urady-klientske-centra&urad=33

OZNAM

 

Na základe usmernenia generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresných úradov v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike č. VI/7/2020, zo dňa 01.10.2020,

 Okresný úrad Námestovo žiada klientov:

 využívajte prednostne telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu

Okresný úrad Námestovo bude akceptovať podania zaslané elektronickou poštou        (e-mailom), toto podanie však musí byť do troch pracovných dní doplnené v listinnej podobe, alebo v elektronickej podobe, autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. (To znamená, že v prípade, ak klient doručí podanie e-mailom, konanie sa začne len vtedy, ak je do troch dní doplnené zákonným spôsobom. Okresný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.)

  objednajte sa telefonicky na presný dátum a čas s konkrétnym  štátnym zamestnancom, alebo vedúcim odborov.

  do budovy okresného úradu vstupujte s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúškom, šálom alebo šatkou)

  pri vstupe do budovy si dezinfikujte ruky

   dodržujte odstup 2m

 

Ing. arch. Danica Hollá, v. r.

prednostka

 Uznesenie č.1 prijaté na rokovaní KŠ Okresného úradu Námetovo zo dňa 21.9.2020 (PDF, 642 kB)

Opatrenie - RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne pri ohrození verejného zdravia pre okres Námestovo (PDF, 455 kB)

 

 

 

 

 Ing. arch. Danica Hollá , prednostka

 

 

OU NO     

Miestneho priemyslu 571, 029 01 Námestovo

                                          - prednosta

                                         - organizačný odbor

                                         - odbor všeobecnej vnútornej správy

                                         - odbor živnostenského podnikania

                                         - odbor krízového riadenia

                                         - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

                                         - odbor starostlivosti o životné prostredie 

 

 

KO           

 

Hattalova 367/15, Námestovo                             Červeného kríža 62, Námestovo

- katastrálny odbor                                                  - pozemkový a lesný odbor 

 

 

  Úradné hodiny
  Pondelok 8:00 - 15:00
  Utorok 8:00 - 15:00
  Streda 8:00 - 17:00
  Štvrtok 8:00 - 15:00
  Piatok 8:00 - 14:00

 

Okresný úrad Námestovo vykonáva štátnu správu tiež pre okres Tvrdošín týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

 

Okresný úrad Námestovo zabezpečuje na klientskom centre Okresného úradu Tvrdošín nižšie uvedenú agendu: 

odbor živnostenského podnikaniaktorý zároveň bude zabezpečovať prijímanie žiadostí na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií formou inteligentnej podateľne 

pondelok, utorok, štvrtok 8.00-15.00 hod.

streda 8.00-17.00 hod.

piatok 8.00-14.00 hod.

pozemkový a lesný odbor

streda 8.00-17.00 hod.