Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. september 2019, utorok
 

Okresný úrad Nitra

Podľa § 77 Zákona č. 180/2014 Z. z. Zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia prednostovi okresného úradu Nitra na emailovú adresu: prednosta.nr@minv.sk v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

(2) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

a) meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,

c) podpis osoby oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany, ak ide o koalíciu, meno, priezvisko, podpis osoby oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky.

 

(3) Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

Rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu lehotu na utvorenie okresných volebných komisií určil do 1.apríla 2019.

  

Sídlo úradu

Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
Telefón 037/ 65 49 111

Prednosta: Ing. Karol Borik, MBA

Telefón 037/ 65 49 201
Fax 037/ 65 15 329

Okresný úrad Nitra
DEŇ ÚRADNÉ HODINY 
Pondelok 8.00-15.00
Utorok 8.00-15.00
Streda 8.00-17.00
Štvrtok 8.00-15.00
Piatok 8.00-14.00

 

Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy