Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Organizačná štruktúra

Pracovný čas  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám

1. Organizačný odbor

2. Odbor všeobecnej vnútornej správy sa člení na

a.   oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík

b.    oddelenie priestupkové (PDF, 17 kB)

3.  Odbor živnostenského podnikania  sa člení na

     a.    oddelenie živnostenskej registrácie (PDF, 41 kB)

     b.     oddelenie živnostenskej kontroly (PDF, 18 kB)

4.  Odbor krízového riadenia sa člení na

     a.    koordinačné stredisko integrovaného záchranného  (PDF, 31 kB)systému, ktoré má postavenie oddelenia (PDF, 31 kB)

     b.    oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia (PDF, 53 kB) 

     d.    oddelenie obrany štátu (PDF, 36 kB)

5.  Majetkovoprávny odbor  (PDF, 24 kB)

6.  Odbor školstva sa  člení na

     a.    oddelenie odborných a metodických činností (PDF, 35 kB)

     b.    oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností (PDF, 37 kB)

     c.    oddelenie oddelenie špecializovaných činností (PDF, 36 kB)

7. Odbor výstavby a bytovej politiky sa člení na

     a.    oddelenie územného plánovania (PDF, 15 kB)

     b.    oddelenie štátnej stavebnej správy (PDF, 18 kB)

     c.    oddelenie bytovej politiky (PDF, 18 kB)

8. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

9. Odbor starostlivosti o životné prostredie  sa člení na

    a.    oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

    b.    oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja

    c.    oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia

10. Pozemkový a lesný odbor

11. Katastrálny odbor sa člení na

    a.    oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií, ktoré sa člení na

             - referát opráv chýb a katastrálnych konaní

             - technicko – informačný referát

    b.    oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

    c.    oddelenie registratúry

12. Odbor opravných prostriedkov sa člení na

    a.    referát vnútorných vecí

    b.    referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií

    c.    referát starostlivosti o životné prostredie

    d.    referát pôdohospodárstva

    e.    referát katastra nehnuteľností