Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Organizačná štruktúra

Organizačná štruktúra
Okresný úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá prednosta okresného úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky. Odbory okresného úradu sa členia na oddelenia takto:
a) odbor organizačný (nečlení sa  na oddelenia),
b) odbor krízového riadenia (nečlení sa na oddelenia),
c) odbor starostlivosti o životné prostredie (nečlení sa na oddelenia),
d) katastrálny odbor sa člení na:
     1. oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií,
     2. oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam.