Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Vedenie volebnej kampane treťou stranou

Vedenie volebnej kampane

treťou stranou

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

 

Volebná kampaň podľa § 2 ods. 2 zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o volebnej kampani“) začína dňom zverejnenia rozhodnutia o vyhlásení volieb v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „vyhlásenie volieb“) a končí 48 hodín predo dňom konania volieb.

Treťou stranou môže byť fyzická osoba, fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je zaevidovaná Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán (ďalej len „štátna komisia“).

Tretia strana môže začať volebnú kampaň len čo bola zverejnená v Zozname tretích strán. Pre tretiu stranu je preto rozhodujúci deň zverejnenia tretej strany v Zozname tretích strán a nie deň, kedy štátna komisia rozhodne o zaevidovaní osoby ako tretej strany. Zoznam tretích strán  uverejňuje štátna komisia na svojom webovom sídle - Zoznam tretích strán.

V súvislosti s vedením volebnej kampane pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 vyplývajú pre tretiu stranu nasledovné povinnosti:

 

Limit nákladov

(§ 8 ods. 7 zákona o volebnej kampani)

 

Podľa § 8 ods. 7 zákona o volebnej kampani môže tretia strana vynaložiť na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí najviac 25 000 eur.

 

 

Osobitný platobný účet

(§ 8 ods. 8 zákona o volebnej kampani)

 

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom platobnom účte (ďalej len „osobitný účet“) v banke alebo v pobočke zahraničnej banky (ďalej len „banka“). Údaje na osobitnom účte musia byť bezplatne, diaľkovo a nepretržite prístupné tretím osobám a musia zobrazovať prehľad platobných transakcií. Tento špecifický typ platobného účtu banka označuje spravidla ako „transparentný účet“.

 

Vkladanie finančných prostriedkov na osobitný účet

(§ 8 ods. 9 a 10, § 18 ods. 1 zákona o volebnej kampani)

 

Na osobitný účet musia byť vložené finančné prostriedky výlučne prevodom z iného platobného účtu.

Na osobitný účet možno vložiť finančné prostriedky do 48 hodín predo dňom konania volieb, a preto na osobitný účet nesmú byť prijaté finančné prostriedky po tejto lehote. Tretia strana je preto povinná zabezpečiť, aby po tejto lehote nemohli byť na jej osobitný účet pripísané žiadne finančné prostriedky.

Ak tretia strana nechce prijať finančné prostriedky poukázané na svoj osobitný účet, bezodkladne tieto finančné prostriedky vráti na účet darcu.

 

Úhrada nákladov volebnej kampane v hotovosti

(§ 8 ods. 8, § 18 ods. 3 zákona o volebnej kampani)

 

Finančné prostriedky určené na volebnú kampaň musí tretia strana viesť na osobitnom účte. V prípade potreby úhrady nákladov na volebnú kampaň v hotovosti, musí potrebné finančné prostriedky vybrať z osobitného účtu. Ak boli finančné prostriedky vybrané v hotovosti je tretia strana podľa § 18 ods. 3 zákona o volebnej kampani povinná viesť evidenciu o použití týchto prostriedkov.

 

Nakladanie s nepoužitými finančnými prostriedkami na osobitnom účte

(§ 18 ods. 2 zákona o volebnej kampani)

 

Podľa § 18 ods. 2 zákona o volebnej kampani nemožno s finančnými prostriedkami na osobitnom účte, nepoužitými na volebnú kampaň, nakladať 90 dní po vyhlásení výsledkov volieb a počas konania vo veci porušenia pravidiel financovania volebnej kampane. V tejto lehote nemožno osobitný účet ani zrušiť, vkladať naň finančné prostriedky a nemožno z neho prevádzať finančné prostriedky.

 

Údaje o objednávateľovi a dodávateľovi

(§ 15 zákona o volebnej kampani)

 

Podľa § 15 zákona o volebnej kampani tretia strana je povinná zabezpečiť, aby odvysielaná politická reklama, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky.

 

Ak ide o drobné reklamné predmety, ako sú odznaky, perá, kľúčenky, prívesky, prípadne iné, uvádza sa na nich len údaj o objednávateľovi. Toto sa vzťahuje aj na vysielanie politickej reklamy v rozhlasovom vysielaní kratšej ako 30 sekúnd.

 

Evidencia o použití prostriedkov na volebnú kampaň

(§ 8 ods. 11 a 12 zákona o volebnej kampani)

 

Tretia strana je povinná viesť evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň (prehľad nákladov), ktorá musí obsahovať:

a) náklady na úhradu predvolebných prieskumov a volebných prieskumov verejnej mienky,

b) náklady na úhradu platenej inzercie alebo reklamy,

c) náklady na umiestňovanie volebných plagátov,

d) náklady neuvedené v písmenách a) až c) vynaložené na volebnú kampaň.

 

Doklady z tejto evidencie a výpisy z osobitného účtu musí tretia strana uchovávať najmenej 5 rokov od ukončenia volebnej kampane.

 

Zverejnenie prehľadu nákladov na volebnú kampaň

(§ 8 ods. 14 zákona o volebnej kampani)

 

Tretia strana je povinná do 10 dní po ukončení volebnej kampane zverejniť prehľad nákladov (evidenciu o použití prostriedkov na volebnú kampaň) na svojom webovom sídle na dobu 60 dní.

[Vzor formulára „Prehľad nákladov tretej strany vynaložených na volebnú kampaň pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018" (XLSX, 16 kB)]

Predloženie dokladov, podanie informácie, vysvetlenia alebo poskytnutie údajov

(§ 8 ods. 13 zákona o volebnej kampani)

 

Podľa § 8 ods. 13 zákona o volebnej kampani musí tretia strana na požiadanie ministerstva vnútra predložiť doklady (oznámenie o webovom sídle osobitného účtu; výpisy z osobitného účtu; prehľad nákladov; doklad preukazujúci, kto je vlastník platobného účtu, z ktorého boli prevedené finančné prostriedky na osobitný účet tretej strany), podať informáciu, vysvetlenie alebo poskytnúť akýkoľvek iný údaj týkajúci sa požadovaných dokladov do desiatich dní odo dňa doručenia žiadosti.

 

Oznámenie adresy webového sídla osobitného účtu

(§ 8 ods. 8 zákona o volebnej kampani)

 

Tretia strana je povinná oznámiť ministerstvu vnútra v listinnej podobe alebo elektronickej podobe (e-mailom na adresu volby@minv.sk) adresu webového sídla svojho osobitného účtu, ktorú ministerstvo vnútra následne zverejní na svojej webovej stránke. Adresou webového sídla osobitného účtu sa rozumie odkaz na webovú stránku (t. j. link), na ktorej je zverejnený prehľad platobných transakcií osobitného účtu tretej strany.

 

Pokuty

(§ 19 ods. 8 zákona o volebnej kampani)

 

Ministerstvo vnútra uloží podľa § 19 ods. 8 zákona o volebnej kampani tretej strane pokutu od 1 000 eur do 10 000 eur, ak:

a) prekročí prípustnú sumu nákladov podľa § 8 ods. 7,

b) nesplní povinnosť podľa § 8 ods. 8, 11 alebo 12,

c) poruší povinnosť podľa § 15,

d) nesplní inú povinnosť uloženú týmto zákonom.