Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. november 2019, streda
 

Osobitné ponukové konanie na predaj prebytočného majetku štátu

O S O B I T N É   P O N U K O V É   K O N A N I E

Momentálne neprebieha žiadne osobitné ponukové konanie