Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. január 2021, sobota
 

OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov  |  Služby pre občanov

Osvedčovanie štátneho občianstva vykonávajú okresné úrady v sídle kraja podľa §9a zákona NR SR č. 344/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve SR v znení neskorších predpisov. Žiadosť sa podáva OSOBNE v okresnom úrade v sídle kraja (na odbore všeobecnej vnútornej správy), diplomatickej misii alebo konzulárnom úrade SR v zahraničí.

    Žiadosť podáva:
  • žiadateľ
  • zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník - za maloleté dieťa
  • súdom ustanovený opatrovník - v mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená

K vydaniu osvedčenia o štátnom občianstve SR okrem vyplnenia žiadosti je potrebné predložiť nasledovné doklady (originál alebo úradne osvedčenú kópiu):

  • platný doklad totožnosti
  • rodný list
  • doklad o osobnom stave (sobášny list, úmrtný list, právoplatný rozsudok súdu alebo potvrdenie o rozvode manželstva
  • ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti, ak je vyzvaný okresným úradom na ich predloženie

Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie a musí k nim byť priložený osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Za vydanie osvedčenia o štátnom občianstve SR sa vyberá správny poplatok podľa platného Sadzobníka správnych poplatkov.

Osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky je platné 6 mesiacov a len v origináli.