Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Náplň činnosti odboru starostlivosti o životné prostredie

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

a) na úseku odborných činností

 1. vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, na úsekoch:
  1. ochrany prírody a krajiny podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
  2. posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  3. ochrany exemplárov druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín podľa zákona č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  4. prevencie závažných priemyselných havárií podľa zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  5. štátnej vodnej správy podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
  6. verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov,
  7. ochrany pred povodňami podľa zákona č. 7/2010 Z. z., najmä:
   • riadi a koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami,
   • organizuje a vykonáva povodňové prehliadky v súčinnosti so správcami vodných tokov, obcami a ďalšími subjektmi a ukladá odstrániť v určenom termíne nedostatky, ktoré boli zistené pri povodňovej prehliadke,
   • navrhuje prednostovi úradu vyhlásenie a odvolanie II. stupňa povodňovej aktivity a III. stupňa povodňovej aktivity a vyhlásenie mimoriadnej situácie; vydanie príkazu na vykonanie opatrení potrebných na zabezpečenie ochrany pred povodňami subjektom, ktoré vykonávajú povodňové zabezpečovacie práce a povodňové záchranné práce,
   • usmerňuje a kontroluje činnosť obcí pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami,
   • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu, nájomcu a vypožičiavateľa drobného vodného toku,
   • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác správcu ropovodu, plynovodu, teplovodu alebo iného potrubného vedenia, ktoré križuje vodný tok, správcu alebo užívateľa stavby v inundačnom území vodného toku pobrežný pozemok a záplavové územie, správcu alebo užívateľa stavby a zariadenia v dosahu vzdutia hladiny vodnej stavby,
   • schvaľuje povodňový plán zabezpečovacích prác zhotoviteľa stavby na vodnom toku alebo v inundačnom území vodného toku,
   • zostavuje povodňový plán okresu a predkladá ho na schválenie okresnému úradu v sídle kraja,
   • organizačne zabezpečuje činnosť obvodnej povodňovej komisie a plní úlohy jej sekretariátu,
   • zabezpečuje činnosť technického štábu obvodnej povodňovej komisie,
   • vypracúva v čase III. stupňa povodňovej aktivity priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich okresnému úradu v sídle kraja,
   • ukladá právnickým osobám fyzickým osobám podnikateľom a fyzickým osobám povinnosť poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh pri ochrane pred povodňami,
   • vyžaduje súhlas Ministerstva životného prostredia SR na mimoriadnu manipuláciu na vodných tokoch a na vodných stavbách, na uvoľňovanie ľadovej zátarasy alebo ľadovej zápchy výbušninami a na vytvorenie umelej prietrže na ochranu pred povodňami,
   • navrhuje prednostovi okresného úradu zloženie verifikačnej komisie na overenie správnosti vyhodnotenia povodňových škôd a sumarizuje výsledky verifikácie povodňových škôd,
   • vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá okresnému úradu v sídle kraja,
  8. odpadového hospodárstva podľa zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákona č. 127/2006 Z. z. o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  9. štátnej správy obalov a odpadov z obalov podľa zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
  10. prevencie a nápravy environmentálnych škôd podľa zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  11. nakladania s ťažobným odpadom podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  12. ochrany ovzdušia podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a zákona č. 286/2009 Z. z. o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  13. environmentálneho manažérstva a auditu podľa zákona č. 351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  14. rybárstva podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov,
  15. obchodovania s emisnými kvótami podľa zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  16. ochrany ozónovej vrstvy Zeme podľa zákona č. 321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  17. a na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť životného prostredia (napr. zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov a pod.),
 2. zabezpečuje úlohy vyplývajúce orgánu miestnej štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia na jednotlivých úsekoch štátnej, najmä:
  1. vydávanie súhlasov,
  2. vydávanie povolení,
  3. vydávanie vyjadrení,
  4. vydávanie stanovísk,
  5. vydávanie rozhodnutí,
  6. zabezpečovanie informovania verejnosti a poskytovanie informácií na požiadanie,
  7. vydávanie preukazov (stráž prírody, rybárska stráž, vodná stráž, rybársky hospodár a iné),
  8. uskutočňovanie revízií chránených území,
  9. udeľovanie výnimiek,
  10. vykonávanie štátneho dozoru a dohľadu,
  11. nariaďovanie a zabezpečovanie nápravných opatrení,
  12. prerokúvanie priestupkov, ukladanie pokút za priestupky a sankcie,
  13. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, evidenciu a uchovávanie dokumentácie,
  14. prijímanie hlásení,
  15. rozhodovanie o poplatkoch,
  16. vypracovanie a schvaľovanie Územného systému ekologickej stability (ÚSES),
  17. schvaľovanie programov a plánov vyplývajúcich z osobitných zákonov v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
  18. prípravu, schvaľovanie a podpisovanie dohôd o náhradách škody a zmlúv vyplývajúcich z osobitných predpisov (chovné, rehabilitačné stanice a iné),
  19. vykonávanie činnosti v rámci protipovodňovej ochrany, povodňové prehliadky, vyčíslovanie a verifikovanie povodňových škôd a vydávanie povodňových štatútov a pod.,
  20. vedenie evidencie vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie,
  21. predkladanie návrhov na školenia a skúšky ministerstvu životného prostredia v oblasti zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov a zamestnancov obcí,
  22. vykonáva iné úkony agendy starostlivosti o životné prostredie,
 3. vykonáva v druhom stupni štátnu správu starostlivosti o životné prostredie vo veciach, v ktorých v správnom konaní v prvom stupni koná obec,
 4. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie v súlade so zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 5. kontroluje výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uskutočňovanej obcami,
 6. upozorňuje obce na nedostatky, ktoré zistí v ich činnosti pri výkone štátnej správy starostlivosti o životné prostredie a vyhradzuje si pôsobnosť obce vo veciach štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, ak to dovoľuje zákon a boli splnené zákonné podmienky,
 7. vykonáva štátny dozor vo veciach dosiahnutia cieľov štátnej environmentálnej politiky na miestnej úrovni na základe žiadosti Environmentálneho fondu v súlade so zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

b) na úseku špecializovaných činností 

 1. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s ministerstvom životného prostredia a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa osobitných predpisov ministerstva životného prostredia; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,
 2. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných vnútorných predpisov, ktorými ministerstvo životného prostredia riadi a kontroluje štátnu správu starostlivosti o životné prostredie,
 3. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva životného prostredia návrhy zákonov a zásadných materiálov z oblasti starostlivosti o životné prostredie, ktorých gestorom je ministerstvo životného prostredia,
 4. zabezpečuje v spolupráci s ministerstvom životného prostredia a právnickými osobami v jeho pôsobnosti tvorbu, vydávanie, schvaľovanie, aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v oblasti svojej pôsobnosti a určovaní rozhodujúcich smerov environmentálnej politiky na jednotlivých úsekoch štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na úrovni okresu,
 5. vyhotovuje podklady na zabezpečenie financovania preneseného výkonu štátnej správy na obce,
 6. zabezpečuje podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja vo veciach náhrady za škodu spôsobenú chránenými živočíchmi a náhrady za obmedzenie bežného obhospodarovania podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov,
 7. vypracúva podklady pre odbor starostlivosti o životné prostredie okresného úradu v sídle kraja do plánu hlavných úloh a plánu legislatívnych úloh v oblasti štátnej správy starostlivosti o životné prostredie pre ministerstvo životného prostredia,
 8. pripravuje v rozsahu svojej pôsobnosti a na základe osobitného zákona a v súlade s osobitnými predpismi vo svojom územnom obvode vyhlášky v oblasti starostlivosti o životné prostredie,
 9. vykonáva ďalšie úlohy na úseku štátnej správy starostlivosti o životné prostredie uložené ministerstvom životného prostredia,
SPOLOČNÉ  ČINNOSTI  ODBOROV 
 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do jeho pôsobnosti, zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a poskytuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,
 6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami.