Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Hasiči a záchranári

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. jún 2024, sobota
 

Overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany kópia

OVEROVANIE  ODBORNEJ SPȎSOBILOSTI  A VYDÁVANIE  OSVEDČENÍ  O  ODBORNEJ  SPȎSOBILOSTI

kpt. Mgr. Marianna Komárková, č. tel.: 0961206723, TA.13G4@S1FTLS4FT.S33SGLS4@

Všeobecné informácie pre uchádzačov o overovanie odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany:

 • Overovaniu odbornej spôsobilosti sa môže
  podrobiť len osoba, ktorá spĺňa podmienky uvedené v  § 11 ods. (4) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z.
  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

 • Krajské riaditeľstvo vykonáva overenie odbornej spôsobilosti v lehotách, ktoré sú uvedené v § 35 ods. (5) písm. b) a ods. (6) písm. b) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 • Súčasťou prihlášky na overenie odbornej spôsobilosti sú doklady uvedené v § 35 ods. (4) vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 • Prihlášku na overenie odbornej spôsobilosti nájdete tu.

 • Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov nájdete tu.

 • Prihláška sa podáva tomu krajskému riaditeľstvu, v obvode ktorého má uchádzač trvalý pobyt.

 • Ak uchádzač o overovanie svoju neúčasť na overovaní odbornej spôsobilosti dostatočne neospravedlní a nepreukáže dôvod neúčasti, v zmysle § 35 ods. (17)  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov posudzuje sa, že na skúške nevyhovel.

Miesto konania:

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Štefánikova 20,

911 49 Trenčín,  I. poschodie blok A, zasadačka č. 107 – mapku nájdete tu (JPG, 236 kB).

Priebeh overovania odbornej spôsobilosti:

Pri prezentácii pred overením odbornej spôsobilosti uchádzač predloží:

 • občiansky preukaz,

 • doklad o zaplatení správneho poplatku za vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti technika požiarnej ochrany – položka 5a zákona  NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (v sume 120€ ).

Zoznam miest E-kioskov v Trenčianskom kraji nájdete tu.

Správny poplatok je možné kúpiť i na pošte.

 • Postup pri overovaní odbornej
  spôsobilosti je uvedený v § 35 ods. (8), (9) a (10) vyhlášky MV SR č. 121/2002
  Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

 • Okruhy otázok na písomnú ústnu časť overenia odbornej spôsobilosti.

 

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti TPO bez časového obmedzenia

 • Podmienky pre vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia sú uvedené v § 11 ods. (7) zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
  • Žiadosť na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bez časového obmedzenia nájdete tu.

 • K žiadosti sa predloží:

  •  súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
  •  potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy – originál,
  •  fotokópia ostatného platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti TPO,
  •  doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti v sume 10€.

Overovanie odbornej spôsobilosti v inom kraji na žiadosť uchádzača

 • V zmysle § 8 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších úprav môže  vecne a miestne príslušný správny orgán na žiadosť účastníka konania  alebo s jeho súhlasom postúpiť vec na vybavenie inému vecne príslušnému správnemu orgánu toho istého stupňa, v obvode ktorého má účastník konania pracovisko lebo prechodný pobyt, ak s tým súhlasia ostatní účastníci konania i orgán, ktorému sa má vec postúpiť.

 • K žiadosti sa predloží:
  •  prihláška na overenie odbornej spôsobilosti,
  •  súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov,
  •  potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy vo vymedzenom rozsahu – originál,
  •  overený doklad o najvyššom stupni ukončeného vzdelania alebo fotokópia ostatného  platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti TPO,
  •  potvrdenie zamestnávateľa o mieste výkonu práce alebo potvrdenie o prechodnom pobyte.

 • Žiadosť sa podáva tomu krajskému riaditeľstvu, v obvode ktorého má uchádzač trvalý pobyt.