Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Náplň činnosti odboru všeobecnej vnútornej správy

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Informácie  |  Tlačivá

a) na úseku priestupkov

 1. vykonáva štátnu správu na úseku priestupkov podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 372/1990 Zb.“) a podľa správneho poriadku v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 2. prijíma oznámenia štátnych orgánov, obcí, organizácií, občanov a orgánov činných v trestnom konaní o priestupkoch a rozhoduje o ďalšom postupe v konaní o priestupkoch,
 3. objasňuje priestupky a vykonáva úlohy s tým spojené
  1. vyžaduje vysvetlenia od fyzických alebo právnických osôb,
  2. vyžaduje vysvetlenia od štátnych orgánov a obcí,
  3. vyžaduje odborné vyjadrenia od príslušných orgánov
  4. zabezpečuje úkony potrebné na zistenie skutočného stavu veci,
 4. prerokúva priestupky v prvom stupni a v rámci konania o priestupku:
  1. zabezpečuje priebeh konania o priestupku:
   • predvoláva účastníkov konania, svedkov, ďalšie osoby, ktorých účasť na ústnom pojednávaní je potrebná,
   •  upovedomuje účastníkov konania o vykonávaných procesných úkonoch v rámci dokazovania,
   • v odôvodnených prípadoch žiada o predĺženie lehoty pre rozhodnutie a upovedomuje účastníkov konania o predĺžení lehoty pre rozhodnutie,
   • spracúva dožiadania na iné správne orgány o vykonanie procesných úkonov v konaní o priestupku podľa správneho poriadku,
   • vyzýva účastníkov konania na odstránenie nedostatkov podania podľa správneho poriadku, podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
  2. na ústnom pojednávaní vykonáva dokazovanie za účelom náležitého zistenia skutočného stavu veci:
   • výsluchom účastníkov konania a svedkov,
   • vykonaním ohliadky na mieste priestupku,
   • vykonaním listinných dôkazov,
   • vykonaním iných dôkazných prostriedkov (rekognícia, previerka výpovede na mieste a pod.),
  3. vydáva rozhodnutia:
   • o prerušení konania podľa zákona č. 372/1990 Zb. a podľa správneho poriadku,
   • o svedočnom podľa správneho poriadku,
   • o znalečnom, o tlmočnom podľa zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   • o zastavení konania podľa správneho poriadku a podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • o uložení poriadkovej pokuty podľa správneho poriadku, o námietkach predpojatosti podľa správneho poriadku,
   • o predvedení podľa správneho poriadku,
   • o vydaní a odňatí veci podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • rozkaz o uložení sankcie za priestupok podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • rozhodnutie o uznaní vinným z priestupku podľa zákona č. 372/1990 Zb.,
   • o odvolaní podľa správneho poriadku,
 5. koná o mimoriadnych opravných prostriedkoch:
  1. rozhoduje o návrhu na obnovu konania podľa správneho poriadku,
  2. koná o podnete účastníka konania na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania správneho poriadku,
 6. koná o prostriedkoch prokurátorského dozoru:
  1. rozhoduje o proteste prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
  2. vykonáva opatrenia na základe upozornenia prokurátora podľa zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov,
 7. spolupracuje s orgánmi sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,
 8. zabezpečuje súčinnosť s orgánmi činnými v trestnom konaní a s orgánmi oprávnenými objasňovať priestupky,
 9. spracúva štatistické výkazy o priestupkoch a analýzy o priestupkoch, vrátane hodnotenia dodržiavania zákonnosti v konaní o priestupkoch,
 10. vedie evidenciu priestupkov v rozsahu odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 11. poskytuje údaje z evidencie priestupkov osobe uvedenej v evidencii, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, orgánom oprávneným objasňovať priestupky a správnym orgánom oprávneným prerokúvať priestupky aj podľa osobitného zákona, iným orgánom, o ktorých to ustanovuje osobitný zákon, súdom, justičným a správnym orgánom iných štátov,
 12. prerokúva priestupky podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti,
 13. ukladá pokuty za iné správne delikty podľa osobitných právnych predpisov podľa odvetvovej pôsobnosti a funkčnej príslušnosti; uložené pokuty zadáva do informačného systému,

b) na úseku územného a správneho usporiadania, štátnych symbolov, verejných zbierok a sčítania obyvateľov

 1. rozhoduje o povolení konania verejnej zbierky, ktorej výnos sa má použiť v Slovenskej republike na území obvodu alebo jeho časti podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 162/2014 Z. z. o verejných zbierkach  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 162/2014 Z. z."),
 2. ukladá pokuty právnickým osobám, ktoré v jeho územnom obvode konajú verejnú zbierku bez povolenia alebo použijú výnos zbierky na iný než povolený účel a prikazuje odvod výnosu takejto zbierky do štátneho rozpočtu podľa zákona č. 162/2014 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 3. vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení zákona č. 162/2014 Z. z. a predpisov na základe ním vydaných a dodržiavaním podmienok určených v povolení o konaní verejnej zbierky a príslušných právnych predpisov pri konaní zbierky,
 4. vykonáva dohľad nad dodržiavaním zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 63/1993 Z. z.“) vo svojom územnom obvode,
 5. ukladá pokuty právnickým osobám za porušenie ustanovení zákona č. 63/1993 Z. z.; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 6. vykonáva pôsobnosť obce, ak zhromaždenie presahuje územie obce podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov,
 7. v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a obcami v územnom obvode zabezpečuje prípravu, priebeh a vykonanie sčítania obyvateľov, domov a bytov,

c) na úseku registrácie

 1. zabezpečuje dočasné úlohy vyplývajúce z registrácie nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,
 2. zabezpečuje dočasné úlohy o zániku nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka (výmaz z registra),
 3. oznamuje ministerstvu, príslušnej správe Štatistického úradu Slovenskej republiky a daňovému úradu rozhodnutia o výmaze nadácií, ktoré boli registrované podľa Občianskeho zákonníka,

d) na úseku matrík 

 1. vykonáva kontrolu vedenia matrík podľa zbierky listín a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 2. vedie zbierku listín a druhopisov matrík,
 3. metodicky riadi matričné úrady vo svojom územnom obvode a zabezpečuje odbornú úroveň matrikárov a kontroluje plnenie ich úloh vyplývajúcich z metodických pokynov,
 4. zabezpečuje prípravu a vykonanie predpísanej skúšky matrikára a vydáva osvedčenie o jej vykonaní,
 5. vydáva súhlas na zápis alebo zmenu zápisu v matrike podľa rozhodnutia úradu alebo súdu cudzieho štátu,
 6. konzultuje s matričným úradom v prípade pochybností správnosť dokladov k uzavretiu manželstva predložených cudzincom, upustenie od predloženia dokladov k uzavretiu manželstva s cudzincom a k uzavretiu manželstva prostredníctvom zástupcu,
 7. rozhoduje o povolení zmeny mena alebo zmeny priezviska,
 8. podáva informácie alebo stanoviská k dokladom cudzieho štátu predloženým matričnému úradu,
 9. spolupracuje s matričným úradom pri obnove matričnej knihy,
 10. zabezpečuje tlačivá pre matričné knihy a ich úradné zviazanie,
 11. osvedčuje výpisy a potvrdenia z matrík určené na použitie v cudzom štáte,
 12. osvedčuje verejné listiny vydané orgánmi samosprávy na použitie v cudzine,
 13. osvedčuje listiny a podpisy na listinách,
 14. vykonáva štátny dozor nad osvedčovaním podpisov a listín obcami,
 15. vyhotovuje podklady pre výpočet dotácie na prenesený výkon štátnej správy na úseku matričnej činnosti za všetky matričné úrady v územnej pôsobnosti okresného úradu a zadáva údaje do aplikačného programového vybavenia Financovanie preneseného výkonu štátnej správy,
 16. plní oznamovaciu povinnosť o zmene mena alebo priezviska voči štátnym orgánom a obciam v rozsahu uvedenom v osobitných predpisoch;

e) na úseku hlásenia pobytu

 1. vykonáva kontrolu na ohlasovniach pobytu vo svojom územnom obvode a ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 2. overuje potvrdenia o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode,
 3. predkladá ministerstvu správu o vykonaní kontroly o zistených nedostatkoch a o opatreniach uložených na ich odstránenie za predchádzajúci kalendárny rok do 31. marca;

f) na úseku volieb a referenda

 1. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky podľa zákona č. 333/2004 Z. z.,
 2. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa zákona č. 46/1999 Z. z.,
 3. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa zákona č. 346/1990 Zb.,
 4. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov,
 5. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu podľa zákona č. 331/2003 Z. z.,
 6. vykonáva organizačno-technické zabezpečenie referenda podľa zákona č. 564/1992 Zb.,
 7. poskytuje pomoc vo veciach aplikácie právnych predpisov z oblasti volieb a referenda volebným orgánom a orgánom obcí,
 8. predkladá ministerstvu stanoviská k žiadostiam obcí na vyhlásenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí,

SPOLOČNÉ  ČINNOSTI  ODBOROV 

 1. prešetruje a vybavuje sťažnosti podľa zákona č. 9/2010 Z. z. na úseku štátnej správy, ktorý patrí do jeho pôsobnosti, zabezpečuje vybavovanie petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. a poskytuje informácie podľa zákona o slobode informácií,
 2. pripravuje vyhlášky v rozsahu svojej pôsobnosti a zabezpečuje predloženie žiadosti o ich uverejnenie,
 3. vypracúva podklady do ročného plánu okresného úradu a plánu kontrolnej činnosti okresného úradu, zabezpečuje ich vyhodnotenie a kontroluje plnenie prijatých opatrení,
 4. poskytuje údaje z evidencií vedených odborom okresného úradu podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
 5. zabezpečuje súhrnné údaje a kontrolu správnosti údajov poskytovaných obcami a samosprávnymi krajmi, ktoré sa týkajú vykazovania a hodnotenia rozhodovacej činnosti v oblasti preneseného výkonu štátnej správy a iných rozhodujúcich činností súvisiacich so zabezpečovaním preneseného výkonu štátnej správy,
 6. poskytuje odbornú pomoc obciam pri plnení úloh preneseného výkonu štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti,
 7. vyzýva písomne obec na nápravu a určuje jej lehotu, ak dlhodobo, najmenej šesť mesiacov, nevykonáva svoju pôsobnosť pri prenesenom výkone štátnej správy a neurobila v tomto čase žiadne opatrenie na zabezpečenie jej výkonu,
 8. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s inými miestnymi orgánmi štátnej správy, vyššími územnými celkami, obcami v územnom obvode okresného úradu, právnickými osobami a inými odbornými organizáciami.