Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza

  Aktualizácia limitov v rámci projektu od 2.5. 2018

 

Názov projektu:  Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK -I. Fáza

Operačný program:  Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os (číslo a názov):   5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita prioritnej osi 5.1:  Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ 5.1.2:  Zvýšiť finančnú gramotnosť,zamestnateľnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov

ITMS2014+:312051C900

Dátum zverejnenia oznámenia: 06. marca 2017

Dátum uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 31. marca 2017[1]

Dátum uzavretia druhého hodnotiaceho kola: 30. júna 2017

Dátum uzavretia tretieho hodnotiaceho kola: 31. októbra 2017

Dátum uzavretia štvrtého hodnotiaceho kola: 31. januára 2018

Dátum uzavretia piateho hodnotiaceho kola: 30. apríla 2018

Dátum uzavretia šiesteho hodnotiaceho kola 30. jún 2018

Dátum uzavretia siedmeho hodnotiaceho kola 30. septembra 2018

Dátum uzavretia ôsmeho hodnotiaceho kola 31. decembra 2018

Dátum uzavretia deviateho hodnotiaceho kola 31. januára 2019

Dátum uzavretia desiateho hodnotiaceho kola 28. februára 2019

Dátum uzavretia jedenásteho hodnotiaceho kola 31. marca 2019

Dátum uzavretia dvanásteho hodnotiaceho kola 31. mája 2019

Dátum uzavretia trinásteho hodnotiaceho kola 30. júna 2019

Dátum uzavretia štrnásteho hodnotiaceho kola 31. júla 2019

 

 

 

 

 

 1.                           ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „MV SR/ÚSVRK[2]“) je prijímateľom NFP v národnom projekte Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza (ďalej len „NP KC“), z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

Hlavným cieľom NP KC je podpora sociálnej inklúzie a pozitívnych zmien v obciach s prítomnosťou MRK  prostredníctvom  podpory  komunitných  centie r (ďalej  len  „KC") a rozvoja komunitnej práce. Národný projekt sa zameriava na prevádzku KC a rozvoj komunitnej sociálnej práce zameranej na sociálne začleňovanie príslušníkov MRK a zlepšovanie interetnických vzťahov v obciach a mestách. Národný projekt podporí štandardizáciu činnosti KC s využitím potenciálu, ktorý KC ako nástroj sociálnej integrácie predstavujú, zjednotenie modelu KC, profesionalizáciu ich činnosti a zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb, so súčasným posilnením pozície tak samotných zamestnancov KC, ako ich zriaďovateľov pri zabezpečovaní rozsahu a dostupnosti sociálnych služieb.

 

 2.                           POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB OPRÁVNENÍ ZAPOJIŤ SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU (OPRÁVNENÍ UŽÍVATELIA)

a)       Registrovaní poskytovatelia sociálnych služieb, podľa ustanovení § 62 až § 66 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách") zaregistrovaní ako poskytovatelia ambulantnej formy sociálnej služby, ktorí túto poskytujú prostredníctvom KC podľa ustanovení § 24d zákona o sociálnych službách.

b)      Právna forma poskytovateľov sociálnej služby v komunitných centrách

 • obce a mestá/mestské časti v súlade so zákonom č. 401/1990 Zb. o meste Košice, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov;
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;
 • právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom;
 • neziskové organizácie založené podľa zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • cirkevné organizácie zriadené podľa ustanovenia § 6, ods. 1, písm. h) a k) zákona
  č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností;
 • občianske združenia (zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).

 

 3.                    POSKYTOVATELIA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NEOPRÁVNENÍ ZAPOJIŤ SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

a)       dlžníci na daniach; a

b)      dlžníci poistného na zdravotnom poistení; a

c)       dlžníci poistného na sociálnom poistení; a

d)      Poskytovateľ služby, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; a

e)      Poskytovateľ služby, voči ktorému je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (relevantné pre neziskové organizácie a občianske združenia).

f)        Poskytovateľ služby, nad ktorým je zavedená nútená správa (relevantné pre obce).

 

4.                           OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA NÁRODNÉHO PROJEKTU

4.1.          Oprávnená cieľová skupina v zmysle OP ĽZ

a)       komunitní pracovníci/pracovníčky

b)      pracovníci a pracovníčky s mládežou

c)       zamestnanci/zamestnankyne štátnej správy a samosprávy pracujúci s MRK

d)      poskytovatelia sociálnych služieb a služieb zamestnanosti (verejných aj neverejných)

e)      deti z MRK

f)        rodičia

g)       príslušníci a obyvatelia MRK

 

4.2.                        Oprávnená cieľová skupina KC v zmysle zákona o sociálnych službách

Cieľovou skupinou sú v zmysle § 2 ods. 2 písm. h) zákona o sociálnych službách:

Fyzické osoby v nepriaznivej sociálnej situácii pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby.

 

 5.                           OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

NUTS II okrem Bratislavského kraja; týka sa to iba Poskytovateľov služieb pôsobiacich na území 150 obcí v zmysle prílohy č. 4 Oznámenia.

 

 6.                           HLAVNÁ AKTIVITA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Hlavný cieľ projektu sa bude napĺňať prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity: 

Zvyšovanie adresnosti a komplexnosti služieb poskytovaných komunitnými centrami a skvalitňovanie výkonu komunitných pracovníkov prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov, skladajúcej sa z nasledovných podaktivít:

a)       tvorba metodických postupov, koordinácia a metodické riadenie,

b)      prevádzka komunitných centier a realizácia komunitnej práce,

c)       budovanie kapacít a rozvoj komunitnej práce.

 

6.1.          Limity v rámci projektu platné do konca piateho hodnotiaceho kola

a)      v rámci NP KC môže byť podporených max. 145 Poskytovateľov služieb;

b)      na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 Poskytovateľ služby;

c)      v opodstatnených prípadoch môže byť podporených aj viac Poskytovateľov služby do max. počtu 4 Poskytovateľov služby.

 

Za opodstatnené prípady sa považujú iba obce alebo mestá, ktoré:

 • majú viac ako 10 000 obyvateľov a viac ako 3 000 MRK podľa Atlasu rómskych komunít 2013 – v danej obci budú podporené max. 2 KC;
 • majú viac ako 10 000 obyvateľov a viac ako 10 000 MRK podľa Atlasu rómskych komunít 2013 – v danej obci budú podporené max. 4 KC.

 

6.1.1         Limity v rámci projektu platné od 2.5. 2018

a)      v rámci NP KC môže byť podporených max. 145 Poskytovateľov služieb;

b)      na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 Poskytovateľ služby;

c)      v opodstatnených prípadoch môže byť podporených aj viac Poskytovateľov služby do max. počtu 4 Poskytovateľov služby.

 

Za opodstatnené prípady sa považujú iba obce alebo mestá, ktoré:

 • majú viac ako 5 000 obyvateľov a viac ako 500 MRK podľa Atlasu rómskych komunít 2013 – v danej obci budú podporené max. 2 KC;
 • majú viac ako 10 000 obyvateľov a viac ako 10 000 MRK podľa Atlasu rómskych komunít 2013 – v danej obci budú podporené max. 4 KC.

7. FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ POSKYTOVATEĽOM SLUŽIEB (OPRÁVNENÝM UŽÍVATEĽOM) V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU                           

Systém financovania  a podmienky pre úhradu finančných prostriedkov definuje Sprievodca v časti 6.

 

 8. OBSADZOVANIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ ZAMESTNACOV KC V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

V rámci NP KC sa budú u Poskytovateľov služby podporovať nasledovné pracovné pozície:

 

Tabuľka č. 1: Počet zamestnancov Poskytovateľa služby

Počet zamestnancov Poskytovateľa

Odborný garant KC

Odborný pracovník KC

Pracovník KC

3

1

1

1

 

Poskytovateľ služby je povinný na obsadenie vyššie uvedených pracovných pozícií postupovať v zmysle prílohy č. 4 Sprievodcu, pričom nedodržanie tejto prílohy pri obsadzovaní pracovných pozícií  v rámci NP KC nemá vplyv na vznik pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom (Poskytovateľ služby) a zamestnancom.

Nedodržanie tejto prílohy má vplyv iba na (ne)poukázanie finančných prostriedkov spojených s výkonom činnosti zamestnanca podľa Zmluvy o spolupráci.

Podmienky pre uzatvorenie pracovnej zmluvy opisuje Sprievodca v časti 7.

 

9.            ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

Časový rámec realizovania činnosti komunitných centier v obciach je  vždy od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy Zmluva o spolupráci s MV SR/ÚSVRK nadobudla účinnosť. Projektové aktivity môžu byť realizované do 31. októbra 2019.

 

10.        POSTUP ZAPOJENIA SA POSKYTOVATEĽA SOCIÁLNEJ SLUŽBY (OPRÁVNENÉHO UŽÍVATEĽA) DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

Poskytovatelia sociálnej služby, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v časti 2 a 5 tohto Oznámenia, sa môžu zapojiť do NP KC vyplnením a zaslaním jednotného formulára – „Žiadosť o zapojenie sa do NP KC“ (ďalej len „Žiadosť“) a následne uzavretím Zmluvy o spolupráci,  pričom postupujú nasledovne:

 1. Poskytovateľ sociálnej služby žiadosť spracuje elektronicky - formulár Žiadosti (príloha č.1 Oznámenia) vyplní na nasledovnom webovom odkaze MV SR/ÚSVRK: http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod (Sekcia Programové obdobie 2014-2020 -> Národné projekty -> NP KC-> Dokumenty NP KC).
 2. Žiadosti môžu Poskytovatelia sociálnych služieb prekladať priebežne  v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl, do naplnenia limitov uvedených v bode 6.1. alebo do zverejnenia informácie o uzavretí tohto Oznámenia na webovej stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod
 3. Žiadosť vyplní Poskytovateľ sociálnej služby úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne.
 4. Po vyplnení Žiadosti bezodkladne zabezpečí jej elektronické odoslanie a následne Žiadosť vytlačí (v dvoch vyhotoveniach – jeden exemplár je určený pre Poskytovateľa sociálnej služby, ktorý si uchová vo svojej agende a druhý je pre MV SR/ ÚSVRK).
 5. Vytlačenú Žiadosť podpísanú štatutárnym orgánom alebo splnomocneným zástupcom spolu s jej povinnými prílohami odošle poštou na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Poskytovateľ sociálnej služby (oprávnený užívateľ) je povinný spolu so Žiadosťou doručiť nasledovné povinné prílohy[3]:

a)       Výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb v KC podľa § 24d zákona o sociálnych službách  - originál alebo úradne overená kópia;

b)      Zakladacia listina a štatút (relevantné pre neziskové organizácie) resp. stanovy (relevantné pre občianske združenia) - kópia;

c)       Potvrdenia:

 • Potvrdenia 3 zdravotných poisťovní, že Poskytovateľ sociálnej služby nie je dlžníkom na zdravotnom poistení (nie staršie ako 3 mesiace) - originál alebo úradne overená kópia;
 • Potvrdenie Sociálnej poisťovne alebo miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne preukazujúce že Poskytovateľ sociálnej služby nie je dlžníkom na sociálnom poistení  (nie staršie ako 3 mesiace) - originál alebo úradne overená kópia;
 • Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce preukazujúce neporušenie zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania zo strany Poskytovateľa sociálnej služby v priebehu dvoch rokov pred podaním žiadosti (v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov) (nie staršie ako 3 mesiace) - originál alebo úradne overená kópia;
 • Potvrdenie miestne príslušného daňového úradu, že Poskytovateľ sociálnej služby  nie je dlžníkom na daniach (nie staršie ako 3 mesiace) - originál alebo úradne overená kópia;
 • Potvrdenie konkurzného súdu, o tom, že voči Poskytovateľovi sociálnej služby nie je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, nie je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (nie staršie ako 3 mesiace) - originál alebo úradne overená kópia (relevantné pre neziskové organizácie a občianske združenia);

d)      Zmluva/doklad, o:

 • Pripojení na internet - kópia zmluvy/dokladu;
 • Telefonickom pripojení - kópia zmluvy/dokladu;
 • Čestné vyhlásenie o možnosti využívania min. 1 počítačovej zostavy/ notebooku; čestné vyhlásenie (príloha č. 7 Oznámenia);

e)      Zmluva o účte v banke, na ktorý bude MV SR/ ÚSVRK poukazovať finančný transfer - kópia;

f)        Plán činností komunitného centra v súlade so vzorom Plánu činností komunitného centra (príloha č.9 Oznámenia ) vypracovaný podľa Metodického výkladu k odborným činnostiam a aktivitám v komunitnom centre (príloha č. 5);

g)       List vlastníctva nie starší ako tri mesiace alebo kópia nájomnej zmluvy alebo kópia zmluvy o výpožičke, ktorých predmetom je nájom alebo vypožičanie  priestorov, v ktorých sa poskytuje sociálna služba komunitné centrum  minimálne po dobu trvania  NP KC - kópia.

h)      Čestné vyhlásenie o spolupráci s MV SR/ÚSVRK za účelom zabezpečenia previazanosti s národnými projektmi v rámci „Take away“ balíka (Podpora vysporiadania pozemkov  v  marginalizovaných rómskych komunitách, Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I., Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít  I.) (príloha č. 7 Oznámenia);

i)        Čestné vyhlásenie o schopnosti zabezpečiť financovanie prevádzkových a režijných nákladov komunitného centra (príloha č. 7 Oznámenia);

j)        Čestné vyhlásenie o tom, že nad Poskytovateľom sociálnej služby nie je zavedená nútená správa (relevantné pre obce) (príloha č. 7 Oznámenia);   

k)       Čestné vyhlásenie o zhode kópií s originálmi (príloha č. 7 Oznámenia) ;

l)        Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Poskytovateľa sociálnej služby (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (príloha č. 8 Oznámenia).

Podpísaním Žiadosti Poskytovateľ sociálnej služby potvrdzuje správnosť uvedených údajov a v plnom rozsahu akceptuje podmienky tohto Oznámenia vrátane jeho príloh.

 

11.        HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ

Formálna kontrola zaslanej Žiadosti a jej príloh.

MV SR/ ÚSVRK skontroluje v lehote desať pracovných dní od doručenia tlačenej verzie Žiadosti, či Žiadosť obsahuje všetky náležitosti vrátane všetkých jej príloh.

V  prípade, že Žiadosť nie je kompletná,  MV SR/ ÚSVRK prostredníctvom e-mailu uvedeného v Žiadosti vyzve Poskytovateľa sociálnej služby na doplnenie chýbajúcich príloh. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný poslať dodatočne poštou chýbajúce prílohy a to do 10 pracovných dní od doručenia emailu s výzvou na doplnenie chýbajúcich príloh. Pri stanovení lehoty doručenia písomnosti je rozhodujúca pečiatka na obálke. V opodstatnených prípadoch je možné požiadať o predĺženie lehoty. V prípade, ak tak Poskytovateľ sociálnej služby neurobí, žiadosť nebude považovaná za kompletnú. Nekompletné žiadosti nebudú považované za podané. Kompletné žiadosti sú postúpené k posudzovaniu a výberu.

Posúdenie relevantnosti  

MV SR/ ÚSVRK  posúdi kompletnú Žiadosť najmä z hľadiska vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a úplnosti údajov  v Žiadosti a v jej prílohách ako aj splnenie limitov (pozri časť 6.1. Oznámenia).  S oprávneným užívateľom, ktorý splnil podmienky a v oprávnenom území je jediným oprávneným užívateľom, ktorý sa uchádza o zapojenie do NP KC v príslušnom hodnotiacom kole, bude uzatvorená Zmluva o spolupráci s MV SR/ÚSVRK a bude tým zapojený do predmetného národného projektu. 

Oprávnený užívateľ, ktorý splnil vyššie uvedené podmienky, ale v oprávnenom území nie je jediným oprávneným užívateľom, ktorý sa uchádza o zaradenie do NP KC v príslušnom hodnotiacom kole, bude zaradený do výberu na základe hodnotiacich kritérií pre schvaľovanie žiadostí (Hodnotiace kritéria tvoria prílohu č. 6 Oznámenia).

Výber predložených Žiadostí

Výber bude vychádzať z odporúčania Riadiaceho výboru NP KC na základe Hodnotiacich kritérií pre schvaľovanie žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb v rámci NP KC (príloha č.6  Oznámenia).

Schválenie žiadosti

V  prípade schválenia podanej Žiadosti Poskytovateľa sociálnej služby na zapojenie sa do NP KC, MV SR/ÚSVRK bezodkladne vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí Poskytovateľovi sociálnej služby. Poskytovateľ sociálnej služby po podpísaní Zmluvy o spolupráci štatutárnym orgánom alebo inou oprávnenou osobou, bezodkladne zašle dva rovnopisy Zmluvy o spolupráci MV SR/ÚSVRK, jeden rovnopis Zmluvy o spolupráci si ponechá. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V prípade neschválenia Žiadosti Poskytovateľa sociálnej služby na zapojenie sa do NP KC bude Poskytovateľ sociálnej služby informovaný o výsledku výberu e-mailom spravidla do 5 pracovných dní od zasadnutia Riadiaceho výboru NP KC.

Poskytovatelia sociálnych služieb môžu v rámci jednotlivých hodnotiacich kôl opätovne zasielať svoje Žiadosti do naplnenia limitov uvedených v bode 6.1. alebo do zverejnenia informácie o uzavretí tohto Oznámenia na webovej stránke http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod.

 

12.        POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP KC, resp. s podmienkami zapojenia sa Poskytovateľa sociálnej služby do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: TA.13G4@QTD3@

telefón: +421 2 509 44 961

Korešpondenčná adresa:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

13.  PRÍLOHY

 

 1. Žiadosť o zapojenie sa do NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza -  http://www.minv.sk/?formular-pre-np-komunitne-centra
 2.  Vzor Zmluvy o spolupráci[4]  
 3. Sprievodca pre zapojené subjekty do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza (PDF, 710 kB) aktualizované k 7.2.2018 a prílohy:  Prílohy ku Sprievodcovi (ZIP, 4 MB)(vo Worde) - aktualizované k 22.6.2018
 4. Zoznam oprávnených obcí pre vstup do Národného projektu Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza (PDF, 392 kB)
 5. Metodický výklad k odborným aktivitám a činnostiam v komunitnom centre (PDF, 185 kB)(obsahujúce rozsah obligatórnych (povinných) a fakultatívnych (nepovinných-doplnkových) služieb
 6. Hodnotiace kritériá pre schvaľovanie žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb v rámci NP Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza (PDF, 322 kB)
 7. Čestné vyhlásenie (PDF, 185 kB)
 8. Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Poskytovateľa služby (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov – ak relevantné) (PDF, 152 kB)
 9. Vzor Plánu činností komunitného centra (PDF, 205 kB)
    - Prílohy k Oznámeniu vo Worde (editovateľné)
     Informácia -  zvýšenie jednotkovej ceny  (PDF, 185 kB)


[1] Termíny uzavretia ďalších hodnotiacich kôl budú zverejnené na http://www.minv.sk/?romske-komunity-uvod

[2] ÚSVRK je organizačnou zložkou Ministerstva vnútra  Slovenskej republiky zodpovednou za realizáciu projektu.

[3] MV SR/ÚSVRK si vyhradzuje právo akceptovať aj iný typ dokumentu, z ktorého dostatočne vyplýva preukázanie splnenia podmienok pre zapojenie sa do národného projektu“

[4] Informatívny charakter