Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu

Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu

 

Názov projektu:   Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Operačný program:  Ľudské zdroje (OP ĽZ)

Prioritná os:  5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita prioritnej osi 5.1: Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

Špecifický cieľ 5.1.3:  Podporiť prístup k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti, zdravotníckej osvety a k zlepšeniu štandardov hygieny bývania

ITMS2014+: 312051ARB1

Dátum zverejnenia oznámenia:  14. október 2020

Dátum uzavretia hodnotiaceho kola: posledný deň každého kalendárneho mesiaca

 

 1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁRODNOM PROJEKTE

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ďalej len „MV SR/ÚSVRK) je prijímateľom NFP v národnom projekte „Podpora činností zameraných na riešenie nepriaznivých situácií súvisiacich s ochorením COVID-19 v obciach s prítomnosťou MRK“ (ďalej len „NP COVID MRK“) z prostriedkov Európskych štrukturálnych a investičných fondov v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „OP ĽZ“), Prioritná os 5. Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.

 

NP COVID MRK je operatívnou reakciou a návrhom na riešenie mimoriadnych situácií, ktoré vznikajú ad-hoc v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. NP COVID MRK bude pôsobiť cielene a to:

 • posilnením ľudských zdrojov prostredníctvom terénnych asistentov COVID v 354 obciach uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, ktoré nie sú podporované asistenciou tzv. pomáhajúcich profesií a realizáciou národných projektov operačného programu Ľudské zdroje prioritnej osi 4 a 5. (TSP, KC, MOPS)
 • a v kritických situáciách spojených so zabezpečením mimoriadnych opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19, alebo iných pandemických ochorení a podporne aj vo všetkých obciach uvedených v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019 pokrytých pôsobením tzv. pomáhajúcich profesií pôsobením krízových poradných tímov.

 

Hlavným cieľom NP COVID MRK je zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti a verejnému zdraviu, vrátane preventívnej zdravotnej starostlivosti a zdravotníckej osvety v súvislosti s ochorením COVID-19monitorovaním stavu rizika, možnosti nákazy a vývinu ochorenia COVID-19 priamo v dotknutých marginalizovaných rómskych komunitách (ďalej len „MRK“),  cielene pôsobiť v sociálnej intervencii voči obyvateľom a príslušníkom MRK v dotknutých oblastiach aj materiálnou, potravinovou, hygienickou, technickou a komunikačnou podporou v prípade hroziaceho alebo vyhláseného núdzového stavu vyhláseného z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19, či výskytu alebo hrozby výskytu ochorenia COVID-19 prípadne iných pandemických ochorení v lokalite, do ktorej sú smerované aktivity Projektu, a pripraviť obyvateľov MRK na prípadné ďalšie vlny šírenia ochorenia COVID-19, alebo iných druhov epidémií do budúcnosti.  

 

2. OPRÁVNENÍ UŽÍVATELIA PRE ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU TOHTO OZNÁMENIA

Do NP COVID MRK sú na základe tohto Oznámenia oprávnení zapojiť sa nižšie uvedení oprávnení užívatelia:

 • obce nachádzajúce v prílohe číslo 7 Oznámenia 
 • mimovládne organizácie s kapacitou a preukázateľnou skúsenosťou na riešenie projektových aktivít  v obciach podľa prílohy číslo 7 Oznámenia

 

Právna forma oprávnených užívateľov:

 • obce a mestá v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
 • právnická osoba zriadená obcou alebo založená obcou;
 • právnická osoba zriadená vyšším územným celkom alebo založená vyšším územným celkom;
 • neziskové organizácie, založené v súlade so zákonom NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov;
 • cirkevné organizácie zriadené v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov (§ 6 ods. 1 písm. h), k) );
 • občianske združenia zriadené na základe zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

 

3. UŽÍVATELIA NEOPRÁVNENÍ ZAPOJIŤ SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU 

 

a) dlžníci na daniach;

b) dlžníci poistného na zdravotnom poistení;

c) dlžníci poistného na sociálnom poistení;

d) užívateľ, ktorý porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania 

    za obdobie dvoch rokov predchádzajúcich podaniu Žiadosti;

e) užívateľ, voči ktorému je vedené konkurzné konanie, reštrukturalizačné konanie, 

    je v konkurze alebo v reštrukturalizácii (nerelevantné pre obce).

f) užívateľ, nad ktorým je zavedená nútená správa (relevantné pre obce), 

   pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, môže byť zapojená do NP COVID MRK za podmienky, že spolu so žiadosťou o zapojenie a potom kedykoľvek na požiadanie MV SR/ÚSVRK, predloží:

 • kópiu rozhodnutia Ministerstva financií SR o zavedení nútenej správy (podľa § 19 ods. 10 zákona č. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov)  a o vymenovaní núteného správcu (podľa § 19 ods. 13 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
 • písomný súhlas núteného správcu s uzavretím zmluvy o spolupráci pre NP COVID MRK a s použitím peňažných prostriedkov obce na úhradu záväzkov obce vyplývajúcich s pracovno-právnych vzťahov uzavretých so zamestnancami v rámci NP COVID MRK resp. súvisiacich s týmito vzťahmi (súhlas núteného správcu podľa § 19 ods. 18 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov),
 • prípadne ďalšie dokumenty požadované MV SR/ÚSVRK (napr. výpis z osobitného účtu nútenej správy, stav hospodárenia obce, program konsolidácie rozpočtového hospodárenia vrátane časového harmonogramu splácania záväzkov,  aktuálny  krízový rozpočet). 

 

4.OPRÁVNENÁ CIEĽOVÁ SKUPINA NÁRODNÉHO PROJEKTU

Cieľovou skupinou v zmysle OP ĽZ sú  príslušníci  a obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít.

 

5.OPRÁVNENÉ ÚZEMIE

a) NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj),

b) NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj),

c) NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj).

 

5.1 Limity v rámci projektu

 

 1. Oprávnený užívateľ nesmie byť zapojený do iného národného projektu, alebo dopytovo orientovaného projektu, prostredníctvom ktorého vykonávajú činnosť pre MRK tzv. pomáhajúci profesionáli (terénni sociálni pracovníci, komunitné centrá, MOPS, zdravotní asistenti a pod.).

 

 1. Na území jednej obce/mesta môže byť podporený len 1 užívateľ.

 

6.HLAVNÁ AKTIVITA NÁRODNÉHO PROJEKTU 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity - Posilnenie personálnych kapacít a materiálno-technického zabezpečenia subjektov pôsobiacich v obciach s prítomnosťou MRK v období pandemického ochorenia ako COVID-19, ktorá bude realizovaná prostredníctvom dvoch podaktivít: 

 1. Podpora ľudských zdrojov - pomáhajúca profesia terénny asistent COVID v 354 obciach identifikovaných v Atlase rómskych komunít 2013 a v Atlase rómskych komunít 2019, v ktorých nevykonáva činnosť žiadna pomáhajúca profesia,
 2. Odborné poradenstvo a poskytovanie pomoci prostredníctvom krízových podporných tímov vrátane materiálno-technického zabezpečenia

 

7.FINANČNÉ PROSTRIEDKY POSKYTOVANÉ OPRÁVNENÝM UŽÍVATEĽOM V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

MV SR/ÚSVRK poskytuje užívateľom zapojeným do NP COVID MRK finančné prostriedky:

 

1) na úhradu mzdových výdavkov na terénneho asistenta COVID (ďalej len „TA COVID“) v maximálnej výške celkovej ceny práce 1103,00 EUR mesačne;

 

2) vo forme paušálnej sumy na pokrytie ostatných nákladov:

 

a) na úhradu výdavkov na kancelárske potreby, na telekomunikačné služby, cestovných nákladov pre  TA COVID, a iných výdavkov spojených s výkonom práce TA COVID,

 

b) na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením opatrení proti šíreniu ochorenia COVID -19 (napr. ochranné pomôcky, hygienické potreby, dezinfekčné prostriedky, potravinové balíčky, a pod.), ako aj na zmiernenie následných dopadov pandémie COVID-19 a iných pandémií v lokalite.

 

Systém financovania  a podmienky pre úhradu finančných prostriedkov definuje Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu, ktorý tvorí prílohu č. 3 Oznámenia  (ďalej len „Sprievodca“)  v 5. Financovanie.

 

 

8.OBSADZOVANIE PRACOVNÝCH POZÍCIÍ ZAMESTNANCOV V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU 

V rámci NP COVID MRK sa bude u zapojených užívateľov na základe tohto Oznámenia podporovať nasledovná pracovná pozícia - Terénny asistent COVID.

 

Počet pracovných pozícii u jedného užívateľa bude určený nasledovne:

1 – 300 príslušníkov a obyvateľov MRK – 1 terénny asistent  COVID 

301 -  a viac príslušníkov a obyvateľov MRK – 2 terénni asistenti COVID 

 

Užívateľ  je povinný pri obsadzovaní vyššie uvedenej pracovnej pozície postupovať v zmysle prílohy Sprievodcu č.2 „Postup pri obsadzovaní pracovných pozícií Terénny asistent COVID“.

 

9.ČASOVÝ RÁMEC REALIZÁCIE AKTIVÍT V RÁMCI NÁRODNÉHO PROJEKTU

Časový rámec realizovania činností v NP COVID MRK podľa tohto Oznámenia je  najskôr od účinnosti Zmluvy o spolupráci a najdlhšie do 7 mesiacov od začatia realizácie Hlavnej aktivity projektu.

 

10.POSTUP ZAPOJENIA OPRÁVNENÉHO UŽÍVATEĽA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU

Užívatelia, ktorí spĺňajú podmienky uvedené v časti 2 až 5 tohto Oznámenia, sa môžu zapojiť do NP COVID MRK nižšie uvedeným spôsobom:

 

 1. Užívateľ vyplní a odošle elektronicky formulár Žiadosti o zapojenie sa NP COVID MRK (ďalej len „Žiadosť“) na webovom odkaze MV SR/ÚSVRK: pre obce (Príloha č. 1. tohto Oznámenia), pre ostatné organizácie (Príloha č. 2. tohto Oznámenia) , údaje musia byť uvedené úplne, pravdivo, jednoznačne a zrozumiteľne, platné v čase podávania žiadosti, vyplnený formulár bude odosielaný v elektronickej forme. Elektronicky odoslaný formulár  Žiadosti  bude užívateľovi doručený na v Žiadosti uvedenú e-mailovú adresu. 
 1. Užívateľ následne Žiadosť vrátane povinných príloh doručí  MV SR/ÚSVRK nižšie uvedeným spôsobom:

 

a) v listinnej podobe, t.j. Žiadosť vytlačí (v 2 vyhotoveniach – 1 exemplár pre užívateľa, ktorý si uchová vo svojej agende a druhý pre MV SR/ÚSVRK)  zabezpečí podpísanie štatutárnym orgánom alebo jeho zástupcom, potvrdí odtlačkom pečiatky a doručí na nižšie uvedenú  adresu;

alebo

b) elektronicky do elektronickej schránky MV SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy, podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom, kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym certifikátom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou. 

 

Vzhľadom na všeobecné podmienky Ústredného portálu verejnej správy obmedzujúce veľkosť doručovaných správ objemom dát 55 MB odporúčame žiadateľom predkladanie žiadosti a príloh v listinnej podobe.

 

Žiadosť môže užívateľ prekladať priebežne, resp.do  zverejnenia informácie o uzavretí tohto Oznámenia na webovej stránke http://www.minv.sk/?oznamenie-pre-zapojenie-sa

 

 

 Užívateľ je povinný spolu so Žiadosťou doručiť nasledovné povinné prílohy: 

 

a)   Zakladacia listina a štatút (relevantné pre neziskové organizácie)

resp. stanovy (relevantné pre občianske združenia), prípadne iný doklad

preukazujúci založenie/zriadenie/vznik mimovládnej organizácie a doklad

registrácii v príslušnom registri - kópia;

b)   Zmluva o účte v banke, na ktorý bude MV SR/ ÚSVRK poukazovať finančný transfer, resp. potvrdenie o bankovom účte - kópia; 

c)    Čestné vyhlásenie obce o splnení kritérií pre zapojenie sa    

     príloha č. 4 tohto Oznámenia,

d)   Čestné vyhlásenie mimovládnej organizácie o splnení kritérií pre zapojenie  sa, príloha č. 5 Oznámenia 

e)   Čestné vyhlásenie a podpisový vzor osôb oprávnených konať v mene Užívateľa (spolu s originálom alebo úradne overenou kópiou plnomocenstva zástupcu/ov ak relevantné), príloha č. 6 Oznámenia.

 

Žiadosť a jej prílohy, ako aj všetky ostatné dokumenty vyžiadané MV SR/ÚSVRK  v listinnej podobe zasiela alebo doručuje Užívateľ na adresu

Ministerstvo vnútra SR / ÚSVRK

Pribinova 2

812 72 Bratislava

 

Na obálke musí byť označenie: “NP COVID MRK“ - Neotvárať!

 

Za zaslanie Žiadosti sa považuje preukázateľné odovzdanie Žiadosti s prílohami, na prepravu poštovému podniku, poskytujúcemu poštové služby na základe všeobecného povolenia alebo licencie, na vyššie uvedenú adresu. Za doručenie Žiadosti sa považuje osobné doručenie Žiadosti na podateľňu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Podateľňa Ministerstva vnútra Slovenskej republiky prijíma zásielky v pracovných dňoch od 8.00 do 15.30 hod. Pri podaní Žiadosti na prepravu poštovému podniku, lehota  ostáva zachovaná, ak posledný deň lehoty pripadá na deň podania žiadosti na prepravu. 

Dokladom o odovzdaní Žiadosti na prepravu je označenie dátumu podania na obale zásielky. Ak na obale zásielky s obsahom Žiadosti, bez zavinenia žiadateľa nie je uvedený dátum odovzdania Žiadosti na prepravu, dokladom o odovzdaní Žiadosti na prepravu je doklad vydaný poštovým podnikom, ktorý poskytol poštovú službu.

 

Dokladom o doručení Žiadosti je vyznačenie dátumu na Žiadosti, alebo obale Žiadosti, vykonané podateľňou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. To sa vzťahuje aj na doručenie na Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. 

 

Záväzný charakter má až riadne a včasné podanie kompletnej Žiadosti vrátane povinných príloh buď v listinnej podobe  alebo elektronicky do elektronickej schránky MV SR prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Riadne a včas podaná kompletná Žiadosť s prílohami bude podkladom k vypracovaniu Zmluvy o spolupráci. 

 

Užívateľom sa odporúča, aby v záujme rýchlej administratívnej prípravy Zmluvy o spolupráci zo strany MV SR/ÚSVRK doručili  Žiadosť so všetkými požadovanými prílohami  bezodkladne po odoslaní elektronického formulára žiadosti.

 

Predložením Žiadosti žiadateľ potvrdzuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými podmienkami zapojenia sa do NP COVID MRK   uvedenými v Oznámení a vyhlasuje, že tieto podmienky spĺňa. Zároveň potvrdzuje správnosť uvedených údajov.

 

11. HODNOTENIE A VÝBER PREDLOŽENÝCH ŽIADOSTÍ

 

11.1 Formálna kontrola zaslanej Žiadosti a jej prílohy 

MV SR/ ÚSVRK skontroluje, či Žiadosť obsahuje všetky náležitosti vrátane všetkých jej príloh. V  prípade, že Žiadosť nie je kompletná, MV SR/ ÚSVRK prostredníctvom e-mailu uvedeného v Žiadosti vyzve užívateľa na doplnenie chýbajúcich príloh. V prípade, ak tak užívateľ neurobí do stanovenej lehoty, Žiadosť nebude považovaná za kompletnú. Nekompletné Žiadosti nebudú považované za podané a nebude s týmto užívateľom uzatvorená Zmluva o spolupráci.

 

11.2 Posúdenie splnenia podmienok pre zapojenie   

MV SR/ ÚSVRK  posúdi kompletnú Žiadosť najmä z hľadiska vecnej, formálnej a obsahovej správnosti a úplnosti údajov  v Žiadosti a v jej prílohách.

 

MV SR/ÚSVRK overuje splnenie  podmienok uvedených v bode 3. písm. a) až d)  prostredníctvom informácií z informačných systémov verejnej správy. Z dôvodu využitia údajov z informačných systémov verejnej správy žiadatelia nepredkladajú potvrdenia, že nie sú evidovaní v: 

• zozname daňových dlžníkov

• v príslušných zoznamoch vedených zdravotnými poisťovňami poskytujúcimi verejné zdravotné poistenie v Slovenskej republike, ktoré sú verejne dostupné v elektronickej podobe

• v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne, ktorý je verejne dostupný v elektronickej podobe

• v zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania verejne dostupnom v elektronickej podobe.

 

Upozorňujeme Užívateľov aby si pred predložením Žiadosti  overili správnosť údajov  vo vyššie uvedených registroch a v prípade nesprávnych údajov zabezpečili ich úpravu so skutočným stavom pred predložením Žiadosti.

 

Ak po overení správnosti údajov vo vyššie uvedených registroch zistí MV SR/ÚSVRK nesplnenie niektorého kritéria  uvedeného v  písm. a) až d), oznámi to užívateľovi   a vyzve ho na predloženie:

 • potvrdenia miestne príslušného daňového úradu nie staršieho ako 3 mesiace, že nie je dlžníkom na daniach (originál alebo úradne overená kópia), a/alebo
 • potvrdenia 3 zdravotných poisťovní  nie starších ako 3 mesiace,  že nie je dlžníkom na zdravotnom poistení (originál alebo úradne overená kópia),  a/alebo
 • potvrdenia  Sociálnej poisťovne, resp. miestne príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne nie staršieho ako 3 mesiace, že nie je dlžníkom na sociálnom poistení (originál alebo úradne overená kópia), a/alebo 
 • potvrdenia  miestne príslušného inšpektorátu práce nie staršieho ako 3 mesiace o tom, že neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za obdobie dvoch rokov  predchádzajúcich podaniu Žiadosti (originál alebo úradne overená kópia).

 

MV SR  môže aj v prípade akýchkoľvek pochybností vyzvať žiadateľa  na predloženie vyššie uvedených potvrdení na preukázanie splnenia kritérií uvedených v bode 3.  písm. a) až d).  S oprávneným užívateľom, ktorý splnil podmienky a v oprávnenom území je jediným oprávneným užívateľom, ktorý sa uchádza o zapojenie do NP COVID MRK v  príslušnom kalendárnom mesiaci, bude uzatvorená Zmluva o spolupráci s MV SR/ÚSVRK a bude tým zapojený do predmetného národného projektu.  

 

V prípade, že sa pre oprávnené územie prihlási viac užívateľov v príslušnom kalendárnom mesiaci (napr. obec i mimovládna organizácia),  rozhodne o výbere užívateľa MV SR/USVRK.  Následne MV SR/ÚSVRK vypracuje návrh Zmluvy o spolupráci, ktorý doručí užívateľovi.  Po podpísaní Zmluvy o spolupráci štatutárnym orgánom Užívateľa alebo jeho zástupcom, užívateľ bezodkladne zašle dva rovnopisy Zmluvy o spolupráci MV SR/ÚSVRK, jeden rovnopis Zmluvy o spolupráci si ponechá. 

 

Zmluva o spolupráci nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia.

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,  zabezpečuje zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.

 

12.POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ K NP COVID MRK

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP COVID MRK., resp. 

s podmienkami zapojenia sa do tohto projektu, je možné využiť nasledovné kontakty:

e-mail: TA.13G4@TL4PG1FQD3@; telefón: +421 2 509 44 970

 

13.PRÍLOHY 

 1. Formulár Žiadosť o zapojenie sa pre oprávnené obce, link na on-line formulár nájdete TU
 2. Formulár Žiadosť o zapojenie sa pre neziskové organizácie, link na on-line formulár nájdete TU
 3. Sprievodca pre zapojené subjekty do NP COVID MRK a prílohy
 4. Čestné vyhlásenie obce - splnenie kritérií pre zapojenie  sa do NP COVID MRK (DOC, 74 kB)
 5. Čestné vyhlásenie _MVO - splnenie kritérií pre zapojenie sa do  NP  COVID MRK (DOC, 73 kB)
 6. Čestné vyhlásenie _podpisový vzor  (DOC, 81 kB)
 7. Zoznam oprávnených obcí, pre výkon činnosti terénnych asistentov COVID (DOC, 444 kB)
 8. Vzor zmluvy o spolupráci (DOC, 328 kB) - nová verzia
  (Vzor zmluvy o spolupráci (DOC, 328 kB)
   - stará verzia)