Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Úradná tabuľa Okresného úradu Stará Ľubovňa

 
 
Dokumenty na stiahnutie
OU-SL-PLO-2020/000236-47-PK zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o jednoduché pozemkové úpravy v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Priemyslený areál (617,3 kB) pdf
OU-SL-PLO-2020/000858-55-VF obsah podaného odvolania proti rozhodnutiu č. OU-SL-PLO-2020/000858-52-VF zo dňa 25.6.2020 – upovedomenie (507,9 kB) pdf
OU-SL-PLO-2020/004816-10-VF rozhodnutie o nerušení obmedzenia - zákazu scudzenia a zaťaženia pre diel č. 2 vytvorený z parcely C KN č. 8560 v k.ú. Stará Ľubovňa (414,2 kB) pdf
Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov pre okres Stará Ľubovňa pdf
INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽOV (263,4 kB) pdf
OU-SL-PLO-2020/002295-001-PT verejná vyhláška - nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v k.ú. Haligovce (503,5 kB) pdf
OU-SL-PLO-2020/002229-001-Mš – verejná vyhláška nariadenie konania o začatí pozemkových úprav v k. ú. Vislanka (255,2 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/010603-002 ver. vyhláška - oznám. o zač. konania a nariadení úst. pojednávania s miestnym zisťovaním podľa §73 ods. 4 a ods. 5 zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách - „POTOK HRADLOVÁ – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU OBCE KYJOV“ (174,2 kB) pdf
Informácia pre politické strany a politické hnutia - oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie (127,2 kB) pdf
OU-SL-OSZP-2019/010453 vydanie súhlasu na aplikáciu chemických látok ROSATE TF a DICOPUR M750 v súvislosti s ničením burín v staničných a traťových koľajach v obvode ŽSR v okrese Stará Ľubovňa (139,8 kB) pdf
Systém náležitej starostlivosti - informácia pre obhospodarovateľov lesa (607,5 kB) pdf
Technická kontrola (TK) a emisná kontrola (EK) - informácia (156,2 kB) pdf
Informácia k rozhodnutiu Ústavného súdu Slovenskej republiky o rozpore § 4 až 6 zákona č. 140/2014 Z. z. s Ústavou Slovenskej republiky (191,0 kB) pdf
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie podpory v lesnom hospodárstve na plnenie mimoprodukčných funkcií lesov pdf