Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. január 2020, sobota
 

Oznamy, verejné vyhlášky

 

                                                                                      Paragraf 16a zákon o vodách

 

Verejné vyhlášky

17.1.2020

Oznámenie o začatí správneho konania,  ktoré sa týka výrubu drevín v Dolnej Súči (PDF, 151 kB)

15.1.2020


Oznámenie o výrube SVP- Trenč. Teplice parc. 2895 (PDF, 250 kB)

Oznámenie o výrube SVP - Trenč. Teplice parc. č. 3753, 3601-3 (PDF, 330 kB)

Rozhodnutie - Povolenie zmeny vodnej stavby pred jej dokončením: "Dolná Súča - Rekonštrukcia vodovodu - II. etapa“ (PDF, 181 kB)

14.1.2020

Zriadenie seizmickej stanice Tematín – oznámenie o začatí konania (PDF, 174 kB)

10.1.2020

Onámenie o začatí správneho konania OU-TN-OSZP1-2020/005465-002/BAL (PDF, 171 kB)

Oznámenie o začatí konania  vo veci kolaudácie vodnej stavby "Novostavba RD Dolná Poruba č. p. 6864/2" časť Prekládka verejného vodovodu na stránke OÚ Trenčín TRENČIANSKA TEPLÁ (PDF, 183 kB)

23.12.2019

Žiadosť o povolenie výnimky na organizovanie verejnosti prístupného podujatia v NPR Vtáčnik - Výstup na Vtáčnik (PDF, 181 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania a vyžiadanie odborného stanoviska IIKEA Industry Slovakia (PDF, 181 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania , žiadateľ Západoslovenská distribučná, a. s. (PDF, 182 kB)

20.12.2019

Oznámenie o začatí konania o zmene vodnej stavby pred jej dokončením „Dolná Súča - Rekonštrukcia vodovodu – II. etapa“ (PDF, 131 kB)

18.12.2019

Odkanalizovanie mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová (PDF, 141 kB)

13.12.2019

Oznámenie o začatí správneho konania  lipa  Poruba 2019/040301-2. (PDF, 175 kB)

11.12.2019

Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka (PDF, 187 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava o zmenu rozhodnutia (súhlasu na výskum) z roku 2015.“ (PDF, 186 kB)

9.12.2019

Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná Areálová dažďová kanalizácia-oznámenie o zverejnení žiadosti (PDF, 178 kB)

Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná Areálová dažďová kanalizácia-žiadosť o stavebné povolenie (PDF, 4 MB)

Zdravotnícke centrum Trenčianska Turná Areálová dažďová kanalizácia-oznámenie o začatí konania (PDF, 141 kB)

5.12.2019

Kolaudačné rozhodnutie: Futbalový štadión AS Trenčín – rozšírenie verejnej kanalizácie (PDF, 149 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Klubu slovenských turistov OKST TTS Trenčín o predĺženie platnosti rozhodnutia OU-TN-OSZP1-2017/010431-5/Ďu z 27.3. 2017 (PDF, 186 kB)

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Slovenského horolezeského spolku JAMES o predĺženie platnosti rozhodnutia (PDF, 172 kB)

2.12.2019

Upovedomenie o začatí správneho konania o povolenie výnimky na organizovanie verejnosti prístupného podujatia v NPR Vtáčnik - Výstup na Vtáčnik (PDF, 181 kB)

27.11.2019

Oznámenie správneho konania k žiadosti Miroslava Janušíka o súhlas na výrub drevín v CHS Gaštanica v k.ú. Zemianske Podhradie (PDF, 667 kB)

Žiadosť o posúdenie činnosti „Aplikácia chemických látok na železničnej trati Trenčianska Teplá – Horné Srnie štátna hranica“ v súvislosti so žiadosťou na aplikáciu herbicídu ROSTATE TF a DICOPUR M 750 na ničenie burín v staničných, traťových koľajach a nástupištiach v obvode Železníc Slovenskej republiky, Oblastného riaditeľstva Žilina (PDF, 188 kB)

20.11.2019

Kolaudačné rozhodnutie: Bytové domy 1-9 Za Liptovskou – Zberač 1-3, 1-4 (PDF, 145 kB)

19.11.2019

Rozhodnutie na povolenie stavby  „Rekonštrukcia vodovodu DN100 – Soblahov“ (PDF, 109 kB)

18.11.2019

Oznámenie o pokračovaní v konaní, oboznámenie účastnikov konania s podkladmi pre vydanie rozhodnutia"  vodnej stavby "Celoobecný vodovod Hrabovka (PDF, 179 kB)

21.10.2019

Kolaudačné rozhodnutie „ČSPH Trenčín II -Belá – vodné stavby (PDF, 399 kB)

18.10.2019

Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia vodnej stavby "Rozšírenie verejného vodovodu Krivosúd - Bodovka", povolenia na osobitné užívanie vôd a upustenie od ústneho pojednávania"  (PDF, 171 kB)

               Príloha 1 (PDF, 112 kB)

               Príloha 2 (PDF, 329 kB)

Kolaudačné rozhodnutie „Bytové domy 1-9 Za Liptovskou – Trenčín – vodné stavby“ (PDF, 406 kB)

3.10.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu „Rozšírenie verejného vodovodu DN100 – Trenčianske Mitice“ (PDF, 1 MB)

23.9.2019

Oznámenie o začatí konania „Rekonštrukcia verejného vodovodu DN100 – Soblahov (PDF, 311 kB)

Rozšírenie verejného vodovodu DN100 – Trenčianske Mitice“ (PDF, 366 kB)

10.9.2019

Kolaudačné rozhodnutie Modernizácia železničnej trate – vodné stavby (PDF, 330 kB)

Rozhodnutie - zastavenia konania vo veci povolenia líniovej vodnej stavby "Rekonštrukcia vodného zdroja HVL2 Nemšová" (PDF, 168 kB)

5.9.2019

Rozhodnutie – schválenie plánu prác na odstránenie EZ NM (013) / Stará Turá – skládka KO Drahý vrch (PDF, 192 kB)

Rozhodnutie – schválenie plánu prác na odstránenie EZ PE (001) / Bošany – skládka koželužní (PDF, 186 kB)

Rozhodnutie – schválenie plánu prác na odstránenie EZ PE (1874) / Bošany – skládka koželužní II. (PDF, 187 kB)

3.9.2019

Kolaudačné rozhodnutie: Obytný súbor Kubrá – vodné stavby (PDF, 3 MB)

22.8.2019

Stavebné povolenie: Rekonštrukcia vodovodu v k. ú. Kubrá (PDF, 5 MB)

21.8.2019

Rozhodnutie – zastavenie konania vo veci určenia povinnej osoby pre environmentálnu záťaž BN (1926) / Dežerice - odkalisko VAB - SK/EZ/BN/1926 (PDF, 308 kB)

5.8.2019

Stavebné povolenie: Predĺženie verejného vodovodu k.ú. Opatová (PDF, 344 kB)

29.7.2019

Oznámenie - oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia: Rozšírenie verejného vodovodu DN100 Trenčianske Mitice (PDF, 1 MB)

26.7.2019

Oznámenie o začatí správneho konania k žiadosti Floriána Bubniaka o súhlas a výnimku zo zákazu v NPR Vtáčnik, PR Biely kameň a PR Temešská skala, (PDF, 336 kB)

18.7.2019

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci žiadosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. v zastúpení PETROSTAV SK s.r.o. o výnimku zo zákazu vjazdu vozidlom do CHKO Biele Karpaty pri realizácii stavby „TN_Drietoma, Kykula, VNV, VNK, TS, NNK“. (PDF, 332 kB)

16.7.2019

Povolenie vodnej stavby a osobitného užívania vôd – Centrum mladých olympionikov, o.z., Považská Bystrica (PDF, 207 kB)

10.7.2019

Rekonštrukcia vodovodu v ulici Pod Brezinou - Trenčín (PDF, 344 kB)

Oznámenie o začatí konania – „Rekonštrukcia vodovodu v ulici Pod horou, Za humnami, J.Fabu a Jána Derku (PDF, 312 kB)

24.6.2019

Rozhodnutie o povolení zmeny stavby „Futbalový štadión AS Trenčín – vodné stavby“ pred jej dokončením, ktorému predchádzalo zisťovacie konanie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. (PDF, 492 kB)

10.6.2019

Oznámenie o začatí konania – Rekonštrukcia vodovodu v ulici Pod Brezinou - Trenčín (PDF, 311 kB)

3.6.2019

Žiadosť AS Trenčín, a.s., „Futbalový štadión AS Trenčín – zmena stavby pred dokončením (PDF, 434 kB)

15.5.2015

Kolaudačné rozhodnutie kanalizačný zberač ž. st. Zlatovce LD a L (PDF, 4 MB)

6.5.2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby, povolenia na osobitné užívanie vôd pre stavbu "Rekonštrukcia vodného zdroja HVL 2 Nemšová"  a nariadenie ústneho pojednávania na stránke OÚ Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie (PDF, 178 kB)

3.5.2019

Stavebné povolenie Trenčín, ul. Hanzlíkovská, kanalizácia (PDF, 3 MB)

11.4.2019

Kolaudačné rozhodnutie  „Rekonš.prívod.vodov.radu“, Drietoma (PDF, 2 MB)

4.3.2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania vo veci dodatočného povolenia a užívania vodnej stavby „Veľké Bierovce - vodný zdroj HPV1 v Zbernom a recyklačnom dvore v Trenčianskej kotline" a povolenia na osobitné užívanie vôd na stránke OÚ Trenčín, odbore starostlivosti o životné prostredie. (PDF, 172 kB)

29.3.2019

Verejná vyhláška č. OU-TN-OSZP3-2019/007687-003 TKL z 27. 03. 2019 vo veci : Oznámenie o začatí konania o  dodatočnom povolení vodnej stavby „Skalka nad Váhom – splašková kanalizácia“ a jej kolaudácii. (PDF, 1 MB)

 18.3.2019

Stavebné povolenie na stavbu „Obytný súbor Zlatovce, zóna A, etapa 1: Predĺženie verejného vodovodu, Predĺženie verejnej kanalizácie, Dažďová kanalizácia, Dažďová kanalizácia spevnené plochy (PDF, 4 MB)

12.3.2019


Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Prekládka vodovodu Trenčianska Teplá - Centrum SO 01 VODOVOD - vetva "D" + "D-5"" (PDF, 230 kB)

1.3.2019

Oboznámenie účastníkov konania s podkladmi rozhodnutia pred jeho vydaním "Zásobovanie vodou, záhradkárska osada, Nemšová Bočky" (PDF, 188 kB)

28.2.2019

Verejná vyhláška č.  OU-TN-OSZP3-2019/001539-011 TKL z 27.02.2019, + príloha -situácia širších vzťahov. Ide o povolenie na uskutočnenie vodnej stavby: „Rozšírenie verejného vodovodu DN 100 - Trenčianske Jastrabie“. (PDF, 11 MB)

19.2.2019

Verejná vyhláška – rozhodnutie č. OU-TN-OSZP3-2019/003610 z 18. 02. 2019 vo veci povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „ Miestna komunikácia a chodník – Dužavina I. etapa – Adamovské Kochanovce“, stavebný objekt 02 Rozšírenie verejnej kanalizácie (PDF, 7 MB)

14.2.2019

Odvolanie proti rozhodnutiu - upovedomenie účastníkov konania z 14. 02. 2019  (PDF, 1 MB)

Odvolanie Ing. Jána Bartáka, doručené dňa 23. 01. 2019. (PDF, 1 MB)

13.2.2019

Oznámenie o začatí vodoprávneho konania vo veci povolenia vodnej stavby „Kanalizácia obce Mníchova Lehota“ č. OU-TN-OSZP3-2019/006921-002 TKL z 13. 02. 2019. (PDF, 3 MB)

 

 

Archív