Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Verejné vyhlášky  |  Správne konania

 

Správne konania (PDF, 61 kB)

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Tvrdošín (PDF, 48 MB)

ODPADY - žiadosť o vyjadrenie (PDF, 215 kB)

OVZDUŠIE - Žiadosť o vyjadrenie k PD (PDF, 186 kB)

OVZDUŠIE - Žiadosť v zmysle 137210 súhlas k umiestneniu, stavebnému povoleniu a na užívanie (PDF, 211 kB)

OVZDUŠIE - Oznámenie finančného krytia zodpovednosti za environmentálnu škodu (PDF, 302 kB)

OVZDUŠIE - Oznámenie poplatku (PDF, 336 kB)

OVZDUŠIE - Oznámenie prev. v zmysle zákona o fluorovaných skleníkových plynoch (PDF, 201 kB)

OVZDUŠIE - Tlačivo - EVIDENCIA PREDANÝCH TUHÝCH FOSÍLNYCH PALÍV (PDF, 225 kB)

OVZDUŠIE - Tlačivo - Špecifikácia kotolne do 20 MW (PDF, 147 kB)

OVZDUŠIE - VZOR - Špecifikácia kotolne do 20 MW (PDF, 232 kB)

OVZDUŠIE - Žiadosť o schválenie množstva emisie (PDF, 273 kB)

VODA - Žiadosť o odstránenie stavby (PDF, 307 kB)

VODA - Žiadosť o povolenie na odber podzemnej vody (PDF, 195 kB)

VODA - Žiadosť - zmena stavby pred dokončením (PDF, 152 kB)

VODA - Náležitosti k vydaniu vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu (PDF, 202 kB)

VODA - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia (PDF, 203 kB)

VODA - Žiadosť podľa § 21 zákona č. 364/2004 Z. z. ( vodný zákon) (PDF, 359 kB)

VODA - Žiadosť o povolenie podľa § 23 vodného zákona (PDF, 349 kB)

VODA - Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (§ 21 vodného zákona) (PDF, 279 kB)

VODA - Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 vodného zákona (PDF, 342 kB)

VODA - Žiadosť o vydanie vodoprávneho stavebného povolenia (PDF, 285 kB)

VODA - Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 vodného zákona (PDF, 311 kB)

VZOR - Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (PDF, 301 kB)

Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny k PD (PDF, 376 kB)

Žiadosť o poskytnutie náhrady škody spôsobenej živočíchmi - OŠSOPaK (PDF, 201 kB)