Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Stanovisko k projektovej dokumentácii 2019 (15,9 kB) docx
Schválenie výpočtu množstva emisie 2019 (22,3 kB) docx
Oznamovanie údajov florovane skleníkove plyny (43,2 kB) rtf
Žiadosť o vydanie preukazu o pôvode exemplára živočícha (28,7 kB) doc
Žiadosť o vyjadrenie orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny (23,0 kB) docx
Oznámenie o poplatkoch (23,6 kB) doc
Žiadosť - povolenie stavby zdroja (34,3 kB) doc
Žiadosť - užívanie zdroja (28,7 kB) doc
NEIS_QF (1,1 MB) xls
Oznámenie o zaradení podniku (110,8 kB) rtf
Zisťovacie konanie-strategický dokument (72,7 kB) rtf
Žiadosť k BS (75,6 kB) rtf
Žiadosť k ZS (73,5 kB) rtf
Žiadosť o stanoviskok navrhovanej činnosti (95,4 kB) rtf
Žiadosť o upustenie od požiadavky variantneho riešenia (80,2 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie EIA (72,7 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie ZPH (70,9 kB) rtf
Žiadosť o vykonanie PH strategického dokumentu (74,3 kB) rtf
Žiadosť o vykonanie zisťovacieho konania (71,0 kB) rtf
Návrh na vydanie povolenia na skúšobnú prevádzku podľa § 26 zákona o vodách (43,5 kB) doc
Návrh na vydanie užívacieho vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona o vodách (44,5 kB) doc
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie komunálnych odpadových vôd podľa § 21 zákona o vodách (57,0 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov podľa § 23 zákona o vodách (63,9 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 ods. 1 písm. b) bodu 3 (čerpanie podzemných vôd na účel znižovania ich hladiny) (40,4 kB) doc
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd (odber povrchových vôd) podľa § 21 zákona o vodách (50,4 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na osobitné užívanie vôd podľa § 21 zákona o vodách (51,1 kB) rtf
Žiadosť o povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do povrchových vôd alebo do podzemných vôd (55,3 kB) doc
Žiadosť o schválenie manipulačného poriadku podľa § 57 zákona o vodách (33,8 kB) doc
Žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby - domová čistiareň odpadových vôd podľa § 26 zákona o vodách (60,9 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona o vodách (50,1 kB) rtf
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podľa § 26 zákona o vodách (56,3 kB) doc
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 a povolenia na osobitné užívanie vôd v zmysle § 21 zákona o vodách (48,6 kB) doc
Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 27 zákona o vodách (49,9 kB) rtf
Žiadosť o vydanie užívacieho povolenia a uvedenie stavby do prevádzky podľa § 26 zákona o vodách (37,9 kB) doc
Žiadosť o vyjadrenie k umiestneniu stavby podľa § 28 zákona o vodách (33,3 kB) doc
Žiadosť o vyjadrenie podľa § 28 zákona o vodách (46,6 kB) rtf
Žiadosť o zmenu povolenia na nakladanie s vodami podľa § 24 zákona o vodách (52,2 kB) rtf
Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením - podľa § 26 zákona o vodách (78,5 kB) rtf
Žiadosť o vyjadrenie k UK, SP, kolaudácii podľa § 99 zákona o odpadoch (85,4 kB) rtf