Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Oznam : Dňa 1.10.2018 nadobudla účinnosť Novela katastrálneho zákona č. 212/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon Národnej rady SR č. 162/1995 Z.z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) z 27.júna 1995.

Upozorňujeme klientov že všetky návrhy na začatie katastrálneho konania od 1.10.2018 musia obsahovať údaje podľa § 24 novely katastrálneho zákona č. 212/2018 Z.z.

 aktualizované dňa 27.5.2019: VZOR TLAČIVA (PDF, 324 kB) - Návrh na začatie katastrálneho konania.

 

aktualizované k 4.7.2019: Správa za katastrálny odbor OÚ Žiar nad Hronom, pre I. a II. štvrťrok roku 2019:

 • Správa (DOCX, 73 kB) o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za I.-II. štvrťrok 2019
 • 613 tabuľka 2a (XLSX, 14 kB)- PPÚ, RPS, RVP, ZRPS v kompetencií MPSR (OÚ ZH PaLO),
 • 613 tabuľka 3 str6 (XLSX, 17 kB)- Prehľad zabezpečovania osobitne sledovaných úloh katastrálny odbor za I. - II. štvrťrok 2019
 • 613 tabuľka 3 str10 (XLS, 50 kB) - Vyhodnotenie konaní o návrhu na vklad za I. - II. štvrťrok 2019
 • 613 tabuľka 3 str11 (XLSX, 19 kB) - HODNOTOVÉ VYJADRENIE POSKYTOVANÝCH INFORMÁCIÍ Z KATATRA NEHNUTEĽNOSTÍ za I. - II. štvrťrok 2019
 • 613 tabuľka 3 str12 (XLSX, 13 kB)- Počet katastrálnych konaní doručených elektronicky za I. - II. štvrťrok 2019
 • 613 tabuľka 7 (XLSX, 24 kB) - Stav súborov vektorových máp určeného operátu za I. - II. štvrťrok 2019, Prehľad tvorby a aktualizácie súborov vektorových katastrálnych máp a súboru prevzatých meraní k 1.7.2019
 • 613 tabuľka 9  (XLSX, 24 kB)- PLÁN VECNÝCH ÚLOH na rok 2019 za I. - II. štvrťrok 2019
 • 613 Tabulka Mer 2_04 (XLSX, 25 kB) povolovanie vkladov, 613 Tabuľka Mer 2 04 zápis listín- Zápis verejných  listín a iných listín do katastra, konanie o povolení vkladu a zápis vkladových listín do katastra, za I. - II. štvrťrok 2019
 • 613 Tabuľka 3 str13f (XLSX, 13 kB)-Hodnotové vyjadrenia vybraných katastrálnych konaní spoplatnených podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za I.- II. štvrťrok 2019 
 • Tabuľka vrátenia správnych poplatkov (XLSX, 25 kB)- Počet rozhodnutí o vrátení správneho poplatku za nedodržanie zákonom stanovenej lehoty za obdobie 1.-2. štvrťrok 2019 
 • Graf 1 I.a II.Q 2019 (PDF, 154 kB)- Plnenie vecných úloh na úseku katastra za 1.- 2. štvrťrok 2019 / použitie časového fondu
 • Graf 2 I.a II.Q 2019 (PDF, 238 kB) - Poskytovanie informácií z KN za 1.-2. štvrťrok 2019 /graf 2 podľa tabuľky 9/
 • Graf 3 I.a II.Q 2019 (PDF, 190 kB) - Porovnávanie počtu doručených a ukončených návrhov na vklad v jednotlivých mesiacoch za I. a II.štvrťrok 2019
 • Graf 4 I.a II.Q 2019 (PDF, 190 kB) - Porovnávanie počtu zápisov doručených a ukončených verejných listín a iných listín v jednotlivých mesiacoch za I. a II. štvrťrok 2019
 • Sledovanie neplnenia úloh (XLSX, 44 kB) za I. a II. štvrťrok 2019

 

aktualizované k 18.1.2018: Ročná správa za katastrálny odbor OÚ Žiar nad Hronom, pre rok 2017:

 • Správa (PDF, 408 kB) o plnení úloh rezortu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky za I.-IV. štvrťrok 2017
 • 613 tabuľka 2a (PDF, 124 kB) - ROEP v kompetencií ÚGKK SR (OÚ ZH - KO), ROEP, PPÚ, RPS, RVP,ZRPS v kompetencií MVSR (OÚ ZH PaLO),
 • 613 tabuľka 3 str6 (PDF, 260 kB) - Prehľad zabezpečovania osobitne sledovaných úloh katastrálny odbor za I. - IV. štvrťrok 2017
 • 613 tabuľka 3 str10 (PDF, 193 kB) - Vyhodnotenie konaní o návrhu na vklad za I. - IV. štvrťrok 2017
 • 613 tabuľka 3 str11 (PDF, 317 kB) - HODNOTOVÉ VYJADRENIE POSKYTOVANÝCH INFORMÁCIÍ Z KATATRA NEHNUTEĽNOSTÍ za I. - IV. štvrťrok 2017
 • 613 tabuľka 3 str12 (PDF, 169 kB) - Počet katastrálnych konaní doručených elektronicky za I. - IV. štvrťrok 2017
 • 613 tabuľka 7 (PDF, 358 kB) - Stav súborov vektorových máp určeného operátu za I. - III. štvrťrok 2016, Prehľad tvorby a aktualizácie súborov vektorových katastrálnych máp a súboru prevzatých meraní k 31.12.2017
 • 613 tabuľka 9 str1 (PDF, 137 kB), 613 tabuľka 9 str2 (PDF, 130 kB) - PLÁN VECNÝCH ÚLOH na rok 2016 za I. - IV. štvrťrok 2017
 • 613 Tabulka Mer 2_04 povolovanie vkladov (PDF, 119 kB), 613 Tabuľka Mer 2 04 zápis listín (PDF, 131 kB)- Zápis verejných  listín a iných listín do katastra, konanie o povolení vkladu a zápis vkladových listín do katastra, za I. - IV. štvrťrok 2017
 • 613 Tabuľka 3 str13f (PDF, 280 kB) -Hodnotové vyjadrenia vybraných katastrálnych konaní spoplatnených podľa zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov za I.- IV. štvrťrok 2017 
 • Tabuľka vrátenia správnych poplatkov (PDF, 248 kB) - Počet rozhodnutí o vrátení správneho poplatku za nedodržanie zákonom stanovenej lehoty za obdobie 1.-4. štvrťrok 2017 
 • Graf 1_2017 (PDF, 157 kB) - Plnenie vecných úloh na úseku katastra za 1.- 4. štvrťrok 2017 / použitie časového fondu
 • Graf 2 2017 (PDF, 183 kB) - Poskytovanie informácií z KN za 1.-4. štvrťrok 2017 /graf 2 podľa tabuľky 9/
 • Graf 3 2017 (PDF, 139 kB) - Porovnávanie počtu doručených a ukončených návrhov na vklad v jednotlivých mesiacoch za rok 2017
 • Graf 4 2017 (PDF, 195 kB) - Porovnávanie počtu zápisov doručených a ukončených verejných listín a iných listín v jednotlivých mesiacoch za rok 2017
 • Sledovanie neplnenia úloh - povolovanie vkladov 2017 (PDF, 190 kB)
 • Sledovanie neplnenia úloh - návrhy na opravu chýb 2017 (PDF, 190 kB)
 • Sledovanie neplnenia úloh - úradné overenie GP 2017 (PDF, 191 kB)
 • Sledovanie neplnenia úloh - zápis listín 2017 (PDF, 191 kB)
 • Sledovanie neplnenia úloh - žiadosti o identifikáciu parciel 2017 (PDF, 191 kB)